Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 28/2017/FIN ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej w dniu 12 grudnia 2017 roku

Protokół Nr 28/2017/FIN

ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej,

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej

w dniu 12 grudnia 2017 roku

 

Obecni: wg. listy obecności

Porządek posiedzenia:

1. Projekt budżetu gminy na 2018 rok.

2. Opinia komisji w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.

3. Opinia komisji w sprawie:

- Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok,

- Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.

4. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej. Poinformował, iż dokument obrazujący projekt budżetu gminy na 2018 rok członkowie komisji otrzymali w dniu 15 listopada 2017 roku.

Natomiast projekt Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok oraz projekt Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok został wysłany członkom komisji wraz z zaproszeniem na dzisiejsze posiedzenie.

Ad. pkt 1 i pkt 2

Pan Łukasz Jastrzebmski – Burmistrz Leśnicy poinformował, iż  planowane dochody  budżetu gminy na 2018 rok szacuje się na poziomie 32.046.271,90 złotych, w tym dochody bieżące 27.349.592,90 złotych, a dochody  majątkowe 4.696.679,00 złotych. Następnie przedstawił oraz szczegółowo omówił projekt planu dochodów według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, co zostało ujęte w załączniku nr 1.

Zaznaczył, iż prognozę dochodów oparto na następujących założeniach:

 1. dotacje celowe na podstawie otrzymanych zawiadomień,
 2. dochody z majątku gminy pochodzić będą głównie: ze sprzedaży mienia komunalnego, z dzierżawy mienia komunalnego, z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 3. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym przez Ministra Rozwoju  Finansów,
 4. dla podatku od nieruchomości  wpływy na poziomie wykonania za 2017 rok,
 5. dla podatku rolnego obciążenie z 1 ha przeliczeniowego oraz 1 ha fizycznego po średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 roku,
 6. dla podatku leśnego przyjęto obciążenie 1 ha fizycznego lasu równowartością pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskane przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
 7. wzrost wpływów z podatku od środków transportowych i opłat lokalnych średnio  o 1,9% w stosunku do 2017 roku,
 8. dochody pobierane przez urzędy skarbowe, skalkulowano na bazie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
 9. podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie wykonania bieżącego roku,
 10. w grupie pozostałych dochodów przyjęto wielkości na poziomie planowanego wykonania bieżącego roku,
 11. kwotę subwencji ogólnej, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

 

W drugiej kolejności Burmistrz szczegółowo omówił załącznik nr 2 dotyczący projektu wydatków budżetu gminy według działów, rozdziałów i zadań.

Zaznaczył, że projekt wydatków budżetu gminy obejmuje zadania własne, z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy. Wydatki budżetu gminy ustalone zostały w kwocie 40.859.849,57 złotych, z czego wydatki bieżące szacuje się na kwotę 26.029.440,57 złotych, a wydatki majątkowe 14.830.409,00 złotych.

Pan Burmistrz poinformował, iż przyszłoroczny projekt budżetu zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej jest budżetem rekordowym z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania zadań ze środków zewnętrznych, w tym środków unijnych. Poinformował, iż na etapie konstruowania projektu budżetu w planach wydatków nie przywidywano  realizacji zadania pod nazwą „Remont drogi gminnej w Zalesiu Śląskim”. Natomiast po opracowaniu tego dokumentu gmina Leśnica otrzymała pisemną informację o tym, że przedmiotowe zadanie znajduje się na zatwierdzonej liście rankingowej. W związku z zaistniałą sytuacją  poczyniono starania zmierzające do zabezpieczenia środków finansowych na powyższy cel.

Podkreślił, że znacząca część zaplanowanych wydatków budżetu gminy została przeznaczona na zadania  inwestycyjne.

Omawiając plan wydatków  przewidzianych w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy z tego: zakup usług komunikacji poza edukacyjnej od Związku Celowego Powiatowo – Gminnego „Jedź z nami”  poinformował, że kwota 72 200,00 złotych  dotyczy usług związanych ze świadczeniem transportu pozaszkolnego na terenie wszystkich miejscowości gminy. W tym miejscu zaznaczył, że świadczone dotychczas usługi komercyjne przez PKS Strzelce Opolskie z dniem 1 stycznia 2018 roku będą realizowane przez Związek „Jedź z nami” z siedzibą w Strzelcach Opolskich.

Pan Ryszard Golly zapytał, czy na etapie realizacji zaplanowanego w budżecie gminy w dziale Transport i łączność zadania „Remont drogi gminnej nr 105893 O Lichynia – Czarnocin” przewiduje się usunięcie drzew rosnących w wąwozie pomiędzy tymi  miejscowości, z uwagi na ograniczony dojazd pojazdu uprzywilejowanego.

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowy temat zostanie uwzględniony do rozpatrzenia.

Następnie poinformował iż z uwagi na otrzymaną informację w zakresie dotyczącym możliwości  otrzymania dofinansowania w roku 2018  na zadanie pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 105404 O ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim” należało szukać oszczędności.

W związku z powyższym zaproponował, aby poprzez autopoprawkę w projekcie budżetu gminy na 2018 rok zadanie pod nazwą „Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z remontem drogi” na  kwotę 740 000,00 złotych wykreślić z projektu budżetu celem zabezpieczenia przedmiotowych środków na remont drogi gminnej w Zalesiu Śląskim.

Kolejna autopoprawka do przedłożonego projektu budżetu dotyczy zwiększenia środków finansowych o kwotę 80 000,00 złotych do zaplanowanego zadania „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka – Niwki” – etap II. Pierwotnie na ten cel zaplanowano środki finansowe w kwocie 170 000,00 złotych, jednak z uwagi na wzrost cen usług przedmiotowa kwota jest niewystarczająca, aby przeprowadzić postępowanie przetargowe.

Omawiając projekt budżetu gminy na 2018 rok Pan Burmistrz zaznaczył, że jak co roku przewiduje się udzielenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy  do  m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących własnością gminy przeznaczonej na remonty bieżące w ogólnej kwocie 100 000,00 złotych.

Ponadto dodał, że w roku 2018 planuje się stworzyć dokumentację techniczną na przebudowę budynku komunalnego przy Placu Marka 2 i 3 w Leśnicy oraz  przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy.

W chwili obecnej tworzy się dokumentację techniczną związaną z przebudową budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Leśnicy. Po szczegółowych analizach w tym temacie ustalono, że w  budynku tym, powstaną dwa mieszkania komunalne tj. na parterze i pierwszym piętrze budynku oraz użytkowe poddasze. Zaplanowane na rok przyszły środki finansowe w kwocie 120 000,00 złotych zostaną przeznaczone na remont dachu tego budynku.

Wspólnie z Powiatem Strzeleckim w roku 2018 planuje się przeprowadzić budowę chodników w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Poręba, Krasowa oraz modernizację odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Kadłubiec.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 948 013,00 złotych. W tym miejscu Pan Burmistrz podkreślił, iż na  2018 rok nie zaplanowano środków finansowych z przeznaczeniem na zakup samochodów strażackich. Na drugi etap rozbudowy remizy OSP w Raszowej zaplanowano środki finansowe  w wysokości 500 000,00 złotych, natomiast na przebudowę remizy OSP w Leśnicy tj. remont dachu, kwotę 150 000,00 złotych.

Ważny element funkcjonowania gminy stanowi oświata i wychowanie. Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty kształtuje się na poziomie 11 940 708,90 złotych. W ramach zaplanowanych wydatków na oświatę w przyszłym roku planuje się przeprowadzić remont dachu Szkoły Podstawowej w Leśnicy. Na ten cel zaplanowano środki finansowe rzędu 100 000,00 złotych.

Projekt budżetu gminy na rok 2018 przewiduje również realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej” – kwota 1 200 000,00 złotych.

Omawiając dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Pan Burmistrz poinformował, iż pierwotnie na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” – II etap zaplanowano środki finansowe w kwocie 3 200 000,00 złotych. Jednak, żeby podpisać umowę z wykonawcą zadania nalezy zwiększyć pierwotnie zaplanowane środki o kwotę 360 000,00 złotych.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami projektu budżetu tj.  na dzień 15 listopada br. planowano realizację zadania pod nazwą „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu” – kwota 260.000,00 złotych oraz „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich”- kwota 170.000,00 złotych. Jednakże z uwagi na brak środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi gminnej w Zalesiu Śląskim” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” – II etap zaplanowane  pierwotnie formie zadania zostały wykreślone z projektu budżetu gminy, w celu zabezpieczenia środków na nowe zadania. W tym miejscu podkreślił, iż dołoży wszelkich starań, aby zaplanowane pierwotnie środki finansowe na wykreślone zadania z budżetu gminy na rok przyszły zostały w roku 2018 ponownie wprowadzone do budżetu gminy.

Ponadto poinformował, iż  kolejna autopoprawka do projektu budżetu gminy dotyczy zmniejszenia środków finansowych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 o kwotę  350.000.00 złotych, które w pierwotnym założeniu planowano przeznaczyć na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.

Reasumując stwierdził, iż powyższe zmiany zostaną przedstawione radnym na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia bieżącego roku w formie autopoprawki do omawianego w dniu dzisiejszym projektu uchwały w sprawie uchwały  budżetowej gminy na 2018 rok.

Pan Burmistrz podkreślił, że dochody budżetu gminy są niższe, aniżeli wydatki budżetu gminy. Budżet gminy musi zostać zbilansowany i niedobór w dochodach można zbilansować z nadwyżki z lat ubiegłych. Jednocześnie nadmienił, iż Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 2.500.000,00 złotych na realizację projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim”– II etap – łączny koszt zadania 4.100.000,00 złotych. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 6.313.577,67 złotych i pożyczka będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 8.813.577,67 złotych.

Pan Stefan Rudol zwrócił się z zapytaniem, czy zaproponowane zwiększenie środków finansowych o kwotę 360.000,00 złotych na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim” będzie wystarczające na zrealizowanie tej inwestycji.

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowe środki powinny być wystarczające.

Pan Kazimierz Mierzejewski nawiązał do tematu dotyczącego realizacji usług komunikacji poza edukacyjnej przez Związek Celowy Powiatowo – Gminny „Jedź z nami”. Zwrócił się z zapytaniem czy rozkład jazdy autobusów był konsultowany?

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż najprawdopodobniej rozkład jazdy autobusów będzie zachowany jak dotychczas, a dodatkowo zostaną utworzone nowe linie, które swym zasięgiem obejmą wszystkie miejscowości gminy.

Pan Stefan Rudol zaznaczył, aby przy planowaniu rozkładów jazdy autobusów zwrócić uwagę na dostępność mieszkańców gminy do przychodni NZOZ Medica w Leśnicy.

Pan Teodor Jahn podkreślił, iż projekt budżetu gminy na rok 2018 jest budżetem wyjątkowym. Z uwagi na zaplanowane wysokie wydatki na zadania inwestycyjne przekroczono barierę finansową, która po stronie wydatkowej kształtuje się na poziomie ponad 40.000,00 złotych. Stwierdził, iż takie posuniecie jest dobre, ponieważ to głównie zadania inwestycyjne decydują o rozwoju gminy. Deficyt w kwocie 8.813.577,67 złotych jest wartością znaczną, jednak w sytuacji naszej gminy nie będzie negatywnie skutkować na gospodarkę finansową. Podkreślił, że jeżeli uda się wykonać zapisane w projekcie budżetu gminy zadania inwestycyjne to wówczas rok 2018 będzie można uznać za bardzo dobry.

Pan Ryszard Froń nadmienił, iż zasadniczym powodem przedłożonej do pierwotnego projektu budżetu gminy na 2018 rok autopoprawki  jest możliwość otrzymania wsparcia finansowego na zadanie „Remont drogi gminnej nr 105404 O ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim”. Nierozsądnym posunięciem było by nie skorzystanie z tej formy pomocy.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przewodniczący obrad  zarządził głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok wraz z przedstawioną autopoprawką.

Członkowie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy  tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok wraz z autopoprawką (głosowało 13 radnych).

Pan Łukasz Jastrzembski poinformował, iż projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje lata 2018 – 2022 tj. okres roku budżetowego i kolejnych czterech lat. W projekcie przedmiotowego dokumentu ujęto dochody i wydatki za lata 2015 – 2016, zgodnie z wykonaniem, są to dane historyczne niezbędne do prognozowania oraz plan za trzy kwartały 2017 roku i przewidywane wykonanie za 2017 rok.

Szacunek dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok skalkulowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 rok.

Podkreślił, iż dokument wieloletniej prognozy finansowej jest dokumentem, w którym z mocy prawa  zapisane zostały zadania inwestycyjne obejmujące rok 2018 i lata kolejne oraz obrazuje wiele informacji dotyczących możliwości korzystania z zadłużenia. Gmina Leśnica spełnia wszystkie wymogi dotyczące bieżących dochodów i wydatków.

Następnie omówił założenia przedmiotowego dokumentu, który obrazuje załącznik nr 1 i załącznik nr 2.

Pani Klara Gonsiorowska – Skarbnik Gminy poinformowała, iż przedstawiona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok automatycznie spowodują zmiany w wieloletniej prognozie finansowej nie wnosząc żadnych uwag do jej treści.

Członkowie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej nie wnosząc uwag do treści (głosowało 13 radnych).

Ad. pkt 3

Pani Barbara Tiszbierek – Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich  poinformowała, że Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakładają na gminę obowiązek corocznego uchwalania i realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Programy te są finansowane ze środków uzyskiwanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pani Barbara Tiszbierek podkreśliła, iż przedłożone na rok 2018 Programy przewidują kontynuację zadań realizowanych w 2017 roku i  uwzględniają przede wszystkim zadania związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. Zaznaczyła, że działania profilaktyczne kierowane są głównie do dzieci i młodzieży m.in. poprzez wspieranie placówek oświatowych i świetlicy środowiskowej. Ponadto dodała, iż konkretna pomoc w walce z uzależnieniem kierowana będzie nadal do osób dorosłych i ich rodzin poprzez działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ważnym zadaniem Programu będzie również udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy lub przemoc w rodzinie, pomocy psychologicznej przez specjalistę dyżurującego w Punkcie Konsultacyjnym.

Przedmiotowe działania zostaną ukierunkowane na  zwiększaniu umiejętności radzenia sobie z własną złością, radzenia sobie z przejawami agresji, zwiększeniu wiedzy wśród młodzieży o instytucjach świadczących pomoc w zakresie przemocy.

Pan Teodor Jahn zwrócił uwagę na  wysokość wartości ze sprzedaży napojów alkoholowych w  roku 2016, a mianowicie  kwotę 4.797 231,37 złotych. W tym miejscu stwierdził, iż w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gminie spożycie alkoholu jest znaczne i powinno dać to do myślenia. Następnie stwierdził, że planowane dochody ze sprzedaży napojów alkoholowych utrzymują się na poziomie roku obecnego i również wydatki opierają się na dotychczasowych założeniach. Podkreślił, że co roku zwiększeniu ulegają wydatki zaplanowane w paragrafie dotyczącym wynagradzania.

Pan Roland Reguła zwrócił uwagę na liczbę przypadków przemocy w rodzinie. Zaznaczył, iż w roku 2016 założono sześć Niebieskich Kart. W związku z powyższym zapytał jakie podejmowane są działania w celu minimalizacji występowania takich sytuacji?

Pani Tiszbierek wyjaśniła, iż sprawy dotyczące stosowania przemocy w rodzinie koordynowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy. Powołany w tym celu Zespół Interdyscyplinarny podejmuje działania służące diagnozowaniu zaistniałej sytuacji.

Członkowie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo - Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali projekty Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok (głosowało 13 radnych).

Ad. pkt 4

Pan Rudolf Gajda poinformował, iż w dniu wczorajszym mieszkaniec Leśnicy prosił radnego o zgłoszenie tematu dotyczącego pęknięcia żeliwnej kratki ściekowej zlokalizowanej w drodze powiatowej w miejscowości Leśnica przy ulicy Kozielskiej.

Pan Ryszard Golly zwrócił uwagę na ogromne ubytki (dziury) występujące w drodze powiatowej w miejscowości Lichynia tj. na wyjeździe z tej miejscowości w kierunku do Leśnicy oraz ubytki występujące na kolejnym odcinku tej drogi tj. w kierunku do Zalesia Śląskiego na wysokości ulicy Leśnickiej. Ponadto poruszył temat dotyczący wody, która spływa z terenu utwardzonego tłuczniem na chodnik usytuowany w sąsiedztwie wejścia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim tj. wejście od strony placu szkolnego.

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowy temat jest mu znany.

Pan Teodor Wyschka poinformował, iż w miejscowości Lichynia tj. przy parkingu za kościołem uszkodzeniu uległ klosz z lampy ulicznej. Ponadto stwierdził, iż przy ulicy Daszyńskiego miga lampa uliczna. Jednocześnie zgłosił potrzebę przycięcia gałęzi wystających z posesji prywatnej tj. przy zjeździe z  drogi powiatowej  na ulicę Słoneczną w tej miejscowości.

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż za gałęzie wystające na drogę powiatową poza ogrodzenie odpowiada właściciel posesji. W temacie występowania dziur w drodze powiatowej to poinformował, iż przedmiotowe uwagi są  zgłaszane na bieżącą administratorowi tej drogi tj. Starostwu Powiatowemu w Strzelcach Opolskich.

Pan Wiktor Barteczko zwrócił uwagę na niepoprawne wykonanie elewacji w miejscu rozebranego wejścia do budynku przedszkola w Dolnej.

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowy temat zostanie rozeznany podczas posiedzenia rady budowy.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFProtokół Nr 28/2017/FIN ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej w dniu 12 grudnia 2017 roku.pdf