Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

BURMISTRZ LEŚNICY OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:dwóch kontenerów zlokalizowanych na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Krasowej

Znak sprawy: IK.7021.4.5.2018

BURMISTRZ LEŚNICY

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ:

dwóch kontenerów zlokalizowanych na terenie zrekultywowanego
składowiska odpadów komunalnych w Krasowej

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, NIP: 7561966152, REGON: 531413337.

Przedmiot sprzedaży:

Dwa kontenery (socjalny i magazynowy) zlokalizowane na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Krasowej, stanowiące własność Gminy Leśnica.

Uwaga: Oferent własnym staraniem i na własny koszt dokona załadunku i wywozu kontenerów będących przedmiotem przetargu. Sprzedający nie przewiduje możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk kontenerów.

Dane techniczne kontenerów:

Wymiary kontenera z zewnątrz:

Długość:         5700 mm

Szerokość:      2650 mm

Wysokość:      2900 mm

Producent:      brak danych

Rok budowy:  brak danych

Wyposażenie: brak, kontener jest pusty

Instalacje:       brak czynnych instalacji

Ilość:               2 szt.

Opis:               Kontener konstrukcji stalowej, ściany zewnętrzne z blachy, ocieplone od wewnątrz. Ściany płyta laminowana, okna pcv, z zewnątrz okratowane, stolarka drzwiowa płyta laminowana.

Kontener socjalny:

Kontener był powiązany ze zdemontowaną waga najazdową, pozostała widoczna dziura
w podłodze. Kontener jest mocno zniszczony, wyeksploatowany, częściowo zdewastowany – brak drzwi wejściowych. Widać korozję blachy stalowej na ścianach, zacieki na ścianach. Przy otworze drzwiowym blacha odspojona od profili stalowych, widoczne fragmenty wypełnienia ściany – wełna mineralna. Kraty w oknach oraz kominki wentylacyjne skorodowane, widoczne zacieki. Podłoga wyeksploatowana, widać ugięcia płyt, zniszczony laminat, wykwity przy drzwiach wejściowych.

Kontener magazynowy:

Kontener jest zniszczony, wyeksploatowany. Konstrukcja stalowa mocno skorodowana, nietrzymająca pionu, odspojona od pozostałych elementów stalowych konstrukcji obiektu. Blacha stalowa na ścianach skorodowana, z zaciekami. Dziury w ścianach ukazują pozostałości izolacji ściany – wełnę mineralną. Okno i zamontowana krata stalowa od zewnątrz skorodowane. Kratki wentylacyjne skorodowane, odpadające.

Stan obydwu obiektów:

Ogólny wizualny stan techniczny określono jako zły, obiekty są wyeksploatowane
i zniszczone. Nie jest znana historia napraw kontenerów. W obydwu widać korozję konstrukcji nośnej oraz korozję obudowy ścian (blacha). W otworach ścian (powstałych dziurach po rdzy) zauważono ubytki w izolacji termicznej lub jej brak. Podłoga i dach poprzez korozję i ubytki wykazują dużą nieszczelność. Obiekty nie posiadają czynnych instalacji.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane kontenery:

Kontenery można obejrzeć i zapoznać się z ich stanem technicznym na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Krasowej, w dni robocze w terminie od 08.02.2018 r. do 19.02.2018 r. w godz. 9001400, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (osoba do kontaktu: Marian Gorgosch – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej w Urzę­dzie Miejskim w Leśnicy, tel. 77 463 98 57).

Cena wywoławcza:

Kwota brutto: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Cena zawiera należny podatek VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 20.02.2018 r. do godz. 1045. Oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • numer PESEL i NIP oferenta,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną cenę,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające
   z rezygnacji z oględzin,
  • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy sprzedaży w załączeniu do ogłoszenia. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej www.lesnica.pl.

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, z napisem: „Przetarg na sprzedaż dwóch kontenerów w Krasowej – nie otwierać przed dniem 20.02.2018 r. godz. 1100 , w Urzędzie Miejskim w Leśni­cy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, w terminie do dnia 20.02.2018 r. do godz. 1045.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
 2. nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne bądź budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy Urzędu: Bank Spółdzielczy
  w Leśnicy nr 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 z dopiskiem „Wadium – kontenery
  w Krasowej”
  lub w kasie Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 20.02.2018 r. do godz. 1000. W przypadku wpłaty na konto Urzędu, termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym termi­nie wpłyną na konto.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone nie­zwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub oddane na jego wniosek.

Jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży i zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia przetargu, wadium przepada na rzecz sprze­dawcy (Gminy Leśnica), a przetarg zostanie unieważniony.

 

Pozostałe informacje:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2018 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Leśnicy,
  ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica – pokój  nr 118.
 1. Kontenery (socjalny i magazynowy) zostaną sprzedane za najwyższą zaoferowaną cenę. Oferent, który zaoferuje najwyż­szą cenę i którego oferta zostanie wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy sprze­daży i w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wyboru jego oferty – zapłaci całkowitą cenę kup­na kontenerów wraz z ich załadunkiem
  i wywozem. Wydanie kontenerów nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny na­bycia. Podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół komisji z przeprowadzonego przetargu.
 1. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorgani­zuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa
  o terminie dodatkowego prze­targu.
 1. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 1. Gmina Leśnica nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych
  w przetargu kontenerów.
 1. Wszelkie informacje na temat sprzedaży kontenerów uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, pok. nr 118 oraz telefonicznie pod nr tel. 77 463 98 57.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (zamknięcia przetargu) bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 1. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Leśnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnicy.

 

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf
DOCXOgłoszenie o przetargu.docx
 

PDFFotografie.pdf
JPEGDSC_0113.jpeg
JPEGDSC_0111.jpeg
JPEGDSC_0108.jpeg
JPEGDSC_0107.jpeg
JPEGDSC_0097.jpeg
JPEGDSC_0096.jpeg

Metryczka
 • wytworzono:
  07-02-2018
  przez: Marian Gorgosch
 • opublikowano:
  07-02-2018 14:53
  przez: Marcin Mond
 • zmodyfikowano:
  07-02-2018 14:54
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Referat Infrastruktury Komunalnej
  odwiedzin: 783
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×