Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ NR 30/2018/FIN z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 16 kwietnia 2018 roku

PROTOKÓŁ NR 30/2018/FIN

z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej

w dniu 16 kwietnia 2018 roku

 

Obecni: wg listy obecności.

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja na temat rynku pracy w gminie Leśnica oraz powiecie strzeleckim.
 2. Informacja na temat funkcjonowania Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie – Koźlu w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
 3. Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy: realizacja zadań planowanych, w tym inwestycyjnych, działania w zakresie ograniczenia strat wody, nieściągalność należności.
 4. Działania inwestycyjne i remontowe dróg gminnych.
 5. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu komisji przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej, który powitał Pana Norberta Jaskółę – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich, Pana Krzysztofa Ważnego – Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie – Koźlu, Panią Teresę Ciecior – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, Pana Andrzeja Iwanowskiego – Zastępcę Burmistrza, pracowników urzędu oraz członków komisji.

Ad. pkt 1

Przewodniczący komisji  poinformował, iż członkowie komisji otrzymali Informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 28 lutego 2018 roku celem zapoznania się z treścią.

Pan Norbert Jaskóła – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich na samym wstępie podziękował za zaproszenie na posiedzenie komisji. Poinformował, iż obecna sytuacja na rynku pracy w odniesieniu do kilkunastu lat uległa poprawie. Stopa bezrobocia od 2013 roku spada i wg stanu na koniec lutego 2018 roku wynosiła 5,4%. Następnie przedstawił w formie prezentacji Informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 28 lutego 2018 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Podkreślił, iż przygotowana informacja nie zawiera szczegółowego odniesienia do gminy Leśnica, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy nie prowadzi takich statystyk.

Następnie poinformował, iż liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na koniec lutego 2018 roku wynosiła 1 386 osób i w porównaniu do stanu na koniec miesiąca lutego 2017 roku jest niższa o 331 osób.  Liczba osób bezrobotnych w gminie Leśnica na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 125, z czego 74 osoby to kobiety. Następnie zwrócił uwagę na czynniki kształtujące bezrobocie w powiecie strzeleckim, a między innymi na demografię. Zauważył, że powoli brakuje rąk do pracy. Maleje grupa osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, natomiast wzrosła liczba ludności w wieku poprodukcyjnym, czyli osób niepracujących, bądź pracujących na część etatu. W tym miejscu zaznaczył, iż rynek pracy zapełniają obcokrajowcy. Po uzyskaniu karty oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi obywatele pięciu państw tj. Rosji, Gruzji, Ukrainy, Armenii i Białorusi mogą wykonywać przez okres sześciu miesięcy pracę na terytorium Polski. Następnie poinformował, iż największa liczba bezrobotnych posiada wykształcenie gimnazjalne i podstawowe tj. 32,88% ogółu bezrobotnych. Problem bezrobocia w coraz większym zakresie dotyka również osoby z wyższym wykształceniem. Często wykształcenie wyższe kierunkowe, na które brak zapotrzebowania na rynku pracy stanowi przeszkodę w podjęciu zatrudnienia. Zaznaczył, iż najłatwiej z znalezieniem pracy mają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Od roku 2012 liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w powiecie strzeleckim nieznacznie rośnie i przekroczyła poziom 5300 podmiotów. Do najliczniejszych  grup podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu strzeleckiego można zaliczyć: handel, naprawę pojazdów samochodowych, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe. Mimo niewielkiego wzrostu liczby podmiotów gospodarczych cechą charakterystyczną jest zwiększenie zatrudnienia w dużych i średnich firmach. Zaznaczył, iż największą firmą na terenie powiatu strzeleckiego jest Grupa Kronospan zatrudniająca 643 pracowników. Kolejnym pracodawcą jest Grupa Adamietz zatrudniająca 536 pracowników, Alchemia S.A. Zakład Walcowania Rur w Zawadzkiem, która zatrudnia 497 pracowników, Coroplast Polska oraz mniejsze firmy i zakłady.

W celu przybliżenia zapotrzebowania na określone zawody, pracownicy urzędów pracy realizują projekt pn. „Barometr zawodów”. Na podstawie analiz sytuacji w poszczególnych zawodach, liczby zgłoszonych ofert pracy, liczby osób zarejestrowanych z podziałem na poszczególne zawody oraz wiedzy o lokalnym rynku pracy, corocznie opracowywana jest  prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli się na trzy grupy tj. deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Poszukiwani do pracy są lekarze, pielęgniarki, opiekunowie osób starszych, samodzielni księgowi i kierowcy. Ogłoszenie w tym zakresie, które stanowi jednocześnie informację dotyczącą zapotrzebowania na wymienione kierunki zawodów rozsyłane  jest także do szkół i poradni w celu możliwości podjęcia kształcenia przez młodą osobę.  

Obniżeniu o blisko 273 000,00 złotych uległy środki przyznawane powiatowi strzeleckiemu w ramach tzw. „algorytmu”. Utrzymanie wysokości nakładów na aktywne formy wsparcia zatrudnienia było możliwe dzięki zwiększeniu nakładów na Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz środki na wsparcie osób do 30 roku życia. Najwięcej środków finansowych przeznaczono na organizację staży.

Pan Jaskóła zaznaczył, iż udział bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców z terenu gminy Leśnica kształtuje się na poziomie 1,62%. Ponadto dodał, iż również na terenie gminy pozytywnie kształtuje się przedsiębiorczość. Na chwilę obecną działalność gospodarczą prowadzą 522 firmy. Ponadto gmina Leśnica wyróżnia się bardzo wysokim dochodem z podatku od osób fizycznych.

Pan Ryszard Froń zwrócił uwagę na temat poruszany w mediach, a dotyczący braku na rynku pracy lekarzy, pielęgniarek i położnych. W związku z powyższym zapytał, jak przedmiotowa sytuacja kształtuje się na terenie powiatu strzeleckiego?

Pan Jaskóła wyjaśnił, iż urząd pracy nie posiada ofert pracy dla lekarzy i pielęgniarek. Podkreślił, iż każda pielęgniarka, która chce pracować to pracę znajduje bez większych problemów. W rejestrze bezrobotnych znajdują się jedynie pielęgniarki, które utraciły prawo do wykonywania zawodu.

Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza podkreślił, iż bezrobocie w powiecie jest niskie. W coraz większym stopniu zatrudnia się obcokrajowców, którzy zapełniają rynek pracy. Przedmiotowa sytuacja powoduje z kolei brak motywacji przedsiębiorstw, firm do podnoszenia wynagrodzeń mieszkańcom powiatu.

Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, czy Powiatowy Urząd Pracy posiada informację na temat młodych osób, które  wyjechały za granicę kraju w celu poszukiwania pracy?

Pan Jaskóła wyjaśnił, iż Powiatowy Urząd Pracy nie posiada takich informacji. Zjawiskiem zauważalnym jest, iż coraz mniej absolwentów rejestruje się jako osoba poszukująca pracy, z czego można wywnioskować,  że część tych osób od razu podejmuje zatrudnienie, a część z nich nadal wyjeżdża za granicę.  Stwierdził, że ilość wyjazdów za granicę w pewnym stopniu uległa ograniczeniu.

Następnie Pan Ryszard Golly zapytał, czy powiat podejmuje działania mające na celu kształcenie młodych osób na kierunkach, na które jest zapotrzebowanie na rynku? Podkreślił, iż od 1 września 2018 roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich otwiera kolejną klasę mundurową; technik ekonomista – Klasa Policyjna. Należy przez to rozumieć, iż absolwenci będą mogli podjąć zatrudnienie w policji, jeżeli taki wakat się pojawi.

Pan Jaskóła zaznaczył, iż klasy mundurowe są tworzone w pewnym stopniu dla marketingu, natomiast program kształcenia osób na odpowiednich  kierunkach się nie zmienia. Ponadto dodał, iż co niektóre  zawody w sytuacji widocznego nasycenia rynku ulegają zmianie. Informacje w tym temacie są przedstawianie i opiniowane na radzie zatrudnienia przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Szkoły na terenie powiatu strzeleckiego kształcą w kierunkach zawodowych do istniejącego zapotrzebowania na rynku pracy. Natomiast nie jest łatwo ocenić jakie zapotrzebowanie na zawody będzie w perspektywie najbliższych lat.

Ad. pkt 2

Pan Krzysztof Ważny – Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu poinformował, iż Związek Międzygminny „Czysty Region” zrzesza 11 gmin co stanowi według danych GUS z 2016 roku 135 433 osoby. Natomiast na podstawie  złożonych w miesiącu grudniu 2016 roku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika liczba 105 067 osób. Swoim zasięgiem obsługuje powierzchnię 140 tysięcy metrów kwadratowych, na których zlokalizowanych jest  około 40 tysięcy gospodarstw, z których odbierane są odpady komunalne.

Obecnie trwają rozmowy z gminą Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Strzeleczki, Jemielnica oraz Krapkowice na temat wspólnej gospodarki w zakresie odbioru odpadów komunalnych z tych gmin. Podkreślił, iż po otwarciu instalacji w styczniu bieżącego roku Związek jest w stanie zagospodarować  odpady do 60 tysięcy ton rocznie (w tej chwili przetwarzana ilość odpadów kształtuje się na poziomie 47 000 ton rocznie), z  czego przeróbce winna być poddana cała masa odpadów, a po ich rozdzieleniu 50% powinny stanowić  odpady selektywne. Do końca miesiąca lipca br. teren gminy Leśnica  będzie nadal obsługiwany przez firmę Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach z Korzonka.

Z uwagi, iż Związek na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przejąć wszystkich sektorów to firmy obsługujące teren Związku dyktują wyższe ceny za odbiór i  transport odpadów tj. o 20 złotych więcej na tonie, co przekłada się na całą gospodarkę finansową Związku. Następnie poinformował, iż również zmianie ulegają koszty zagospodarowania odpadów. Na ten rok założono odzysk recyklingu na poziomie 30%. W tym celu podkreślił, że należy gromadzić dobre surowce, które będzie można poddać recyklingowi. W stosunku do 2014 roku jest wytwarzanych 200 ton odpadów więcej. Przedmiotowa sytuacja sprowadza do tego, iż w najbliższym czasie trzeba będzie zastanowić się nad podwyższeniem stawki za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańca, która obecnie kształtuje się na poziomie 12,50 złotych i nie jest adekwatna do ilości odbieranych odpadów.  W tym miejscu podkreślił, iż najniższą stawkę, którą należałoby w tej sytuacji zaproponować to kwota rzędu 17,00 - 18,00  złotych, ale decyzję w tej sprawie musi podjąć Walne Zgromadzenie Związku. Podwyżka przedmiotowej stawki w większości jest podyktowana wzrostem cen za transport odpadów komunalnych. Następnie podkreślił, iż na 100%  dochodów Związku tj. około 24 milionów złotych, 10% kosztów stanowią wydatki na obsługę biura Związku, natomiast pozostałe 90% stanowią koszty usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. Ponadto poza wymienionymi usługami Związek prowadzi także usługi edukacyjne w celu podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców. Na ten cel Związek wydaje rocznie środki finansowe w kwocie 200 tysięcy złotych. Reasumując swoją wypowiedź podkreślił, że powstaje deficyt finansowy, który w chwili obecnej jest pokrywany nadwyżkami wypracowanymi z lat poprzednich. Związek reguluje zobowiązania finansowe na rzecz podmiotów zewnętrznych w terminie dwóch miesięcy po wykonaniu usługi. Podkreślił, iż obecny rok będzie ostatnim rokiem, w którym zostanie utrzymana stawka za odbiór odpadów w kwocie 12,50 złotych.

W związku z powyższym w najbliższym czasie planuje się zorganizować spotkanie z burmistrzami i wójtami w temacie wypracowania stanowiska w zakresie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych na okres kolejnych pięciu lat.  Zaznaczył, iż pod kątem technicznym  i technologicznym Związek „Czysty Region” jest przygotowany do realizacji swoich zadań, lecz przy obecnej stawce nie jest w stanie unieść tego obciążenia.

Poinformował, że deficyt dla gminy Leśnica za rok ubiegły wynosił 186 tysięcy złotych. Przedmiotowa sytuacja jest podyktowana tym, że część  mieszkańców wyrzuca większą ilość śmieci, niż to wynika z deklaracji. Tym samym dochody z tego tytułu są zbyt niskie.

Ponadto poinformował, iż na terenie gminy Leśnica  prowadzony jest system pojemnikowy  tj. odbierane są odpady zmieszane i BIO oraz system  workowy na trzy rodzaje surowców tj. odpady suche, szkło i papier. W tym miejscu podkreślił, iż odpady BIO stanowią duże przekroczenie w skali całego Związku w stosunku do ubiegłego roku, co w najbliższej przyszłości będzie generować duże koszty związane z odbiorem, czy zagospodarowaniem tego odpadu.  Związek prowadzi także zbiórkę w systemie akcyjnym (AKC), która została poszerzona o odbiór odpadów budowalnych.

Następnie podkreślił, iż w gminie Leśnica na bardzo niskim poziomie utrzymuje się selektywna zbiórka odpadów. Zwrócił uwagę, iż przy spadkowej demografii odbieranych odpadów jest coraz więcej.

Nawiązując do zmiany stawki za odbiór odpadów komunalnych poinformował, iż regulacja przedmiotowych czynności i związanych z tym działaniami została wyliczona na kwotę 300 tysięcy złotych. Dodał, iż przy podwyżce tej stawki należy również założyć perspektywę kilkuletnią.

Pan Ryszard Froń poinformował, iż planowana podwyżka w stosunku do stawki obowiązującej będzie stanowić wzrost o 36% i  będzie bardzo dużym obciążeniem dla mieszkańca.

Pan Ważny wyjaśnił, iż przedmiotowy wzrost opłaty będzie dotyczył wszystkich mieszkańców zrzeszonych w Związku.

Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza zabierając głos stwierdził, iż do tej pory stanowisko Zgromadzenia Związku było takie, że stawki nie będą podwyższane, a jeżeli taka sytuacja będzie konieczna to temat zostanie omówiony podczas Zgromadzeniu Związku. Zmiany, które przedstawił Pan Ważny są tylko propozycjami. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za działania Związku, który nie podwyższał opłaty przez okres czterech lat.

 W pierwszej kolejności członkowie Związku muszą otrzymać materiały w tej sprawie, a po ich przeanalizowaniu zostanie podjęte stanowisko przez wszystkie gminy należące do Związku.

Następnie Pan Iwanowski przytoczył treść artykułu, który ukazał się w tygodniku „Strzelec Opolski”. Przedmiotowy artykuł dotyczył zagospodarowania odpadów przez gminę Zawadzkie. W związku z powyższym zwrócił się do Pana Ważnego o odniesienie się do treści przedmiotowego artykułu z uwagi na to, że jak stwierdził,  Związek jest najtańszy jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów. Natomiast z treści artykułu wynika, iż firma z Rydułtów, która jest oddalona o 81 km od Zawadzkiego wygrała przedmiotowy przetarg.

Pan Ważny wyjaśnił, iż firma,  która wygrała  przetarg w gminie Zawadzie jest firmą prywatną. Związek Międzygminny „Czysty Region” prowadzi swoją działalność na innych zasadach, ponieważ zrzesza samorządy gmin. Ponadto nadmienił, iż nigdy nie wygra się z „prywaciarzem”.

Pan Stefan Rudol podkreślił, iż rzeczą niezrozumiałą jest informacja, że proponowana podwyżka z tytułu odbioru odpadów komunalnych miałaby stanowić wzrost o 36%, ponieważ jest to bardzo gwałtowna podwyżka. Następną kwestię, którą poruszył to temat związany z zmianami w gospodarowaniu odpadami BIO tj.  ujednolicenia wielkości pojemnika brązowego na odpady BIO pochodzące z gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych z 240 na 120 litra. Podkreślił, że gro mieszkańców w okresie letnim nie wystawia kubła brązowego, ponieważ odpady BIO są kompostowane, a wysokość stawki w tym okresie nie jest mniejsza. Kolejny temat, który poruszył dotyczył pojemników czarnych na popiół. Stwierdził, że kubeł o pojemności 240 litrów na te odpady jest za duży, ponieważ konstrukcja nie wytrzymuje masy, która znajduje się wewnątrz kubła.

Pan Iwanowski zwrócił się z zapytaniem, czy mieszkaniec gminy może zrezygnować z wystawiania odpadów BIO z uwagi na ich kompostowanie we własnym zakresie. Pozostałe natomiast odpady zostaną segregowane, jak dotychczas. Podkreślił, iż na terenach wiejskich kubeł o pojemności 120 litrów jest za mały.

Pan Ważny wyjaśnił, iż w ramach selektywnej zbiórki istnieje możliwość kompostowania odpadów, lecz płatność z tego tytułu nie ulega pomniejszeniu. Jednocześnie dodał, iż ustawodawca w przyszłości przewiduje takie rozwiązanie, że jeżeli  mieszkaniec będzie miał zarejestrowany kompostownik w ewidencji,  to wówczas stawka będzie niższa. Ponadto dodał, iż część gospodarstw w Związku posiada własne kompostowniki i nie korzysta z pojemnika brązowego. Do chwili obecnej gospodarstwa domowe liczące trzy osoby i więcej posiadały kubły o pojemności 240 litrów. Z dniem 1 stycznia  br. zasady w tym zakresie uległy zmianie i pojemność kubła brązowego w budynkach jednorodzinnych wynosi 120 litrów, dlatego że łączna liczba produkowanych odpadów stanowi 15 litrów na osobę w tygodniu, z czego odpady z obierek ziemniaków, owoców i warzyw stanowią 20% całego tygodnia. Gospodarstwa,  które wytwarzają większe ilości odpadów zielonych mogą skorzystać z usługi dodatkowej, za którą należy uiścić dodatkową opłatę.

Pan Teodor Jahn nawiązując do tematu podwyżki stawki za odbiór odpadów komunalnych stwierdził, iż z wypowiedzi Pana Ważnego wynika, iż przedmiotowa stawka była optymalna do roku 2016, natomiast od roku 2017 koszty związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów zaczęły stopniowo wzrastać. Rzeczą niezrozumiałą jest, że podwyżka ma stanowić wzrost o 36%. W związku z powyższym zaproponował stopniowy wzrost tej stawki.

Podkreślił, iż w naszej gminie na etapie uchwalania stawek podatkowych, czy zmian stawek za wodę  podwyżki kształtowały się na poziomie nie wyższym, niż 5% w stosunku do stawek obowiązujących.

Pan Ważny podkreślił, iż gmina Zawadzkie podniosła przedmiotową stawkę o cztery złotych, natomiast w skali kraju podwyżki z tego tytułu kształtują się na poziomie ośmiu złotych. W tym miejscu podkreślił, iż na kolejne cztery lata należy przyjąć taką stawkę, aby nie doprowadzić do zachwiania kondycji finansowej Związku.

Pan Teodor Jahn podkreślił, iż przedmiotowe działanie doprowadzi do sytuacji, iż za kolejne cztery lata należy znowu podwyższyć stawkę bardzo wysoko. Uważa, iż w  takiej sytuacji przedmiotowa podwyżka powinna być wprowadzana stopniowo każdego roku i w kwotach do przyjęcia.

Pan Ważny podkreślił, iż zmiana przedmiotowego systemu oraz koszty dotyczące doręczenia deklaracji zostały wyliczone  na kwotę 300 tysięcy złotych. Jednym z czynników, który również wpływa na wzrost przedmiotowej stawki jest utrzymanie brązowego pojemnika w dotychczasowej częstotliwości wywozu. Kolejne koszty będą związane z obsługą Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-ów.

Pan Ryszard Froń podkreślił, iż kwota w wysokości 300 tysięcy złotych jest powalająca. Zwrócił uwagę, iż doręczenie 106 tysięcy deklaracji związanych ze zmianą przedmiotowego systemu nie może być tak kosztowne.

Pan Tomasz Sitnik podkreślił, iż w perspektywie najbliższych miesięcy Związek stanie się samowystarczalnym podmiotem, więc nie będzie korzystał z usług firm zewnętrznych, dlatego koszty powinny się zmniejszyć. Pomimo tych założeń planowana podwyżka będzie uderzająca w kieszeń mieszkańców, którzy chcą wiedzieć dlaczego segregując śmieci mają płacić więcej.

Pan Ważny wyjaśnił, iż dotychczas Związek zakładał odbiór masy w ilości 42 tysięcy ton rocznie. W chwili obecnej ilość  odpadów uległa zwiększeniu i stanowi 46,5 tysiąca ton rocznie. Natomiast do 2021 roku planuje się odbiór masy w ilości 50 tysięcy ton. Przedmiotowa nadwyżka masy odpadowej przekłada się również na koszty.

Pan Stefan Rudol podkreślił, iż z powyższym do roku 2021 wzrost masy będzie stanowił 12%, co jest nierealne do osiągnięcia z dwóch powodów, a mianowicie: mieszkańcy przestrzegają zasad segregacji odpadów, a kolejny temat dotyczy możliwości kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie. Jeżeli do mieszkańców gminy dotrze informacja o kompostowaniu odpadów zielonych we własnym zakresie to jest pewien, że 90% mieszkańców zrezygnuje z posiadania brązowego kubła, co będzie się przekładało na znaczy spadek tego odpadu.  

Pan Ryszard Golly nadmienił, iż w wyniku uruchomienia PSZOK-ów przedmiotowe koszty ulegną pomniejszeniu, ponieważ mieszkaniec we własnym zakresie będą dowoził odpady do wskazanego punktu.

Ad. pkt 3

Pani Teresa Ciecior – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy szczegółowo przedstawiła informację dotyczącą realizacji planu finansowego Zakładu za okres pierwszego kwartału 2018 roku tj.  w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku. Podkreśliła, iż wykonanie procentowe wydatków w tym okresie stanowi ponad 21%, natomiast dochody stanowią poziom 18,8%. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie poinformowała o realizacji zadań planowanych do wykonania, a głównie zadań inwestycyjnych. W bieżącym roku planuje się wykonanie przebudowy z rozbudową sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Leśnicy w obrębie ul. Dworcowej oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kadłubiec.

Ponadto poinformowała o wielkości produkcji wody przez Zakład, sprzedaży wody oraz stracie wody w ujęciu ilościowym i procentowym na przestrzeni ostatnich siedmiu lat tj. 2011 – 2017 roku.

Omawiając informację w zakresie dotyczącym nieściągalności należności z tytułu najmu lokali, dostawy wody i odbioru ścieków oraz pozostałych wg stanu na dzień 31 marca 2018  roku poinformowała, że przedmiotowe należności kształtują się na poziomie 440 811,56 złotych. Z wyżej wymienionej kwoty w ewidencji księgowej zakładu figuruje również kwota 198 210,56 złotych (odpis aktualizacyjny należności) zawierająca między innymi odsetki od należności przeterminowanych (głównie z działalności mieszkaniowej), które naliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na koniec każdego kwartału.

Pan Ryszard Froń zwrócił uwagę na pozytywny wynik procentowy z tytułu strat wody, który w 2017 roku wyniósł 12,2%.

Pani Ciecior dodała, iż strata procentowa jest dla Zakładu ważnym wskaźnikiem, ponieważ przedkłada się na całą działalność.  Podkreśliła, iż sprawą oczywistą jest fakt, iż czym  większa produkcja wody to również sprzedaż jest wyższa. Jednak nie zawsze taka sytuacja będzie  przedkładała się na wysokość straty.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem jakie działania  poczynił Zakład w celu ograniczenia strat wody?

Pani Ciecior wyjaśniła, że głównym działaniem prowadzonym przez Zakład w kwestii ograniczenia straty wody  jest bieżące śledzenie sprzedaży i produkcji wody, a także opomiarowanie nieruchomości. Dodała, że straty wody w roku 2014 stanowiły 13,5% i wynik ten był wówczas bardzo zadawalający. Znaczny wpływ na wysokość starty wody mają występujące awarie, które przez dłuższy czas są trudne do zlokalizowania.

Pan Ryszard Froń zwrócił uwagę na wysokie zadłużenie występujące z tytułu najmu lokali mieszkaniowych.

Pani Ciecior wyjaśniła, iż na dzień 31 marca 2018 roku  kwota zadłużenia z tytułu najmu lokali stanowi 103 270,20 złotych, w tym około 80 000,00 złotych stanowią należności przeterminowane i trudne do ściągnięcia. Pozostała kwota to należności, które najemcy regulują,  lecz z pewnym opóźnieniem.

W temacie zadłużeń z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków  podkreśliła, iż Zakład posiada pewne narzędzia za pomocą których potrafi wyegzekwować należności. Zaległości z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków wg stanu na dzień 31 marca br. kształtują się na poziomie 106 553, 42 złotych, w tym około 20 000,00 złotych stanową należności przeterminowane, ale z krótkich okresów. Przedmiotowe należności w stosunku do roku 2017 kształtują się  na podobnym poziomie.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem w  temacie wniosków taryfowych, które od tego roku należało złożyć do instytucji, jaką jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Pani Teresa Ciecior wyjaśniła, że obowiązujące w naszej gminie stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłużają swoje obowiązywanie o 180 dni czyli do dnia 10 czerwca 2018 roku. Zakład Gospodarki Komunalnej do dnia 12 marca bieżącego roku był zobowiązany złożyć wniosek taryfowy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i na chwilę obecną oczekuje się  na decyzję w tej sprawie. Dodała, że niektóre przedsiębiorstwa otrzymały pismo w sprawie uzupełnienia złożonego wniosku.

Pan Ryszard Froń poruszył temat opłat od układów pomiarowych na ujęciach wody, według których rozliczane są opłaty za pobór wody.

Pani Ciecior wyjaśniła, iż obecnie na każdym ujęciu wody zakład dysponuje własnym pomiarem tj. posiada wodomierz do rozliczania pobranej wody. W oparciu o ten pomiar naliczane były opłaty w przeszłości i w dalszym ciągu jeszcze są. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne w terminie do 31 grudnia 2020 roku Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest zobowiązane do wyposażenia w przyrządy pomiarowe podmioty zobowiązane do ponoszenia tej opłaty. W związku z powyższym rozliczanie wody na tych ujęciach będzie rozliczane za pomocą tych urządzeń.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem w temacie planowanych opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, które należy uiścić  do Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody?

Pan Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że przepis w tym zakresie już obowiązuje. Gmina będzie sukcesywnie sprawdzała nieruchomości, od których czynność ta będzie wymagana. Jednocześnie podkreślił, iż na ten moment problem w tym zakresie stwarza interpretacja obowiązujących przepisów, a także interpretacja przesłana przez Gospodarstwo Polskie Wody Polskie.

Ad. pkt 4

Pan Marian Gorgosch – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej przedstawił informację dotyczącą działań inwestycyjnych i remontowych zrealizowanych na drogach gminnych w roku 2017 oraz informację na temat zadań, które planuje się wykonać jeszcze w roku bieżącym, a mianowicie:

 1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. Nr 521, 641, 761, 582 a.m. 3 obręb Lichynia i 331, 353,362 a.m. 3 obręb Łąki Kozielskie.

Zadanie zostało wykonane w roku 2017, a jego zakres obejmował położenie nowego dywanika asfaltowego na odcinku o długości ponad 1 300 metrów i szerokości 3,5 metra. Wykonano także nowe zjazdy do pól oraz przesunięto rów melioracyjny. Wykonawcą przedmiotowego zadania była firma Domax z Boronowa. Koszt całości zadania zgodnie z zawartą umową opiewał na kwotę 669 344,68 złotych, a nadzór nad inwestycją wykonywała Pani Elżbieta Kurzewska. Dnia 20 grudnia 2017 roku na konto gminy wpłynęły środki finansowe w kwocie 331 750,00 złotych, które pochodziły z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

 1. Remont ulicy Bocznej w Górze Św. Anny.

Realizacja zadania miała miejsce w roku  2017 i obejmowała   remont tej ulicy na  długości 102 mb. W roku 2016 został wykonany projekt remontu ul. Bocznej w Górze Św. Anny przez Panią Elżbietę Kurzewską. Po ogłoszeniu w roku 2017 przetargu oraz  jego rozstrzygnięciu wykonawcą zadania była firma Remontowo Budowlana z  Krępnej. Koszt inwestycji to kwota 182 862,32 złotych. Odbiór końcowy prac nastąpił dnia 31 lipca 2017 roku.

 1. Remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej od km 0+430,00 do km 0+ 852,00 na odcinku 422 mb.

Przedmiotowe zadanie zostało wykonane przez firmę Transkom z Jaryszowa. W ramach tego zadania została wykonana stabilizacja podłoża cementem, a następnie położono nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych. Koszt budowy zamknął się kwotą 95 000,00 złotych.

 1. W trakcie realizacji jest remont drogi gminnej nr 105904 O ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim na odcinku 843 mb.

Dnia 12 sierpnia 2016 roku przedmiotowe zadanie zostało zgłoszone jako roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich. W tym samym roku wystąpiono do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Wniosek jednak nie zdobył wystarczającej liczby punktów i został ponownie złożony w roku 2017 w ramach tego samego zadania. Po ponownym rozpatrzeniu przedmiotowe zadanie znalazło się na liście rankingowej wśród zadań do dofinansowania. Ogłoszenie przetargu i jego realizacja została zaplanowana na rok bieżący i obecnie jest w trakcie realizacji. Na przedmiotowe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% . Wykonawcą zadania jest firma Domax z Boronowa.

 1. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka – Niwki etap II.

Zadanie realizuje firma Transkom z Jaryszowa. Koszt inwestycji wynosi 212 589,50 złotych.

 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lichyni dz. nr 317, 761, 456, 272, 237/1.

W roku bieżącym planowane jest złożenie wniosku do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych celem otrzymania dofinansowania.

 1. Przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy, remont chodnika na Placu Marka w Leśnicy oraz budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Leśnicy.

W tym celu gmina podpisała umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej.

 1. Remont drogi Lichynia – Czarnocin.

Gmina złożyła wniosek do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu celem dofinansowania tej inwestycji. Przedmiotowe zadanie  zostało zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich jako roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę.

Ad. pkt 5

Nie poruszono innych spraw.

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFPROTOKÓŁ NR 30/2018/FIN z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 16 kwietnia 2018 roku.pdf