Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 26/2018/ROL z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 23 lutego 2018 roku

Protokół Nr 26/2018/ROL

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w dniu 23 lutego 2018 roku

 

Obecni: wg. listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Działalność Powiatowej Inspekcji Weterynarii – spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii ze Strzelec Opolskich.
  2. Realizacja uchwał w sprawie dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zmiany systemów grzewczych w 2017 roku.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2017 rok.
  4. Sprawy bieżące.

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Rudolf  Gajda – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który powitał Pana Jana Tomala – przedstawiciela Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Strzelcach Opolskich, Pana Łukasza Jastrzembskiego – Burmistrza Leśnicy, Pana Andrzeja Iwanowskiego – Zastępcę Burmistrza, pracowników Urzędu oraz członków komisji.

Ad. pkt 1

Pan Jan Tomal poinformował, iż zadania Głównego Lekarza Weterynarii określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej.

Działalność Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Strzelcach Opolskich w głównej mierze opiera się na nadzorze w zakresie przetwórstwa mięsnego oraz przetwórstwa mlecznego. Na terenie powiatu strzeleckiego działalność w zakresie przetwórstwa mięsnego  prowadzą dwie ubojnie trzody i jedna ubojnia drobiu.

Ponadto poinformował, iż ubój na potrzeby własne należy zgłosić do inspekcji na 24 godziny przed ubojem.  Podkreślił, iż informacja o tym zdarzeniu musi zostać także zgłoszona przez właściciela gospodarstwa rolnego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Brak dopełnienia tej czynności pociąga właściciela do odpowiedzialności karnej.

Inspekcja nadal prowadzi czynności kontrolne w zakresie warunków utrzymania zwierząt gospodarskich (dobrostan) oraz w zakresie miejsc pozyskiwania mleka. W tym miejscu podkreślił, iż na terenie gminy Leśnica kilkanaście gospodarstw rolnych prowadzi działalność w zakresie produkcji mleka. Czynności inspekcyjne są prowadzone w sposób losowy.  Powiatowa Stacja Weterynaryjna prowadzi także  badania bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki.

Na obecną chwilę bardzo ważnym tematem poruszanym w kraju jest wirus  afrykańskiego pomoru świń (ASF). Afrykański pomór świń - ASF to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. Na terenie kraju zostało  zarejestrowanych 107 ognisk tego wirusa,  z tego  aż 1427 przypadków stwierdzono u dzików.

Następnie Pan Tomal poinformował, że w dniu 27 lutego 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.  Zapisy przedmiotowego rozporządzenia nakazują  posiadaczom trzody chlewnej na terenie całego kraju stosowanie bardzo restrykcyjnych zasad. W zamyśle prawodawcy spełnianie wprowadzonych wymagań dla gospodarstw pozwoli na znaczące zmniejszenie ryzyka przeniesienia ASF do gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie. Wprowadzona nowelizacja rozporządzenia spowodowana jest ze względu na zagrożenie dalszego szerzenia się choroby na terytorium RP. Wystąpienie choroby na danym terenie wiąże się z koniecznością likwidacji zakażonych stad, co z kolei pociąga za sobą skutki finansowe (wykładanie mat, stosowanie środków dezynfekcyjnych). Dlatego konieczne jest zabezpieczenie gospodarstw przed ewentualnym przeniesieniem wirusa ASF. Wprowadzane przepisy mają za zadanie podnieść poziom zabezpieczenia gospodarstw, a tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej choroby.

Wirus ten nie jest szkodliwy dla ludzi. Na terenie powiatu strzeleckiego 490 gospodarstw prowadzi hodowlę świń. W sytuacji wystąpienia wirusa ASF zapowietrzone  stado musi zostać zlikwidowane w promieniu kilkunastu kilometrów.

 

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy zwrócił się z zapytaniem jakie gmina musi podjąć działania w przypadku wystąpienia  wirusa?

Pan Tomal wyjaśnił, iż w tym zakresie dużą rolę będą odgrywały izby gospodarcze oraz ośrodki doradztwa rolniczego. Z informacji, które posiada to również Inspektorat Wojewódzki w Opolu prowadzi  szkolenia w tym zakresie. Jeżeli bioasekuracja nie będzie stosowana to na gospodarstwa zostanie nałożona kara grzywny.

 

Ponadto Pan Burmistrz zapytał, czy na terenie województwa opolskiego wystąpiło zagrożenie spowodowane wirusem ASF oraz w jakim promieniu należy zlikwidować stado?

Pan Tomal wyjaśnił, iż na terenie  naszego województwa nie odnotowano przypadków wystąpienia tego wirusa. W razie pojawienia się takiej sytuacji to w promieniu trzech kilometrów stado należy całkowicie zlikwidować.

 

Następnie Pan Łukasz Jastrzembski zapytał czy inspekcja jest  technicznie przygotowana do zutylizowania większej ilości padłej trzody?

Pan Tomal wyjaśnił, iż czynności związane z utylizacją  padłych zwierząt prowadzi Zakład Utylizacyjny w miejscowości Węgry koło Opola. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu jest przygotowany do utylizacji padłych zwierząt, lecz w małych ilościach.

 

Pan Wiktor Barteczko zapytał o objawy wirusa ASF?

Pan Tomala wyjaśnił, iż wirus  ASF przejawia się wystąpieniem wysokiej gorączki u świń  (powyżej 40° C), ale bez utraty apetytu; nagłym padnięciem; biegunką. W przypadku wystąpienia wirusa ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

 

Ad. pkt 2

Pan Marian Gorgosch – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej poinformował, iż dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśnica reguluje uchwała Nr XXVIII/140/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Do  końca 2017 roku gmina Leśnica udzieliła dofinansowania do budowy 54 takich urządzeń. W roku ubiegłym tj. 2017  na ten cel w budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe w kwocie 25 000,00 złotych. W ramach przedmiotowych środków udzielono dofinansowania do budowy pięciu oczyszczalni ścieków tj. na terenie sołectwa Wysoka, Lichynia i Zalesie Śląskie.

Począwszy od 2009 roku w poszczególnych miejscowościach gminy wybudowano następującą ilość oczyszczalni tj.

- Wysokiej: 20 oczyszczalni,

- Porębie: 9 oczyszczalni,

- Kadłubcu i Lichyni: po 7 oczyszczalni,

- Zalesiu Śląskim: 6 oczyszczalni

oraz Czarnocinie, Leśnicy i Dolnej po 2 oczyszczalnie.

Następnie poinformował, iż na rok bieżący w budżecie gminy na ten cel zabezpieczono środki finansowe w kwocie 15 000,00 złotych. Na chwilę obecną została podpisana z gminą jedna umowa o dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem, czy dofinasowania do przydomowej oczyszczalni ścieków w Zalesiu Śląskim udzielono ze względu na brak możliwości podłączenia tej nieruchomości do kanalizacji sanitarnej?

Pan Marian Gorgosch wyjaśnił, iż oczyszczalnia która została wybudowana w tej miejscowości nie jest objęta na chwilę obecną umową o wykonanie kanalizacji sanitarnej w tej lokalizacji. W związku z tym właściciel tej nieruchomości  mógł się ubiegać o wsparcie finansowe. Ponadto dodał, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zalesie Śląskie przewiduje podłączenie się do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej tych nieruchomości,  które posiadają już przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

Pan Teodor Wyschka zwrócił się z zapytaniem o  zachowywanie się gleby pod kątem chłonności wody oczyszczonej?

Pan Gorgosch wyjaśnił, iż wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia budowlanego w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich. W związku z tym wszystkie formalności pod względem przekroju gleby i poziomu wód gruntowych muszą zostać  sprawdzone. Nadmienił, że odradza się budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Zalesie Śląskie w lokalizacji ulic XV Lecia i Ujazdowskiej z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych. Brak chłonności gleby z uwagi na spadki terenu występują również w sołectwie Wysoka.

 

Pan Wiktor Barteczko poinformował, iż Pani Sołtys w miejscowości Dolna przy doręczaniu decyzji podatkowych przekazywała mieszkańcom wsi formularze dotyczące zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Podkreślił, że ilość przedmiotowych formularzy była niewystarczająca. W związku z powyższym zapytał, gdzie można otrzymać te druki?

Pan Marian Gorgosch wyjaśnił, iż przedmiotowy druk jest dostępny na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz w Referacie Infrastruktury Komunalnej.

Dodał, że formularz ten dotyczy wszystkich nieruchomości gminy celem sporządzenia odpowiedniej ewidencji w tym zakresie.

 

Informację dotyczącą  realizacji uchwały w sprawie dofinansowania do zmiany systemów grzewczych w roku 2017 przedstawił Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza.

Pan Iwanowski poinformował, iż od zeszłego roku funkcjonują w gminie  zapisy zmienionej uchwały Nr XXVIII/140/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie dofinansowania kosztów zmiany systemów grzewczych. Podkreślił, iż w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi zaostrzone zostały wymagania dotyczące instalacji nowych urządzeń grzewczych. Na podstawie tych regulacji na dzień dzisiejszy w przypadku paliw stałych mogą być  instalowane jedynie kotły klasy piątej.

Następnie poinformował, że w 2018 dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych dla osób indywidualnych wynosi 3 000 złotych, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych 5 000 złotych.

Na realizację zadania pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na terenie  gminy Leśnica – dotacja”  ze środków budżetu gminy w roku 2017 udzielono dofinansowania na poziomie 28 000,00 złotych  do zmiany czternastu systemów grzewczych. Na chwilę obecną gmina Leśnica podpisała siedem umów na dofinansowanie do zmiany systemów grzewczych, a kwota dofinansowania ze środków budżetu gminy stanowi środki finansowe w wysokości 23 000 złotych. Jeżeli nadal mieszkańcy gminy będą zainteresowani skorzystaniem z przedmiotowego dofinansowania to w miarę możliwości finansowych budżetu gminy zostaną środki finansowe na ten cel będą sukcesywnie uzupełniane.

 

Ad. pkt 3

Pan Rudolf Gajda  – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił zgodnie z § 17 ust. 2 statutu gminy Leśnica  stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VIII/42/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami  sprawozdanie z działalności  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2017 rok. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 4

Nie poruszono innych spraw.

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFProtokół Nr 26 2018 ROL z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 23 lutego 2018 roku.pdf