Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ Nr 33/2018/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 27 lutego 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 33/2018/INF

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej

w dniu 27 lutego 2018 r.

Obecni: wg. listy obecności.

Porządek posiedzenia:

 1. Opinia komisji na temat:

- projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica,

- projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica,

- projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez  Gminę Leśnica.

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej za 2017 rok.
 3. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej, który serdecznie powitał Burmistrza Leśnicy wraz z pracownikami urzędu, zaproszonych gości tj. Panią Joannę Izbicką - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Agnieszkę Nowak - Kierownika Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy oraz członków komisji.

Pan Przewodniczący przystąpił do realizacji bieżącego porządku obrad. Zaznaczył, iż członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej wcześniej otrzymali materiały dotyczące tematyki dzisiejszego posiedzenia.

 

Ad. pkt 1

Opinia komisji na temat:

- projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica

Pani Agnieszka Nowak poinformowała, iż Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) wprowadziła szereg zmian bezpośrednio lub pośrednio wpływających na zapisy regulaminu wynagradzania nauczycieli. Podkreśliła, iż od stycznia bieżącego roku został zlikwidowany nauczycielski dodatek mieszkaniowy. Dodatek mieszkaniowy wynosił 27 zł/miesięcznie w najwyższym przedziale. W związku z tym powstała konieczność wyeliminowania rozdziału VIII z dotychczasowego regulaminu.

Kolejna zmiana dotyczy ustawowego zakazu przydzielania i realizowania godzin ponadwymiarowych przez nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, tj. dyrektorom i wicedyrektorom. Zaznaczyła, iż jest to dla tych osób niekorzystny zapis. W związku z tym proponuje się zwiększyć widełki procentowe dotyczycące dodatków funkcyjnych dla:

- dyrektora przedszkola jednooddziałowego lub dwuoddziałowego, proponuje się dodatek funkcyjny w wysokości 10 – 20% (dotychczas było 10 – 25%);

- dyrektora przedszkola liczącego co najmniej trzy odziały proponuje się dodatek funkcyjny w wysokości 20 – 50% (dotychczas było 13 – 30%);

- dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub zespołu liczącego:

- do 8 oddziałów, proponuje się dodatek funkcyjny w wysokości 10 – 50%  (dotychczas było 15 – 35%),

- powyżej 8 oddziałów, proponuje się dodatek funkcyjny w wysokości 20 – 60% (dotychczas było 20 – 50%),

- wicedyrektora placówki proponuje się dodatek funkcyjny w wysokości 10 – 40% (dotychczas było 10 – 25%)

Ponadto dodano zapis w § 12 ust. 5 dot. dodatku funkcyjnego dla osoby zastępującej dyrektora, a mianowicie wysokość dodatku przyznanego po miesięcznej nieobecności dyrektora będzie wynosiła 5 – 20%.

Radny Pan Teodor Jahn zwrócił uwagę na fakt, że w niniejszym projekcie uchwały nie znajduje się zapis dotyczący utraty mocy poprzedniego regulaminu.

Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem, jak będzie rozliczany czas pracy osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach?

Pan Burmistrz wskazał, iż czas pracy osób pełniących funkcje kierownicze jest określony w Karcie Nauczyciela i wynosi 40 godzin tygodniowo, w tym dyrektor i wicedyrektor powinien pracować maksymalnie 5 godzin tygodniowo przy tzw. „tablicy”. Pozostałe godziny pracy powinien przeznaczyć na sprawy administracyjno-kierownicze.

Pan Stefan Rudol stwierdził, iż pojawiła się pewna nieprawidłowość, gdyż nie można przyznawać dodatku funkcyjnego za pracę faktycznie niewykonywaną?

Pan Burmistrz zaznaczył, iż godziny dyrektora i wicedyrektora niezrealizowane przy tzw. „tablicy” będą poświęcone sprawom organizacyjnym.

Pan Teodor Jahn stwierdził, iż dyrektorzy szkół z reguły są nauczycielami dyplomowanymi z wieloletnim stażem pracy w szkolnictwie. Podkreślił, iż ogólnie ideą niniejszego regulaminu jest dostosowanie go do ustawy w taki sposób, aby osoby pełniące funkcje kierownicze nie poniosły strat finansowych.

Pan Burmistrz poinformował, iż w sytuacji nieobecności osoby pełniącej funkcje kierownicze zastępuje go społecznie zastępca. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

Pan Stefan Rudol stwierdził, iż wszystkie wątpliwości w tym zakresie zostały wyjaśnione.

Ponadto Pani Agnieszka Nowak nadmieniła, że w zmienianej ustawie – o finansowaniu zadań oświatowych - ustalono również roczny wymiar urlopu nauczycieli pełniących funkcje kierownicze.

Pan Burmistrz dodał, iż dyrektorzy i wicedyrektorzy nie mają już urlopu na zasadzie „wakacji”, tylko w ciągu roku kalendarzowego przysługuje im urlop w wymiarze 35 dni zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Następnie Pani Nowak poinformowała, iż kolejnym zagadnieniem wprowadzonym w regulaminie jest definicja etatu mieszanego. Zachodzi w Gminie Leśnica konieczność doprecyzowania zapisów, które dotyczą sposobu wyliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Przy okazji wprowadzonych zmian dodano także zapisy dotyczące zasad wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane.

Zaznaczyła, iż w przedłożonym regulaminie wprowadzono minimalną kwotę dodatku motywacyjnego dyrektora oraz usunięto zapis dotyczący konsultowania wysokości dodatku motywacyjnego ze związkami zawodowymi.

Ponadto ustalono wysokość dodatków za wychowawstwo:

- w przedszkolach mógł wynosić od 2% do 4% (przeważnie dodatek wypłacany był w wysokości 2,5%), a zmienia się na 4%;

- w szkołach podstawowych mógł wynosić od 2% do 4%, w gimnazjum od 3% do 5%  a teraz w szkołach podstawowych i gimnazjum zmienia się na 5%.

Radny Pan Jahn zwrócił się z zapytaniem, na podstawie czego przyznawany jest dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych? Co można uznać za warunki trudne i uciążliwe?

Pani Agnieszka Nowak odpowiedziała, iż wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku oraz stopień trudności zajęć realizowanych w tych warunkach, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy. Przykładowo klasy integracyjne, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne są traktowane jako praca w warunkach trudnych i uciążliwych. Na dzień dzisiejszy w Gminie Leśnica nie jest wypłacany dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych.

Pan Teodor Jahn zaznaczył, iż niepokojący jest zapis znajdujący się w punkcie „II. Dodatek motywacyjny” (pkt. 2 lit. e) „prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej”, gdyż pracownik przychodzący do pracy jest zobowiązany wykonywać wszystkie swoje obowiązki rzetelnie i sumiennie. Stwierdził, iż zapis ten jego zdaniem oznacza prowadzenie dokumentacji  ładnie i kaligraficznie.

Pani Agnieszka Nowak poinformowała, iż za błędne i złe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej nauczyciel może nie dostać dodatku motywacyjnego. Jest to jeden z kryteriów na podstawie którego jest przyznawany dodatek motywacyjny.

Pan Burmistrz dodał, iż dodatek motywacyjny nie ma charakteru roszczeniowego.

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, iż w §7 pojawiła się nowość. Dotychczas było: „80% środków funduszu motywacyjnego danej placówki dysponuje jej dyrektor, a 20% środków dysponuje Burmistrz Leśnicy. Burmistrz nie musi wykorzystać wszystkich środków, którymi dysponuje”, natomiast w przedłożonym projekcie uchwały jest: „80% środków funduszu motywacyjnego danej placówki dysponuje jej dyrektor, a 20% środków dysponuje Burmistrz Leśnicy. Kwota do dyspozycji Burmistrza nie może być niższa niż 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego. Burmistrz nie musi wykorzystać wszystkich środków, którymi dysponuje”.

Pan Teodor Jahn podkreślił, iż jego zdaniem zapis w §7 przedłożonego projektu uchwały jest słuszny. 

Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, czy nadal nauczycielom przysługuje dodatek za wieloletnią pracę?

Pani Agnieszka Nowak odpowiedziała, iż tak jak do tej pory funkcjonuje dodatek za wysługę lat, który jest ujęty w §10 niniejszego projektu uchwały.

W wyniku analizy członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica, z uwzględnieniem zapisu dotyczącym utraty mocy poprzedniego regulaminu (głosowało 4 radnych - 4 głosy za).

- projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica

Pani Agnieszka Nowak - Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy poinformowała, iż Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), od dnia 1 stycznia 2018 roku stanowi nową podstawę do pobierania odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem bezpłatnym określonym w uchwale przez organ prowadzący. W związku z tym uchwały, które obowiązują na dzień dzisiejszy mogą  funkcjonować w tym kształcie do czasu podjęcia nowych uchwał. Nie został wprowadzony limit czasowy. Przedłożony projekt uchwały opiera się na zapisach poprzedniej Uchwały Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica, gdzie zmieniono tylko niektóre nazwy.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań  oświatowych (Dz. U z 2017 r. poz. 2203) , od 1 stycznia 2018 roku staje się nową podstawą do pobierania odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem bezpłatnym określonym w uchwale przez organ prowadzący. Czas ustawowy nie niższy niż 5 godzin dziennie został wprowadzony do uchwały – jak w poprzednich latach – w wysokości 5 godzin dziennie w godzinach określonych w statucie przedszkola. Pozostałe godziny zadeklarowane przez rodziców są odpłatne  w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć. Dzieci 6- letnie w związku z ich subwencjonowaniem nie ponoszą opłat za korzystanie z przedszkola.

Uchwała określa również termin wnoszenia opłat oraz zniżki w odpłatności:  w przypadku gdy z odpłatnych zajęć korzysta więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, za pierwsze pobiera się opłaty w pełnej wysokości, za drugie w wysokości 75% tej opłaty, za 3 i kolejne w wysokości 50% tej opłaty.

W związku z zmianami Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wynikła pewna wątpliwość publiczno-prawna w zakresie opłat.  Do tej pory opłaty były pobierane w te dni kiedy dziecko było  obecne w przedszkolu, natomiast za dni kiedy dziecko było chore rodzicowi przysługiwały odpisy z opłaty za każdy dzień nieobecności, czyli rodzic otrzymał zwrot. W związku z tym, że opłata ta ma charakter publiczno-prawny stwierdzono, że być może teraz nie powinno się dokonywać zwrotów za nieobecności. Ma to być opłata stała. Trwają dywagacje, czy powinniśmy potrącać za nieobecność dziecka w przedszkolu lub traktować tą opłatę jako stałą.

Pan Burmistrz dodał, że projekt uchwały będzie przedstawiony na sesji dopiero w momencie, gdy na szczeblu ministerstwa rozwiąże się wskazana przez Panią Nowak wątpliwość. Do czasu rozstrzygnięcia utrzymuje się zasada obowiązująca do tej pory „Opłaty pobrane z góry w przypadku zgłoszonej najpóźniej do godz. 830 danego dnia nieobecności dziecka w przedszkolu są rozliczane podczas pobierania płatności za następny miesiąc”.

Pan Teodor Jahn stwierdził, że tego typu rozumowanie jest dobre. Dopóki Gmina Leśnica nie jest zmuszona do traktowania opłaty za korzystanie z przedszkola jako stałej, lepiej pozostać przy dotychczasowych regulacjach.

Członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica (głosowało 4 radnych - 4 głosy za).

- projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez  Gminę Leśnica

Pani Agnieszka Nowak - Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy poinformowała, że w ubiegłym  roku została podjęta Uchwała Nr XXX/155/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez  Gminę Leśnica.

W związku z zmianami wprowadzonymi przez Ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)  zaszła potrzeba nowelizacji uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez  Gminę Leśnica.

Pani Nowak wskazała, iż zgodnie z treścią art. 42 ust. 7 pkt. 3 Karty Nauczyciela, organ prowadzący szkołę określa tygodniowy obowiązkowy wymiaru godzin między innymi dla:

- nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 (np. nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, tzn. grupach, w których w skład obok sześciolatków wchodzą również dzieci młodsze, -3,-,4, -5 letnie);

- pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Nadmieniła, iż w wyżej wymienionej Ustawie wprowadzono maksymalny wymiar tygodniowego wymiaru zajęć specjalistów - 22 godziny oraz wprowadzono algorytm wyliczania pensum miesięcznego. Zaznaczyła, iż zgodnie z wyżej wymienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy pensum nauczycieli w Gminie Leśnica zostało określone w wymiarze 22 godzin - zapisy nie ulegają zmianie. Należało jednak wyeliminować zapisy dotyczące algorytmu wyliczania pensum mieszanego,  gdyż jest ono określone w Ustawie.

Pani Nowak poinformowała, iż zapisy wyżej cytowanej ustawy wchodzą w życie od nowego roku szkolnego (wrzesień 2018), więc jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia uchwały rady też od tego okresu. Jednak proponuje się, aby powyższą uchwałę podjąć z wyprzedzeniem, gdyż musimy rozpocząć pracę nad arkuszami pracy szkół i przedszkoli.

Reasumując Pan Kazimierz Mierzejewski zaznaczył, iż zmiany w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez  Gminę Leśnica są ściśle związane ze zmianą ustawy.

Członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez  Gminę Leśnica (głosowało 4 radnych - 4 radnych za).

Ad. pkt 2

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku

Pani Barbara Tiszbierek poinformowała, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnicy działała na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487). W jej skład wchodzą osoby powołane przez Burmistrza Leśnicy, posiadające przeszkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zaznaczyła, iż zgodnie z wyżej wskazaną Ustawą do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu.

Zadania te obejmują między innymi:

 • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Następnie Pani Barbara Tiszbierek szczegółowo omówiła Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.

Pani Tiszbierek poinformowała, iż na terenie gminy prowadzony jest Punkt Konsultacyjny w Leśnicy oraz świetlicę środowiskową dla dzieci.

Zajęcia w świetlicy odbywają się cztery dni w tygodniu w godzinach od 1500 do 1900.  Zajęcia są prowadzone przez dwóch opiekunów. Do świetlicy uczęszczało 25 dzieci, w tym regularnie 16 dzieci.

Zaznaczyła, iż w 2017 roku wydano 29 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (w 2016 r. – 36 zezwoleń),

- 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (w 2016 r. – 8 zezwoleń),

 - 16 zezwoleń jednorazowych (w 2016 r. – 19 zezwoleń). 

W 2017 roku na terenie Gminy Leśnica funkcjonowało 21 placówek handlu detalicznego i 14 zakładów gastronomicznych. Zostały utworzone nowe placówki, tj. sklep spożywczy Dino w Leśnicy przy ul. Dworcowej i Zajazd na Górze Św. Anny. Z kolei dwie placówki zostały zamknięte tj.: Restauracja Nowa Zalesianka w Zalesiu Śląskim i sklep w miejscowości Dolna przy ul. Wiejskiej 78.

Dochody uzyskane  z opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku wyniosły 137.885,00 zł, a wykonanie wydatków w tym zakresie zamknęło się kwotą 105.357,70 zł.

Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem, czy ustawodawca w 2017 roku znowelizował Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi?

Pani Tiszbierek podkreśliła, iż w 2017 r. w wyżej wymienionej Ustawie nie zostały wprowadzone zmiany w stosunku do 2016 roku.

Pan Teodor Jahn stwierdził, iż Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od wielu lat nie ulega zmianie. Podkreślił, iż niniejszy temat radnym jest doskonale znany. Nadmienił, iż w stosunku do lat ubiegłych wzrosły dochody z opłat za korzystanie ze zezwoleń. Być może  było to spowodowane obchodami jubileuszu 800-lecia Leśnicy. Jak wynika ze sprawozdania komisja pracuje bardzo intensywnie, gdyż zebrała się w 2017 roku na 14 posiedzeniach, na których opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej przyjęli informację w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 w Gminie Leśnica (głosowało 4 radnych - 4 głosy za).

Ad. pkt 3

Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej za 2017 rok

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej zgodnie z § 17 ust. 2 statutu gminy Leśnica stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VIII/42/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami przedstawił Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej za 2017 rok. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 4

Sprawy bieżące

Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem dotyczącym remontu przedszkola w miejscowości Raszowa. W związku z tym, jakie są plany związane z przerwą funkcjonowania tego obiektu na okres remontu?

Pani Agnieszka Nowak poinformowała, iż są dwa warianty przewidziane na okres remontu. Pierwszym jest utworzenie tymczasowego przedszkola w  Klubie Wiejskim w Raszowej, natomiast drugim - parter w szkole podstawowej w Raszowej.

Pan Burmistrz dodał, iż lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie utworzenie tymczasowego przedszkola w budynku szkoły podstawowej w Raszowej.

Pani Nowak zaznaczyła, iż na dzień dzisiejszy temat ten jest rozpatrywany.            

Pan Stefan Rudol zwrócił się z zapytaniem, czy do Urzędu Miejskiego w Leśnicy zostało dostarczone pismo z telekomunikacji w sprawie  słupów na placu zabaw w miejscowości Wysoka?

Pan Burmistrz odpowiedział, iż temat ten zostanie sprawdzony.

Pani Joanna Izbicka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2015-2017 w 2017 roku.

Poinformowała, że wszystkie cele szczegółowe zawarte w Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2015-2017 w roku 2017 zostały zrealizowane. Są to między innymi:

 1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny
  • objecie dzieci i dorosłych dożywianiem (posiłki)

Pomocą w zakresie dożywiania objętych było łącznie 45 dzieci w tym w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dochód w rodzinie nie przekracza 150%): 10 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 35 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Gmina finansuje obiady dwudaniowe. Łączny koszt posiłków wyniósł 15.197,00 zł, z tego w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: ze środków własnych w kwocie 6.632,00 zł oraz dotacja w kwocie 8.565,00 zł.

Radny Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem, czy liczba dzieci objęta pomocą w zakresie dożywiania w stosunku do ubiegłego roku zmalała, czy też nie?

Pani Joanna Izbicka poinformowała, iż w stosunku do lat poprzednich liczba dzieci objęta pomocą w zakresie dożywiania zmniejszyła się. Pomocą są objęte przeważnie te same rodziny.

 • objecie dożywianiem osób dorosłych (świadczenia pieniężne na zakup żywności, świadczeni rzeczowe w postaci produktów żywnościowych)
 • udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom żyjącym w trudnych warunkach materialnych

Pani Joanna Izbicka zaznaczyła, iż pomoc ta udzielana jest ze względu na trudną sytuację życiową, przy spełnianiu ustawowego kryterium dochodowego, które w 2017 r. dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło 634,00 zł, dla osoby w rodzinie 514,00 zł. W ramach zadań własnych i zleconych w 2017 roku udzielono pomocy 69 rodzinom (liczba osób w rodzinie wyniosła 168). Wskazała, że łączna kwota udzielonych świadczeń wyniosła 182.791,00 zł.

 • pomoc w zaopatrzeniu osób niepełnosprawnych w niezbędny sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze
 • zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej

Poinformowała, iż w 2017 r. w rodzinie zastępczej spokrewnionej zaszła konieczność umieszczenia jednego dziecka.

 • udzielanie schronienia

W 2017 roku zaistniała konieczność udzielenia schronienia dla dwóch osób bezdomnych. Koszt udzielenia schronienia wyniósł 1.545,00 zł.

 • realizacja projektów

Gmina Leśnica w 2013 r. podpisała porozumienie w sprawie przystąpienia do projektu Opolska Karta Rodziny i Seniora. Projekt kontynuowany był również w 2017 roku. Na dzień 31 grudnia 2017 roku złożonych zostało 31 wniosków o wydanie Karty.

Ponadto w 2015 r. rozpoczęto realizację ustawy „Karta dużej rodziny”. Ustawa wprowadziła ulgi i zniżki dla rodzin posiadających co najmniej 3 dzieci. Na dzień 31 grudnia 2017 r. przyjęto 13 wniosków.

 • organizacja prac społecznie użytecznych

W okresie od miesiąca kwietnia do października 2017 r. w pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 5 osób.

Radny Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem, w jakim wymiarze pracy odbywała się organizacja prac społecznie użytecznych?  

Pani Joanna Izbicka poinformowała, iż każda osoba maksymalnie może pracować 40 godzin miesięcznie (10 godzin tygodniowo). Prace społecznie użyteczne nie są opodatkowane. Najczęściej prac tych podejmują się osoby długotrwale bezrobotne lub są w takim wieku, w którym trudno znaleźć im pracę.

 1. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywania już istniejących

Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców Gminy Leśnica (bez względu na ich sytuację dochodową, rodzin w trudnej sytuacji życiowej, rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, osób z problemem uzależnienia od alkoholu, współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy, dla młodzieży) realizowane było poprzez konsultacje psychologiczne oraz możliwość uczestniczenia w terapii grupowej. W centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich prowadzone były również zajęcia terapeutyczne grupowe dla osób doświadczających przemocy z terenu Gminy Leśnica.

Na powyższe zadania wydatkowano łącznie kwotę 4.080,00 zł.

W miejscowości Góra Świętej Anny funkcjonuje „Poradnia psychologiczno-rodzinna”, na której działalność Gmina Leśnica przekazała dotacje w wysokości 4.000,00 zł.

 1. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży
 2. Wspieranie interdyscyplinarne rodzin i dzieci

Radny Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem, czy Asystent Rodziny pracuje na pełnym etacie, gdyż kwota jego wynagrodzenia jest dość skromna?

Pani Joanna Izbicka poinformowała, iż na dzień dzisiejszy Asystent Rodziny pracuje na pełnym etacie i może swoim wsparciem obejmować maksymalnie do 15 rodzin.

Członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej jednomyślnie przyjęli Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2015-2017 w 2017 roku (głosowało 4 radnych - 4 głosy za).

 

Nie poruszono innych spraw.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

Jessika Dronia

 

PDFPROTOKÓŁ Nr 33/2018/INF z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 27 lutego 2018 r..pdf