Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy

ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego

(umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy)

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy

ul. 1 Maja 9, 47 - 150 Leśnica

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.);

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;

4) nieposzlakowana opinia;

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe w tym za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, jak również przeciwko wiarygodności dokumentów.

6) spełnia wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) tj. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) biegła znajomość komputera i komputerowych programów księgowych, programów

    finansowo – kadrowo – płacowych.

2) znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości, o odpowiedzialności za

    naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i

    od osób fizycznych,  o samorządzie gminnym, o podatku VAT

3) znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocy społecznej,  

    znajomość zasad  gospodarki finansowej jednostki ogłaszającej nabór, znajomość prawa

    pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, znajomość zagadnień kadrowo - płacowych

4) preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub

    jednostkach budżetowych,

5) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

 

3. Preferowane umiejętności kandydata:

1) umiejętność organizacji pracy;

2) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;

3) samodzielność i kreatywność;

4) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

5) znajomość obsługi komputera;

6) prawo jazdy kat. B.

 

7) sumienne, sprawne, terminowe i bezstronne wykonywanie zadań, dyspozycyjność, odpowiedzialność, zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka,

3) nadzór i realizacja zadań finansowo – księgowych,

4) opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola jego wykonania, wykonywanie

    dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego

5) sporządzanie sprawozdań finansowych,

6) rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – sporządzanie list płac, rozliczenia z ZUS, US

7) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową

    jednostki,

8) prowadzenie kontroli finansowej i inne zadania wynikające z ustawy o rachunkowości,

    finansach publicznych oraz pozostałych aktów prawnych regulujących zakres

    odpowiedzialności głównego księgowego,

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika jednostki.

 

5. Warunki pracy na stanowisku :

1. praca w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. Maja 9, parter, w pełnym

    wymiarze czasu

2.stanowisko  związane z pracą przy monitorze ekranowym, użytkowaniem nowoczesnych

   urządzeń techniki biurowej, kontaktem bezpośrednim i telefonicznym, przemieszczaniem

   się wewnątrz i na zewnątrz budynków Ośrodka.

 

6.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV);

3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz

    doświadczeniu;

6) kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy;

7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw

     publicznych;

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

    umyślne przestępstwo skarbowe, w tym za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko

    obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu

    terytorialnego, jak również przeciwko wiarygodności dokumentów,

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Głównego

      Księgowego,

11) kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób   

      zamierzających skorzystać z uprawnienia o którym mowa w ustawie o pracownikach

      samorządowych, dot. pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, albowiem w

      miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

      niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy, w rozumieniu przepisów o

      rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy

      niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność                     z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 14 marca 2018r. do godz. 1500 pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47 - 150 Leśnica, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy".

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy w dniu 15 marca 2018r.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Kierownika Ośrodka.

Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez Komisję Rekrutacyjną, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru, na który składa się rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zostanie sprawdzony poziom wiedzy kandydata ubiegającego się o stanowisko.

Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru, oraz o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774048352

 

 

                                                                                                         Kierownik Ośrodka

                                                                                                   Pomocy Społecznej w Leśnicy

                                                                                                            Joanna Izbicka

PDFKierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-03-2018
  przez: Joanna Izbicka
 • opublikowano:
  02-03-2018 15:30
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy
  odwiedzin: 787
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×