Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 23 2018 REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 9 marca 2018 roku

Protokół Nr 23/2018/REW

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 9 marca 2018 roku

 

Obecni: wg. listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza wydatków związanych z organizacją Jubileuszu 800 – lecia Leśnicy.
  2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
  3. Sprawy bieżące.

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Maria Reinert – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Następnie przystąpiono do porządku obrad.

 

Ad. pkt. 1

Pani Edyta Gola – Inspektor na Stanowisku Pracy do spraw Kultury przypomniała, iż w dniach od 29 września  do 1 października 2017 roku na terenie miasta Leśnica odbyły się główne obchody Jubileuszu 800 lat Leśnicy.  Podkreśliła, iż cały rok jubileuszowy był wyjątkowo bogaty w wydarzenia kulturalne i sportowe.

Mieszkańcy gminy wyrażali bardzo pozytywne opinie dotyczące prac związanych z  przygotowaniem imprezy,  jak również  przebiegiem całej uroczystości.  W tym miejscu Pani Gola podkreśliła, iż w całoroczne obchody Jubileuszu 800 lat zaangażowały się działające na terenie miasta placówki oświatowe oraz Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji  w Leśnicy.

Następnie poinformowała, iż Uchwałą  Nr XXVI/126/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2017 rok na organizację tego przedsięwzięcia zabezpieczono środki finansowe w kwocie 330 000,00 złotych.

Wydatki poniesione ogółem na przygotowanie jubileuszu wyniosły 285 696 złotych, a szczegółowe wykonanie przedmiotowych środków obrazuje załączona do niniejszego protokołu tabela wydatków.

Największe wydatki dotyczyły:

- występu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny,

- występu kabaretu Młodych Panów,                      

- montażu i demontażu sceny, nagłośnienia i oświetlenia,   

- zabezpieczenia imprezy przez firmę ochroniarską,                        

- wykonania tablic pamiątkowych  z brązu, które zostały zamontowane na leśnickim Rynku,

- wydania książki „Osiem wieków Ziemi Leśnickiej”,                                

- poniesienia innych wydatków związanych między innymi z zakwaterowaniem gości, wyżywieniem.              

Zakupione gadżety promocyjne związane z Jubileuszem 800 Lecia Leśnicy od początku 2017 roku promowały ten Jubileusz podczas różnego rodzaju konkursów, zawodów, spotkań w ramach historii lokalnej itp. Wydatkowana na ten cel kwota wynosiła  około 30 000 złotych. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków na promocję gminy.

 

Ad. pkt 2

Pani Maria Reinert – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  przedstawiła sprawozdanie z działalności  Komisji Rewizyjnej za 2017 rok zgodnie z § 17 ust. 2 statutu gminy Leśnica  stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VIII/42/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami przedstawił. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3

Nie poruszono innych spraw.

Protokołowała:

Gizela Ploch