Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ NR 29/2018/FIN z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 15 lutego 2018 roku

PROTOKÓŁ NR 29/2018/FIN

z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej

w dniu 15 lutego 2018 roku

Obecni: wg. listy obecności.

Porządek  posiedzenia:

  1. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Gminy Leśnica.
  2. Stanowisko komisji na temat projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021.
  3. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Leśnica.
  4. Funkcjonowanie transportu publicznego na terenie Gminy Leśnica.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo – Gospodarczej za 2017 rok.
  6. Sprawy bieżące.

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej, który powitał Pana Krystiana Adamika – Kierownika NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych  „Medica” s.c w Leśnicy, Pana Łukasza Jastrzembskiego – Burmistrza Leśnicy, pracowników urzędu oraz członków komisji.

Na samym wstępnie poinformował, iż temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Leśnica został zaplanowany do omówienia w roku 2017, lecz nie udało się go zrealizować. Ponadto nadmienił, że powyższy temat był także przedmiotem dyskusji na spotkaniach Pana Burmistrza z mieszkańcami sołectw oraz z miasta Leśnica.

Ad. pkt 1

Pan Krystian Adamik – Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Medica” s.c w Leśnicy poinformował, iż NZOZ „Medica” w Leśnicy powstał w połowie 1999 roku z inicjatywy lekarzy zajmujących się populacją pacjentów gminy Leśnica. Od tego czasu Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Medica” oferuje swoim pacjentom opiekę z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W styczniu 2018 roku udzielono ponad 2200 porad, co przy populacji około 5000 pacjentów stanowi, że prawie co drugi pacjent został przyjęty przez NZOZ „Medica” w Leśnicy. W tym samym miesiącu wykonano około 1500 badań laboratoryjnych oraz około 130 badań obrazowych. Praktyka zajmuje się również szkoleniem specjalizacyjnym lekarzy rodzinnych. Personel Praktyki to pięć wykwalifikowanych pielęgniarek obsługujących rejestrację  i gabinet zabiegowy oraz opiekujących się pacjentami w ramach pielęgniarstwa środowiskowego i medycyny szkolnej. Opiekę lekarską pełni trzech lekarzy rodzinnych oraz jeden lekarz pediatra.

Pan Adamik podkreślił, iż liczba mieszkańców gminy Leśnica stale maleje, z uwagi na przeważającą liczbę osób w wieku starszym i podeszłym. Na listach aktywnych poradni znajduje się ponad 5000 pacjentów, natomiast w roku 2016  liczba ta była nieco wyższa.

Następnie Pan Adamik poinformował, że poradnia czynna jest codziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00 z przerwą od 12.00 do 13.00. Lekarze przyjmują od 8.00 do 12.00 oraz od 13.00 do 17.00. W godzinach od 12.00 do 13.00 i od 17.00 do 18.00 realizowane są wizyty domowe. Poradnia Pediatryczna czynna jest codziennie również w określonych godzinach. Po godzinie 18.00 oraz w niedziele i święta opiekę nad pacjentami pełni w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich. Opieka ta pełniona jest w formie stacjonarnej czyli w izbie przyjęć szpitala.

Pan Adamik poinformował, iż placówka boryka się z problemami kadrowymi i finansowymi. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe nie ma  możliwości zatrudnienia kolejnego lekarza w miejsce doktora Benickiego, który przeszedł na emeryturę.

Pan Ryszard Froń zabierając głos podkreślił, iż mieszkańcy gminy podczas spotkań z Burmistrzem poruszali kwestie związane z brakiem informacji zewnętrznej, a konkretnie tablicy dotyczącej godzin funkcjonowania NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Medica” w Leśnicy. Nie ma również tabliczek informujących o godzinach przyjmowania pacjentów przez poszczególnych lekarzy. W związku z powyższym zwrócił się do Pana Adamika o wyjaśnienie tego tematu.

Pan Krystian Adamik poinformował, iż tablica informacyjna wskazująca na siedzibę NZOZ „Medica” wraz z  informacją dotyczącą  godzin otwarcia przychodni była zawieszona na ścianie zewnętrznej przy głównym wejściu do przychodni tj.  do momentu remontu elewacji tego budynku. Natomiast na czas remontu została zdjęta. Decyzją Opolskiego Konserwatora Zabytków przedmiotowa tablica nie może zostać zamocowana ponownie na tym budynku z uwagi na ochronę konserwatorską. Jednak przyjął ten wniosek i dołoży wszelkich starań, aby informacja co do godzin przyjmowania pacjentów pojawiła się na przykład w oknach placówki. 

Pan Adamik poinformował, iż  pacjentów przyjmuje w godzinach od 9.00 do 12.00, następnie dyżur pełni Pan dr Tomczyk tj. w godzinach od 13.00 do 15.00, a w godzinach popołudniowych przyjmuje Pan Kustra tj. w godzinach od 15.00 do 17.00. Natomiast dr Żelazny przyjmuje w ramach swojego harmonogramu.

Ponadto poinformował, iż lekarze przyjmują raczej wszystkich  pacjentów zarejestrowanych w danym dniu. Nie zdarzyło się, aby byli oni odsyłani. Jednak miały miejsce sytuacje, że pacjenci przychodzili  na wizytę w czasie wizyt domowych lekarzy to wtedy mogło się zdarzyć, że pacjent został nie przyjęty.

Pan Roland Reguła poinformował, iż również uczestniczył w spotkaniu Pana Burmistrza z mieszkańcami Leśnicy i stwierdził, iż jako radny poczuł się zaatakowany ilością negatywnych opinii, które zostały wysunięte w stronę działalności tej placówki. Rozumie, że pewne kwestie dotyczą potrzeb finansowych. Jednak zapytał, czy istniałaby możliwość zatrudnienia lekarza w miejsce dr Benickiego?

Następnie podkreślił, że radni przykładają dużą wagę do jakości życia mieszkańców, stąd też gmina prowadzi różne działania w tym celu. Dodał, iż w ostatnim czasie zostały uruchomione dodatkowe kursy autobusów w ramach funkcjonowania Związku Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami” i kursy te będą również realizowane do Zdzieszowic. W związku z powyższym zapytał, czy NZOZ „Medica” nie obawia się,  że mieszkańcy będą odchodzić do innej placówki? 

 Pan Adamik wyjaśnił, iż ilość posiadanych przez placówkę deklaracji nie zmienia się od lat. Małe zmiany w tym zakresie są spowodowane wymieraniem populacji. Zaznaczył, iż pacjenci niezadowoleni zawsze będą, a pacjent ma prawo wyboru lekarza. Dodał, iż najwięcej zgłaszanych uwag ze strony mieszkańców dotyczy zajętości linii telefonicznej.

Pan Roland Reguła zapytał czy placówka posiada swoją stronę internetową?

Pan Adamik wyjaśnił, iż NZOZ „Medica” nie posiada strony internetowej i uważa, że jest to zbędne.

Pan Ryszard Froń podkreślił, iż być może w dobie dzisiejszej cyfryzacji warto byłoby zastanowić się nad posiadaniem tej strony.

Pan Adamik wyjaśnił, iż wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania również będzie generowało koszty. Dodał, że nie spotkał się jeszcze z formą rejestracji do lekarza za pośrednictwem internetu.

Pan Tomasz Sitnik zasugerował, aby była możliwość rejestracji  dzień wcześniej.

Pan Adamik stwierdził, iż pacjenci rejestrują się dzień wcześniej.

Pan Tomasz Sitnik ustosunkowując się do wypowiedzi Pana doktora stwierdził, iż niestety takiej możliwości nie ma. Osobiście próbował się zarejestrować i uzyskał odpowiedź, że z uwagi na brak informacji, który lekarz i w jakich godzinach będzie przyjmował nie ma możliwości wcześniejszej rejestracji.

Pan Sitnik stwierdził, iż posiadanie strony internetowej przez NZOZ „Medica” byłoby dobrym rozwiązaniem. Następnie podkreślił, czy jest możliwość,  aby mieszkańcy byli rejestrowani  na konkretną godziną?

Pan Adamik wyjaśnił, iż takiej możliwości nie ma chociażby z powodu przyjazdu autobusów.

Dla przykładu wskazał, że w sytuacji kiedy autobusem przyjedzie około 20 pacjentów to nie ma możliwości, aby zostali oni zarejestrowani na konkretną godzinę.

Następnie Pan Sitnik poruszył temat dotyczący godzin przyjmowania lekarza pediatry. W tym miejscu stwierdził, iż rejestrując telefonicznie dziecko do lekarza pediatry słyszy się informację, aby przybyć na wizytę do godziny 15.30 pomimo tego, że lekarz przyjmuje do godziny 16.00.

Pan Adamik wyjaśnił, iż przedmiotowa informacja jest podyktowana tym, że często się zdarza że pacjenci przychodzą do lekarza pod koniec dnia z tą myślą, że w tym czasie nie będzie już kolejki.

Pan Sitnik dodał, iż gdyby lekarz pediatra przyjmował dłużej, to wówczas dostępność do niego byłaby mniej ograniczona. W związku z powyższym zapytał, czy jest możliwość, aby lekarz pediatra w okresie jesienno – zimowym przyjmował dłużej?  Ponadto zaznaczył, że w okresie jesienno – zimowym poczekalnia jest przepełniona, natomiast w okresie letnim świeci pustkami.

Pan Adamik wyjaśnił, iż lekarz Pan Żelazny pracuje jeszcze w trzech innych ośrodkach zdrowia  i jest zadowolony z tego, że dysponuje czasem dla naszych pacjentów. Problem z pediatrą polega na tym, że jest ich brak.  W celu wydłużenia godzin pracy pediatry to stwierdził, iż w tym temacie należałoby porozmawiać z doktorem Żelaznym.

Ponadto Pan Sitnik poruszył temat związany z możliwością wydzielenia poczekalni dla zdrowych dzieci.

Pan Adamik wyjaśnił iż taka możliwość istnieje i w tym temacie są już prowadzone działania.

W związku z powyższym Pan Ryszard Froń zwrócił się zapytaniem kiedy przewiduje się otwarcie nowej  poczekalni?

Pan Adamik stwierdził, że najprawdopodobniej jesienią tego roku poczekalnia będzie funkcjonować w nowym miejscu. Wówczas wejście do pomieszczenia, w którym odbywać się będą  szczepienia będzie z innej strony.

Pan Roland Reguła zapytał, czy istnieje możliwość wejścia do przychodni od strony ulicy Strażackiej?

Pan Adamik wyjaśnił, iż istnieje wejście z drugiej strony budynku, które jest wejściem  dla osób niepełnosprawnych. Z powodu zamykania bramy przez Pana Irzyka, wejście do przychodni z tej strony budynku jest ograniczone. Pomimo wielokrotnych interwencji w tej sprawie temat ten jest notorycznie się powtarza.

Następnie Pan Burmistrz poruszył tematy, które zostały poruszane przez mieszkańców na zebraniach wiejskich, a mianowicie zwrócił się z następującymi pytaniami:

- Czy osoby, które otrzymują skierowanie na badanie rentgenowskie muszą je wykonać w  Kędzierzynie – Koźlu, ponieważ do Strzelec Opolskich byłoby im bliżej?

Pan Adamik wyjaśnił, iż pracownia rentgenowska w Kędzierzynie – Koźlu jest wyposażona w  nowocześniejszy sprzęt, a  pacjent  bezpośrednio po badaniu otrzymuje zdjęcie. Opis jest dostarczany następnego dnia do przychodni. W przypadku wykonania badania rentgenowskiego w Strzelcach Opolskich to taka możliwość również istnieje, gdyż przychodnia ma podpisaną  umową na świadczenie tego typu badania. Z badań w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich korzystają w większości osoby niepełnosprawne z uwagi na likwidację barier architektonicznych. Jednakże pacjent musi się liczyć z tym, że odbiór wyniku następuje w dniu kolejnym.

- Czy  istnieje możliwość wypisywania recept w ciągu jednego dnia?

Pan Adamik wyjaśnił, iż rozporządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia definitywnie zabrania wystawiania recept przez pielęgniarki. Podkreślił, iż jeżeli pacjent chce otrzymać receptę w danym dniu to w takiej sytuacji musi zarejestrować się do lekarza i odczekać swoją kolejkę.

Pan Burmistrz nadmienił, iż ze strony mieszkańców pojawiały się również uwagi związane z uprzejmością pielęgniarek zatrudnionych w miejscowej placówce NZOZ „Medica”.

Pan Adamik stwierdził, iż co do uprzejmości pielęgniarek to również  spotkał się z niezadowoleniem ze strony pacjentów. Podkreślił, iż temat relacji personelu z pacjentem był niejednokrotnie poruszany. Jednak spotkał się także z napaścią pacjentów na personel. W związku z powyższym personel placówki jest wyczulany na to, aby wykazywać cierpliwość i spokojnie reagować. Ponadto pielęgniarki mają zakaz dyskutowania z  pacjentem.

Pan Teodor Jahn ponownie poruszył temat związany z wypisywaniem recept na lekarstwa stałe. Zapytał, czy istnieje możliwość telefonicznego przygotowania recepty, aby załatwić sprawę tego samego dnia?

Pan Adamik stwierdził, iż zasady są jednakowe dla wszystkich i nie ma takiej możliwości.

Reasumują Pan Burmistrz zapytał, w jakim zakresie samorząd mógłby wspomóc funkcjonowanie miejscowej placówki zdrowia?

Pan Adamik stwierdził, iż samorząd nie ma żadnych możliwości.

Ad. pkt 2

Pani Teresa Ciecior – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy poinformowała, iż zgodnie z zapisami art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy eksploatuje ujęcia wody w Porębie, Zalesiu Śląskim, Lichyni oraz Czarnocinie, z których za pośrednictwem sieci wodociągowej zaopatruje odbiorców w wodę na terenie gminy Leśnica, a także miejscowość Ligota Górna w gminie Strzelce Opolskie. Woda dostarczana jest w chwili obecnej do 2081 odbiorców, a usługi odbioru ścieków są realizowane z 1098 odbiorcami. Zużycie wody na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na stałym poziomie. Odbiór ścieków w przyszłości zostanie zwiększony, a to z uwagi na planowaną budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim.

Pani Ciecior poinformowała, iż wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Leśnica na lata 2017 – 2019 został uchwalony w roku 2017. Natomiast z uwagi na wprowadzone przepisy prawne w tym zakresie Zakład jest zobowiązany złożyć nowy wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który będzie obowiązywał przez okres trzech lat.

Następnie omówiła projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Leśnica, który będzie obejmował nowy okres taryfowy tj. lata 2018 – 2021.

Podkreśliła, iż przedmiotowy dokument został przygotowany w oparciu o przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne oraz możliwości finansowe Zakładu, gminy Leśnica i środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne zostały ujęte w punkcie trzecim załącznika do przedmiotowego projektu uchwały. Natomiast informację dotyczącą nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach i sposób ich finansowania obrazuje tabela w punkcie piątym załącznika do projektu uchwały.

Pan Ryszard Golly zwrócił się  z zapytaniem dotyczącym budowy sieci wodociągowej przy ulicy  XV Lecia w Zalesiu Śląskim?

Pani Ciecior wyjaśniła, iż przedmiotowy plan przewiduje wymianę sieci wodociągowej do ulicy Strzeleckiej w tej miejscowości, natomiast w latach późniejszych planuje się realizację zadania związanego z wymianą wodociągu przy ulicy XV Lecia.

Następnie Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, czy kompresor na ujęciu wodociągowym w Zalesiu Śląskim pracuje cały czas, ponieważ mieszkańcy narzekają na zabrudzone filtry na instalacji wewnętrznej w budynkach?

Pani Ciecior wyjaśniła, iż przedmiotowe urządzenie jest w ciągłym ruchu, a woda na ujęciu wodociągowym spełnia normy  wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi.

Pan Roland Reguła  zwrócił się z zapytaniem w temacie prac związanych z montażem wodomierzy ze zdalnym odczytem?

Pani Ciecior poinformowała, iż prace w tym zakresie są realizowane systematycznie. W zeszłym roku została opomiarowana miejscowość Raszowa i Popice. Obecnie trwają prace końcowe nad opomiarowaniem miejscowości Łąki Kozielskie. W najbliższym czasie rozpocznie się wymiana odcinka sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim tj. przy ulicy Kościuszki i ulicy Strażackiej, który następnie zostanie objęty systemem radiowym. Podkreśliła,  iż wprowadzony system odczytu radiowego w gminie  sprawdza się  i jest dużym ułatwieniem w pracy.

Ponadto Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem w temacie zakupu awaryjnego agregatu prądotwórczego?

Pani Ciecior wyjaśniła, iż Zakład posiada agregat prądotwórczy, który jest wykorzystywany na ujęcia wodociągowe lub przepompownie ścieków w momencie braku dostaw energii elektrycznej. Agregat będący w dyspozycji Zakładu wymaga wymiany z uwagi na długoletnią  eksploatację.

Pan Burmistrz dodał, iż gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna jest strategicznym elementem funkcjonowania gminy i w tej sytuacji gmina musi być przygotowana na działania awaryjne, w związku z czym planowany zakup tego urządzenia jest właściwy.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z pytaniem w kwestii dotyczącej strat wody na sieci wodociągowej w roku 2017?

Pani Ciecior odpowiedziała, iż z uwagi na brak informacji w przedmiotowym temacie, na chwilę obecną  nie jest jeszcze w stanie udzielić odpowiedzi.

Pan Reguła Roland nadmienił, iż w 2020 roku planuje się włączenie do systemu monitoringu dotychczas niepodłączonych przepompowni ścieków w Łąkach Kozielskich. W związku z powyższym zapytał, jak przedmiotowy temat kształtuje się w chwili obecnej tj. kto informuje o awarii przepompowni ścieków?

Pani Ciecior wyjaśniła, iż o awariach przepompowni bezpośrednio informuje sygnalizacja akustyczna i świetlna na przepompowniach. Poza tym część przepompowni podłączona jest do systemu monitoringu, dzięki któremu na bieżąco można otrzymać informacje nt. pracy danej przepompowni.

Pan Teodor Jahn zapytał w temacie funkcjonowania nowo zakupionego urządzenia do czyszczenia kanalizacji?

Pani Ciecior wyjaśniła, iż zakup przedmiotowego urządzenia spełnia oczekiwania Zakładu.

Członkowie Komisji Finansowo – Gospodarczej wyrazili pozytywne stanowisko w kwestii projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021.

Ad. pkt 3

Pani Teresa Ciecior – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy poinformowała, iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy prowadzi czynności związane z zimowym utrzymaniem dróg, placów, chodników oraz innych terenów gminnych. W ostatnich latach mamy sprzyjające warunki pogodowe. W tym miejscu podkreśliła, iż do chwili obecnej  nie odnotowano większych problemów w tym zakresie, ponieważ brak jest opadów śniegu. Jeżeli wydarzy się sytuacja odwrotna tj. zima się pojawi, to wówczas Zakład jest przygotowany do podjęcia konkretnych działań w tym celu. Ponadto dodała, iż w momencie dużych opadów śniegu Zakład Gospodarki Komunalnej współpracuje z firmami zewnętrznymi tj. usługodawcami, którzy pomagają w usuwaniu skutków zimy.

Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem,  jak przedmiotowy temat jest rozwiązany od strony logistycznej tj. pod kątem wykorzystania sprzętu i pracy pracowników?

Pani Ciecior wyjaśniła, iż na wyposażeniu Zakładu do prac związanych między innymi z zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy  jest ciągnik Zetor z pługiem i syparka.  Ponadto przy intensywnych  opadach śniegu zawsze wykorzystywana jest koparka. Natomiast w sytuacjach wyjątkowych Zakład zleca wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg trzem firmom zewnętrznym. Dyspozycję do którego miejsca ma dotrzeć sprzęt wydaje dyrektor Zakładu.

Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość wyposażenia Zakładu w rozsiewacz do posypywania dróg i ulic z uwagi, iż dotychczas czynności te są  wykonywane ręcznie przez pracowników.

Pani Ciecior  stwierdziła, że ręczne posypywanie dróg i chodników jest szybsze i lepsze, aniżeli używając do tej czynności ciągnika z syparką. Podkreśliła, iż dla mieszkańca gminy istotną rzeczą jest, że droga, czy chodnik jest posypany i odśnieżony.

Ad. pkt 4

Pan Ryszard Froń podkreślił, iż temat funkcjonowania transportu publicznego na terenie gminy Leśnica został przedstawiony przez Burmistrza Leśnicy na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy tj. w dniu 29 stycznia br. Dla przypomnienia nadmienił, iż gmina Leśnica zabezpieczyła w budżecie gminy na rok 2018 kwotę w wysokości 72 200,00 złotych na realizację zadania pod nazwą „Zakup usług komunikacji pozaedukacyjnej od Związku Celowego Powiatowo – Gminnego „Jedź z nami””.

Przedmiotowy temat  dotyczy usług związanych ze świadczeniem transportu pozaszkolnego na terenie wszystkich miejscowości gminy.

Pan Burmistrz zaznaczył, że świadczone dotychczas usługi komercyjne przez PKS Strzelce Opolskie z dniem 1 stycznia 2018 roku są realizowane przez Związek „Jedź z nami” z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Głównym atutem Związku jest posiadanie swojego wewnętrznego przewoźnika w postaci PKS-u w Strzelcach Opolskich, który już realizuje przewóz mieszkańców naszej gminy bez zawieszania kursów.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem od kiedy będą funkcjonować nowe rozkłady jazdy autobusów?

Pan Burmistrz odpowiedział, iż w tej sprawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKS-u i  w wyniku podjętych ustaleń  przewiduje się, że z początkiem miesiąca marca br. PKS będzie w posiadaniu wszystkich pozwoleń na świadczenie  dodatkowych usług przewozowych.

Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem, czy gmina jest w posiadaniu mapy obrazującej trasę przejazdu nowych linii autobusowych i jeżeli tak to, czy można by go radnym udostępnić na maila?

Pan Burmistrz odpowiedział, iż jest w posiadaniu mapy obrazującej przebieg linii autobusowych i wyśle ją radnym. Przedmiotowy przebieg linii został przygotowany i skonsultowany z przedstawicielem PKS-u, odpowiedzialnym za przydzielanie kursów i kierowców na konkretne linie.

Następnie Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem, czy na etapie uzgadniania linii autobusowych zostały uwzględnione potrzeby dojazdu do miejscowości Strzelce Opolskie w godzinach popołudniowych? Poinformował, iż w tym temacie pojawiały się zapytania ze strony mieszkańców, którzy informują, że w godzinach porannych można dojechać do Strzelec Opolskich, natomiast problemem jest z przyjazdem z powrotem.

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż na etapie opracowywania linii autobusowych w pierwszej kolejności uwagę skupiono na sieci, natomiast kolejnym krokiem będzie dokładanie kursów, bądź też przesuwanie godzin jazdy autobusów.

Ad. pkt 5

Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej  przedstawił sprawozdanie z działalności  Komisji Finansowo – Gospodarczej za 2017 rok zgodnie z § 17 ust. 2 statutu gminy Leśnica  stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VIII/42/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami przedstawił. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 6

Pan Adrian Lukosz – Podinspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej przedstawił członkom komisji projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do protokołu. Poinformował, iż proponuje się zmienić dotychczasowy zapisu paragrafu czwartego ustęp 1 pkt 1 „obiekty budowlane, handlowe, usługowe, małej architektury dzienna stawka opłat za 1m2 powierzchni rzutu poziomego na pas drogowy drogi gminnej w terenie zabudowanym i niezabudowanym. W tym miejscu podkreślił, iż dotychczasowa wysokość opłaty za umieszczenie w pasie drogowym wyżej wymienionej infrastruktury wynosi 0,50 złotych, a proponuje się obniżyć jej wysokość do stawki 0,25 złotych. Temat w szczególności dotyczy tzw. „ogródków piwnych”.

Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem, czy przedmiotowa opłata jest uzależniona od powierzchni użytkowej.

Pan Andrzej Iwanowski odpowiedział, iż przedmiotowa opłata jest uzależniona od zajmowanej powierzchni i ilości dni.

Pan Teodor Jahn zapytał w temacie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zajętych pod roboty budowlane.

Pan Iwanowski wyjaśnił, iż stawki opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele budowlane nie ulegają zmianie.

Członkowie Komisji Finansowo – Gospodarczej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Nie poruszono innych spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFPROTOKÓŁ NR 29/2018/FIN z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 15 lutego 2018 roku.pdf