Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ Nr 34/2018/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 12 kwietnia 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 34/2018/INF

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej

w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Obecni: wg. listy obecności

Porządek posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.
  2. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej, który serdecznie powitał Burmistrza Leśnicy wraz z pracownikami, Panią Joannę Izbicką - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy oraz członków komisji.

Pan Przewodniczący przystąpił do realizacji bieżącego porządku obrad. Zaznaczył, iż członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej wcześniej otrzymali sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.

Ponadto przewodniczący obrad poinformował, iż w sprawach bieżących proponuje się dodać temat dotyczący omówienia informacji w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 w Gminie Leśnica. Materiały w tym temacie członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej otrzymali w dniu dzisiejszym.

Ad. pkt 1

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.

Pani Edyta Gola - Inspektor na Stanowisku Pracy do spraw Kultury szczegółowo omówiła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017. Nadmieniła, iż wyżej wymieniony Program jest uchwalany corocznie. Program współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 realizowany był w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXV/122/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Podkreśliła, iż głównym celem Programu było określenie zasad w zakresie wspierania przez Gminę Leśnica działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie im realizacji ustawowych zadań.

Pani Gola poinformowała, iż w 2017 roku jako priorytetowe zostały określone zadania na poszczególnych płaszczyznach:

- upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów,

- pomoc społeczna,

- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom w podeszłym wieku, integracja tych osób ze środowiskiem,

- wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie rozwoju grup artystycznych i przedsięwzięć kulturalnych,

- organizowanie różnorodnych form aktywności w zakresie wychowania, edukacji i oświaty wśród dzieci i młodzieży,

- pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom z ich otoczenia,

- promocja i ochrona zdrowia,

- wspieranie aktywności różnorodnych grup społecznych, w tym mniejszości narodowych,

- umożliwienie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych,

- aktywizacja społeczna grup nieaktywnych zawodowo (seniorów, osób niepełnosprawnych itp.).

Dodała, iż umowy na zadania z zakresu pomocy społecznej zostały zawarte w dniu 2 stycznia 2014 r. i obejmowały okres pięciu lat, tj. 2014-2018. Zgodnie z zapisami umowy na dany rok kalendarzowy Gmina Leśnica przeznacza środki określone w aktualnie obowiązującej uchwale budżetowej.

Pani Gola podkreśliła, iż w ramach ogłoszonych w 2017 roku otwartych konkursów ofert udzielono dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które zostały wyszczególnione w załączonym do niniejszego protokołu sprawozdaniu.

Poinformowała, iż najwyższą kwotę w roku 2017 stanowiła dotacja dla Caritas Diecezji Opolskiej oraz Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy.

Zaznaczyła, iż ogółem w 2017 roku udzielono łącznie z budżetu gminy dotacji na kwotę 335.200,00 zł. Realizując zadania publiczne, dotacjobiorcy wykorzystali kwotę 327.011,54 zł, co potwierdzone zostało w przedstawionych sprawozdaniach. Niewykorzystaną część dotacji oferent - Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy zwrócił na rachunek bankowy Gminy Leśnica w terminie określonym w umowie.

Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Pan Kazimierz Mierzejewski stwierdził, iż przedłożone sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 jest przygotowane prawidłowo.

Następnie zwrócił się z zapytaniem, czym było spowodowane niewykorzystanie części dotacji przez Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy?

Pani Gola odpowiedziała, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Być może w trakcie realizacji zadania powstały oszczędności.

Dodała, iż środki finansowe z budżetu gminy są podzielone na poszczególne kluby sportowe. Podział dokonywany jest przez Zarząd Gminnego Zrzeszenia LZS w Leśnicy, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów sportowych.

Pan Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, czy w zajęciach prowadzonych przez Akademię Sztuk Walki Tarnów Opolski - Zdzieszowice uczestniczą mieszkańcy Gminy Leśnica?

Pani Edyta Gola poinformowała, iż zajęcia organizowane przez Akademię Sztuk Walki odbywały się w Zdzieszowicach. W zajęciach uczestniczyła bardzo mała liczba mieszkańców Gminy Leśnica.

Pan Marek Nowak zwrócił się z zapytaniem, od czego zależy podział środków finansowych z dotacji z budżetu gminy na poszczególne kluby sportowe i dlaczego środki finansowe nie są rozdysponowane po równo dla wszystkich klubów?

Pan Burmistrz poinformował, iż Program jest finansowany ze środków własnych Gminy Leśnica. Na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w danym roku przeznacza się określoną kwotę. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest przystąpienie do konkursu. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu oraz przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielić dotacji.

Przykładowo w 2017 roku Gmina Leśnica ogłosiła konkurs z obszaru upowszechniania kultury fizycznej. W tym konkursie ofertę złożyło Gminne Zrzeszenie LZS w Leśnicy. Ofertę rozpatrzono pozytywnie. Przekazanie środków następuje po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego z Gminnym Zrzeszeniem LZS w Leśnicy. Natomiast podział przyznanych środków finansowych na poszczególne kluby sportowe dokonuje  Zarząd Gminnego Zrzeszenia LZS w Leśnicy.

Pan Mierzejewski dodał, iż podział otrzymanej dotacji z budżetu gminy następuje na poszczególne kluby sportowe z uwzględnieniem szczebla klas rozgrywkowych.

Pan Teodor Jahn zapytał, czy w sprawozdaniu merytorycznym za ubiegły rok na wykonanie tego zadania Zarząd Gminnego Zrzeszenia LZS w Leśnicy złożył wyjaśnienie czym było spowodowane niewykorzystanie części dotacji?

Pani Gola odpowiedziała, iż nie zostało złożone wyjaśnienie w tym zakresie. Mimo niewykorzystanych środków z dotacji zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem odnośnie planowania wydatków na poszczególne zadania przez LZS, czy jest możliwość przesunięcia środków finansowych pomiędzy inne zadania wykazane w ofercie?

Pani Edyta Gola poinformowała, iż Gmina Leśnica jest związana z oferentem umową na całość zadania. Zgodnie z zapisami umowy Gminne Zrzeszenie LZS w Leśnicy realizując zadanie może samodzielnie dokonać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu do 10%. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to na uzasadniony wniosek można podpisać aneks do umów, co w ostatnich latach miało miejsce.

Pan Jahn dodał, że oczywistym jest również, aby zmiany nie były częste i diametralne w porównaniu do wstępnego kosztorysu.

Pan Teodor Jahn nadmienił, iż w obszarze zadań z zakresu pomocy społecznej, w porównaniu do lat ubiegłych nastąpiły dość istotne zmiany w zakresie akcentów na odpowiednie działania. Zaznaczył, iż ilość świadczeń w ramach rehabilitacji wzrosła w stosunku do lat ubiegłych. Z kolei ilość świadczeń w zakresie pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica w latach 2014-2018 zmalała o około 38% w stosunku do lat ubiegłych. W związku z tym, czy nastąpiły przesunięcia i zmiany zasad z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach pozyskania środków finansowych?

Pani Joanna Izbicka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej nadmieniła, że prawdopodobnie głównym powodem zmniejszenia ilości świadczeń przez Gabinet Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Opolskiej w Leśnicy jest fakt, iż dostał on mniej środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Pan Jahn odnosząc się do kosztu realizacji zadań publicznych w ujęciu ogólnym, zestawionych w tabeli na stronie 12 przedłożonego sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 stwierdził, że koszt całościowy wspartych zadań znacznie wzrósł w porównaniu z rokiem 2016 (dokładnie o 217 000,00 zł). Oznacza to, wzrost zaangażowania środków własnych beneficjentów w realizację zleconych zadań. Zaznaczył, iż z udzielonych dotacji w łącznej kwocie 327 000,00 zł wykonano zadania o rozliczonej wartości 697 000,00 zł, tzn. dotacje stanowiły tylko 46,89% kosztu całościowego wspartych zadań.

Pan Teodor Jahn przechodząc do meritum sprawy poinformował, iż od kilku lat w niniejszym sprawozdaniu są przedstawiane podobne działania, które są pozytywnie zaopiniowane przez członków komisji Infrastruktury Społecznej. Wskazane zadania są potrzebne i odpowiednio zorganizowane. Zdaniem radnego Pana Teodora Jahn należy to sprawozdanie pozytywnie zaopiniować.

Pani Edyta Gola poinformowała, iż po pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego sprawozdania przez komisję Infrastruktury Społecznej, będzie ono przedstawione również na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Następnie sprawozdanie zostanie zgodnie z przepisami prawa, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej pozytywnie zaopiniowali przedłożone sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 (głosowało 5 radnych).

Ad. pkt 2

Sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej - Pan Kazimierz Mierzejewski poinformował, iż członkowie komisji Infrastruktury Społecznej w dniu dzisiejszym otrzymali informację w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 w Gminie Leśnica. W związku z tym zwrócił się do Pani Joanny Izbickiej o szczegółowe omówienie tej tematyki.

Pani Joanna Izbicka poinformowała, iż zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej corocznie do końca kwietnia danego roku sporządzana jest „Ocena zasobów pomocy społecznej”. Podkreśliła, że przedmiotowa ocena jest narzędziem pomocniczym przy planowaniu budżetu na kolejny rok. Na dzień dzisiejszy najwięcej środków finansowych przeznacza się na świadczenia wychowawcze. Są to wydatki związane z utrzymaniem osób w domach pomocy społecznej. Zaznaczyła, iż przedłożona ocena prezentuje prowadzoną politykę społeczną w Gminie Leśnica. Dane w niej zawarte pochodzą przede wszystkim z Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zarządu Oświaty, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Głównego Urzędu Statystycznego, i stanowią porównanie ostatnich lat, tj. 2015-2017. Całość na przestrzeni wskazanych lat jest przedstawiona jako struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej tzn. jak ta polityka społeczna była realizowana. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Pan Teodor Jahn zaznaczył, iż ze względu na otrzymanie w dniu dzisiejszym materiałów w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 w Gminie Leśnica radni nie mieli możliwości zapoznania się z przedłożoną informacją. W związku z tym zapytania będzie kierował dopiero na najbliższej sesji po przeanalizowaniu materiałów w tym temacie.

Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób jest procedowana niniejsza ocena zasobów pomocy społecznej na sesji Rady Miejskiej?

Pani Joanna Izbicka zaznaczyła, iż jest to tylko informacja przedstawiana radnym, opracowana na podstawie ministerialnego programu. W związku z tym dopiero teraz mogła zostać sporządzona i w wyniku czego została przedłożona radnym dopiero na dzisiejszym posiedzeniu komisji.

Radni zgodnie postanowili, iż ze względu na brak możliwości zapoznania się z materiałem wszelkie pytania w tym temacie będą zadawać na najbliższej sesji, gdyż porządek obrad będzie przewidywał omówienie tej tematyki.

Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem w temacie remontu ul. Kościuszki w Zalesiu Śląskim?

Pan Burmistrz poinformował, iż temat ten był poruszany na zabraniu wiejskim w Zalesiu Śląskim. Na ostatnim spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich na którym radny Pan Mierzejewski był obecny, zostało ustalone, iż po raz kolejny odbędzie się spotkanie z początkiem miesiąca kwietnia bieżącego roku. Z informacji uzyskanych od Starosty Strzeleckiego spotkanie to odbędzie się za około półtora miesiąca, gdyż trwają jeszcze ustalenia i wprowadzane są zmiany w zakresie realizacji tego zadania. Po ostatnim spotkaniu zapadła decyzja w Powiecie Strzeleckim, iż zostaną zmienione priorytety realizacji tej drogi. W między czasie pojawiły się możliwości pozyskania dofinansowania z innego rodzaju wsparcie, które zamierzałoby się przeznaczyć na zakup asfaltu. Starostwo Powiatowe będzie składało wniosek o uzyskania dofinansowania.

Pan Roland Reguła zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi Starostwu Strzeleckiemu na dziurawą studzienkę przy sklepie Polo Market w Leśnicy.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem w temacie poruszanym przez media społecznościowe tj. o wzrost środków finansowych na drogi lokalne o kwotę 500 mln zł w stosunku do środków zaplanowanych w budżecie państwa. W związku z tym, czy Gmina Leśnica, a dokładniej ul. Kościelna w Raszowej ma możliwość na wsparcie finansowe drogowej infrastruktury lokalnej?

Pan Burmistrz odpowiedział, iż na dzień dzisiejszy nie słyszał o naborze na tzw. „Schetynówki” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Może się okazać, że środki te zostaną przeznaczone na złożone w miesiącu wrześniu 2017 roku wnioski o dofinansowanie, które znalazły się na liście rezerwowej. Na remont ul. Kościelnej w Raszowej jest sporządzona w całości  dokumentacja, ale  Gmina Leśnica nie posiada w swoim budżecie środków finansowych na ten cel.

Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, jaka jest perspektywa remontu drogi powiatowej biegnącej z Leśnicy do miejscowości Raszowa?

Pan Stefan Rudol dodał, iż dróg gorszej jakości jest w Gminie Leśnica dużo więcej.

Pan Burmistrz zaznaczył, iż jeżeli chodzi o drogi powiatowe to w najbliższym wydaniu Strzelca Opolskiego pojawią się informacje na temat współpracy Gminy Leśnica z Powiatem Strzeleckim przede wszystkim w zakresie dróg biegnących przez teren naszej gminy. Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się żadnej konkretnej modernizacji drogi z Leśnicy w kierunku miejscowości Raszowa.

Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem, czy przegląd dróg gminnych był już wykonany?

Pan Burmistrz odpowiedział, iż przegląd dróg gminnych był już wykonany. W tym roku została podjęta decyzja, że bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się wykonać metodą wycinania łat asfaltowych, a następnie ich uzupełnienie masą na gorąco. Na gminnych drogach zdiagnozowanych zostało około 600 m2 asfaltu do wycinki.

Pan Teodor Jahn zwrócił uwagę na ul. Szkolną w Raszowej, gdyż droga w tym miejscu jest w bardzo złym stanie. Jest to początek drogi w kierunku przysiółka „Kuszówka”.

Pan Stefan Rudol poinformował, iż dwa lata temu obok drogi od miejscowości Leśnica po prawej stronie w kierunku miejscowości Góra Świętej Anny było zapadlisko obok kapliczki, zostało to zrobione i utwardzone. Natomiast w tym roku ktoś zrobił w tym miejscu składowisko gałęzi, korzeni i odpadów z sadu. Wygląda to nieestetycznie i zaburza widok alei czereśniowych, które zaczynają kwitnąć.

Pan Burmistrz zaznaczył, iż zostanie to sprawdzone. Jeżeli jest to teren prywatny to zostanie przeprowadzona rozmowa z właścicielem, aby usunął to składowisko.

Pan Marek Nowak zwrócił się z prośbą o możliwość ustawienia kilku koszy na śmieci do ulicy ul. Dworcowej w Leśnicy.

Pan Burmistrz zaznaczył, iż zostanie to sprawdzone. Wskazał, iż dobrym miejscem na ustawienie koszy na śmieci jest skrzyżowanie ulic Kozielskiej i Dworcowej w Leśnicy.

 

Nie poruszono innych spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Jessika Dronia

PDFPROTOKÓŁ Nr 34/2018/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 12 kwietnia 2018 r..pdf