Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ Nr 25/2018/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 maja 2018 r.

PROTOKÓŁ  Nr 25/2018/REW

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 11 maja 2018 r.

Obecni: wg listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium:

    - podjęcie uchwały w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Leśnicy o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Leśnicy.

3. Sprawy bieżące.

Obradom przewodniczyła Pani Maria Reinert – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Ad. pkt 1

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Pani Maria Reinert nadmieniła, że Komisja Rewizyjna otrzymała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego w dniu 26 marca 2018 r. Natomiast sprawozdanie finansowe przedłożono w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Następnie oddała głos Pani Klarze Gonsiorowskiej – Skarbnikowi Gminy celem omówienia sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Pani Gonsiorowska podkreśliła, że zakres sprawozdania finansowego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego (bilans z wykonania budżetu gminy),

- bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (w naszym przypadku zbiorówka z bilansu jednostek budżetowych tj. Urzędu Miejskiego w Leśnicy, Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy i Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy oraz bilans zakładu budżetowego - bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy),

- rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - obejmuje dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

- zestawienia zmian w funduszu jednostki - obejmuje dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Sprawozdania finansowe pełnią przede wszystkim funkcje informacyjne.

Komisja Rewizyjna analizując dane zawarte w sprawozdaniu finansowym – bilansie z wykonania budżetu porównała wielkości wykazane po stronie aktywów i pasywów z zestawieniem obrotów i sald za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., rozbieżności nie stwierdzono.

Sprawdzono poszczególne sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych gminy (UM, OPS, GZO i ZGK) z wielkościami wykazanymi w łącznych sprawozdaniach tych jednostek, różnic nie stwierdzono.

Analizując informację o stanie mienia gminy sporządzoną za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., Komisja Rewizyjna porównała kwoty zawarte w otrzymanych materiałach z ewidencją księgową kont:

011 Środki trwałe

020 Wartości niematerialne i prawne

Rozbieżności w poszczególnych grupach rodzajowych ( od 0 do 9 ) nie stwierdzono.

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oddała głos Panu Łukaszowi Jastrzembskiemu – Burmistrzowi Leśnicy celem przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Pan Burmistrz szczegółowo omówił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, obejmujące:

  1. zmiany dokonane w budżecie uchwalonym,
  2. wykonanie planowanych dochodów budżetu gminy,
  3. wykonanie planowanych wydatków budżetu gminy,
  4. planowane przychody i rozchody,
  5. wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
  6. informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,
  7. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

 

Przedstawił również załączniki od nr 1 do 10 stanowiące uzupełnienie części opisowej wyżej wymienionego sprawozdania, a mianowicie:

- załącznik nr 1 – wykonanie planowanych dochodów,

- załącznik nr 2 – wykonanie planowanych wydatków,

- załącznik nr 3 i 3 a – zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych,

- załącznik nr 4 – przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w 2017  
   roku oraz rozchody związane ze spłatą pożyczki w 2017 roku,

- załącznik nr 5 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2017 roku,

- załącznik nr 6 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy

  dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,

- załącznik nr 7 – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

- załącznik nr 8 – wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych

  w 2017 roku,

- załącznik nr 9 – wieloletnia prognoza finansowa,

- załącznik nr 10 – przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2020.

Dodał, że plan dochodów budżetu gminy zamknął się kwotą 29.229.021,43 zł, a wykonanie tych dochodów wyniosło 29.179.679,43 zł, co stanowi 99,83 %. Natomiast wydatki budżetowe wyniosły 27.598.299,53 zł, co stanowi 85,41 % w stosunku do planu wydatków budżetu gminy, który zamknął się kwotą 32.313.361,43 zł.

Realizacja budżetu gminy na koniec 2017 r. zamknęła się nadwyżką dochodów na wydatkami budżetu w wysokości 1.581.379,90 zł.

Pani Maria Reinert przewodnicząca komisji przedstawiła Uchwałę Nr 124/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Leśnica za 2017 rok. Kserokopia Uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie zwróciła się do członków komisji o zgłaszanie pytań do przedstawionych materiałów.

Radna Pani Teresa Kwoczała stwierdziła, że w dochodach budżetu gminy zaplanowano kwotę 200.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali. Wykonanie wyniosło tylko 144.734,00, w związku z tym zapytała, czy nie zostały sprzedane jakieś działki budowlane lub budynki, czy nie doszło do podpisania aktu notarialnego?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie zaistniała taka sytuacja, aby osoba zainteresowana wpłaciła wadium, przystąpiła do przetargu i w ostateczności nie podpisała aktu notarialnego. Zaplanowana w 2017 roku kwota w wysokości 200.000,00 zł jest kwotą szacunkową, którą zamierzano pozyskać ze sprzedaży działek budowlanych. Nie wszystkie gminne działki budowlane położone w mieście Leśnica na tzw. nowym osiedlu domków jednorodzinnych udało się zbyć w ubiegłym roku w wyniku ogłoszonej procedury przetargowej. Jednakże w chwili obecnej zostały  one już sprzedane.

Dodał, że gmina posiada już tylko działki budowlane przy blokach w Leśnicy, pozostałe działki są własnością prywatną.

Ponadto radna Pani Kwoczała zwróciła się z zapytaniem, co było przyczyną nie wykorzystania środków przeznaczonych na realizację następujących zadań pn.:

a) „Przebudowa budynku komunalnego przy Placu Marka 2 w Leśnicy”,

b) „Przebudowa budynku komunalnego przy Placu Marka 3 w Leśnicy”,

c) „Przebudowa budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Leśnicy”?

Pan Burmistrz zaznaczył, że środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy stanowiły tylko kwotę przeznaczoną na opracowanie dokumentacji. Budynki mieszczące się przy Placu Marka należy traktować jako kompleks budynków komunalnych. Pierwotnie planowano, że dokumentacja będzie dotyczyła tylko remontu dachu i elewacji. Jednakże okazało się, że w wyniku inwentaryzacji budynków należy poszerzyć zakres prac. W związku z tym wszelkie płatności związane ze sporządzeniem dokumentacji zostały przesunięte na 2018 rok.

Natomiast w przypadku budynku przy ul. 1 Maja 7 w Leśnicy także został zmieniony zakres realizacji zadania. W pierwszej wersji obejmował on remont dachu oraz komina. Jednakże po szczegółowej analizie remont zostanie rozszerzony między innymi o wzmocnienie konstrukcji dachu. Wykonanie dokumentacji także przesunęło się na rok 2018 r.

Radna Pani Maria Reinert zwróciła się z zapytaniem, jak przedstawia się realizacja zadania dotyczącego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ na realizację tego zadania w 2017 roku wykorzystano zaledwie kwotę 17.282,19 zł, natomiast plan zakładał wykorzystanie środków w wysokości 100.000,00 zł?

Pan Burmistrz stwierdził, że planowane środki nie zostały wykorzystane w 2017 roku z uwagi na długotrwałą procedurę formalno-prawną dotyczącą zmiany przeznaczenia działek rolnych położonych w sołectwie Zalesie Śląskie na cele nierolnicze. W związku z tym przedłużył się termin realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ostateczne uregulowanie należności.

Ponadto Pani Reinert zwróciła się z zapytaniem, dlaczego została przełożona realizacja zadania pn. „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku przedszkola w Raszowej” na 2018 rok pomimo zabezpieczenia środków na ten cel w 2017 roku w wysokości 1,2 mln zł?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że wniosek na realizację tegoż zadania został złożony w ramach Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego i wstępnie w 2017 roku planowano jego realizację. Jednakże dopiero w II półroczu 2017 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu na jego realizację. Dopiero po podpisaniu umowy można było przystąpić do ogłoszenia procedury przetargowej. W międzyczasie nastąpiło przeprojektowanie wnętrza i ponowne uzgodnienie z Urzędem Marszałkowskim. Oczekujemy na odpowiedź, a następnie zostanie ogłoszony przetarg.

Radny Pan Piotr Górecki stwierdził, że pod koniec ubiegłego roku zostały zabezpieczone środki na zadanie dotyczące remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy, jednakże jego realizacja nie doszła do skutku, ponieważ ze sprawozdania wynika, że nie wykorzystano środków na ten cel. W budżecie gminy na 2018 rok zostały zabezpieczone środki w wysokości 100.000,00 zł. W związku z tym, co było powodem niezrealizowania tego zadania?

Pan Burmistrz stwierdził, że potrzeba remontu dachu pojawiła się dopiero pod koniec lata 2017 r. i wtedy zostały zabezpieczone w budżecie gminy środki finansowe na ten cel. Jednakże po konsultacji z wykonawcą zadania zadecydowano, że technologia ułożenia folii dachowej wymaga odpowiednich warunków temperaturowych oraz musi być zachowana odpowiednia wilgotność powietrza, co w porze jesiennej było niemożliwe do zrealizowania. W związku z tym w 2018 roku zabezpieczono środki na kompleksowy remont pokrycia dachowego i na dzień dzisiejszy została już podpisana umowa z wykonawcą tegoż zadania.

Ponadto radny Pan Górecki zauważył, że środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni zostały wykorzystane w 100 % (kwota 25.000,00 zł). W związku z tym zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda w chwili obecnej zainteresowanie wśród mieszkańców pozyskaniem tego rodzaju dofinansowania?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że w chwili obecnej mamy podpisaną tylko jedną umowę o dofinansowanie tego zadania. Jednak posiadamy informację, że kilka osób jest w trakcie załatwiania spraw formalnych związanych ze zgłoszeniem budowy przydomowej oczyszczalni we Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich. Mieszkańcy naszej gminy bardziej teraz korzystają z możliwości pozyskania dofinansowania do zmiany systemu grzewczego.

Następnie Komisja Rewizyjna porównała dane zawarte w sprawozdaniu burmistrza z danymi w sprawozdaniach rocznych Rb-27S (z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego) i Rb-28S (z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego) komisja nie stwierdziła różnic.

Sprawdzono zgodność kwartalnych sprawozdań Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych
z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z rocznymi sprawozdaniami Rb-27S i Rb-28S. Dokonano weryfikacji wykonania dochodów podatkowych urzędów skarbowych oraz wykonania podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwa Finansów z danymi
w ewidencji księgowej. Nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości.

Komisja rozpatrując realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego (ZGK
w Leśnicy) wyrywkowo porównała je z danymi wykazanymi w informacji z działalności
i sprawozdawczości (Rb-30S) tej jednostki za rok ubiegły, w wyniku czego nie stwierdziła rozbieżności.

Ad. pkt 2

Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium:

- podjęcie uchwały w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok  

  oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Leśnicy o udzielenie

  absolutorium Burmistrzowi Leśnicy

 

Komisja Rewizyjna uznała, iż sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok zostało opracowane w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Realizacja dochodów i wydatków została przedstawiona zarówno w formie opisowej, jak i tabelarycznej. Dochody przedstawiono według źródeł, a wydatki według zadań. W trakcie wykonania budżetu realizowano wydatki w granicach kwot i w zakresie określonym uchwałami.

Następnie Komisja Rewizyjna jednogłośnie w głosowaniu jawnym (3 członków komisji, w posiedzeniu brało udział 3 członków komisji – 3 głosy za) postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu gminy za 2017 rok oraz wystąpić do Rady Miejskiej w Leśnicy z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Leśnicy absolutorium z tego tytułu (uchwała w załączeniu niniejszego protokołu).

Ad. pkt 3

                        Sprawy bieżące

Nie poruszono żadnych spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                               Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Lidia Kremser-Tomeczek                                                                 Maria Reinert

PDFPROTOKÓŁ Nr 25/2018/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 maja 2018 r..pdf