Przejdź do treści strony

Gmina Leśnica

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE dot. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) oraz Uchwały Nr XXXVI/190/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Burmistrz Leśnicy zaprasza do wskazania kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy nr 0050.335.2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku.

Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym  konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz  Leśnicy powołuje komisję konkursową, w celu przeprowadzenia konkursów oraz przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

W skład komisji konkursowej  wchodzą co najmniej trzy osoby wskazane przez Burmistrza oraz jedna osoba reprezentująca organizacje pozarządowe.

Burmistrz Leśnicy powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowej z listy kandydatów zgłoszonych na członków komisji konkursowej z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, ogłaszanym na 2018 r. mogą być przedstawiciele organizacji, którzy reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie ofert.

Do komisji konkursowej należy:

 1. ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
 2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
 3. proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
 4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Leśnicy.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy dostarczyć do dnia 24 stycznia 2018 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

DOCXOGŁOSZENIE - nabór kandydatów na członków komisji konkursowych - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-01-2018
  przez: Edyta Gola
 • opublikowano:
  17-01-2018 14:21
  przez: Marcin Mond
 • zmodyfikowano:
  17-01-2018 14:22
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Leśnicy
  odwiedzin: 765
Dane jednostki:

Gmina Leśnica
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl