Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 27 /2017/FIN ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 15 listopada 2017 roku

Protokół Nr 27 /2017/FIN

ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej,

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej

w dniu 15 listopada 2017 roku

 

Obecni: wg. listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Konsumpcja środków budżetu gminy Leśnica przez OSP w odniesieniu do zadań zaplanowanych w budżecie gminy; zakup samochodów strażackich.
  2. Informacja z wykonania wydatków budżetuOśrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy.
  3. Opinia komisji na temat propozycji stawek podatków na 2018 rok.
  4. Stanowisko komisji na temat projektów uchwał w sprawie:

- określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych,

           - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna, gmina Leśnica,

           - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie, gmina Leśnica.

  1. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.
  2. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej, który powitał wszystkich zaproszonych gości. Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. pkt. 1

Informację dotyczącą konsumpcji środków budżetu gminy Leśnica przez OSP w odniesieniu do zadań zaplanowanych w budżecie gminy; zakup samochodów strażackich szczegółowo przedstawił Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Burmistrz poinformował, iż na działalność i utrzymanie OSP w budżecie gminy na 2017 rok przeznaczono środki finansowe w kwocie 1 613 093 złotych, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 303 093,00 złotych, a wydatki  majątkowe kwotę 1 310 000,00 złotych.

W ramach wydatków majątkowych w bieżącym roku zrealizowano:

-  zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Łąki Kozielskie,

- zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Leśnicy,

- rozpoczęto rozbudowę remizy OSP w Raszowej.

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łąki Kozielskie był już kolejnym etapem trzyletniego planu modernizacji środków transportowych gminnych OSP. Pojazd wykonany na bazie używanego lekkiego samochodu ciężarowego kosztował 55 000,00 złotych, a niezbędne środki finansowe pochodziły w całości z budżetu gminy Leśnica. W miesiącu maju 2016 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Leśnicy, przy współudziale gminy Leśnica, przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn.”Strażacy ochotnicy – przygotowanie na zagrożenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2010. Projekt, którego Liderem był Związek OSP RP z siedzibą w Warszawie zakładał zakup piętnastu samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie województwa opolskiego. Fabrycznie nowy samochód ratowniczo – gaśniczy MAN/STOLARCZYK   TGM 18.340 wraz z wyposażeniem przyjechał do Leśnicy w dniu 26 października 2017 roku. Wartość pojazdu wynosiła 682 527,00 złotych z czego kwota 477 768,90 złotych stanowiła dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kwotę 204 758,10 złotych stanowiły środki budżetu gminy (wkład własny partnera Projektu OSP w Leśnicy).

W chwili obecnej największą realizowaną inwestycją na terenie gminy Leśnica jest budowa remizy OSP Raszowa. Realizacja przedmiotowego zadania została rozłożona w okresie dwuletnim tj. na lata 2017 – 2018. Na ten cel w roku bieżącym w budżecie gminy zaplanowano środki rzędu 435 000,00 złotych.

W ramach zadań remontowych przeprowadzono remont dachu remizy OSP w Lichyni oraz rozpoczęto remont wieży remizy OSP w Zalesiu Śląskim. Jednakże może się okazać, że ze względu na poszerzony zakres robót, koszt remontu wieży będzie większy niż zakładano.

Szczegółowy zakres wydatków budżetowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej został zobrazowany w tabelach numer 1- 9 przedmiotowej informacji.

Pan Rudolf Gajda zwrócił uwagę na zabezpieczone w budżecie gminy środki finansowe na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Leśnica, a ostatecznie wydatkowaną kwotę. W związku z powyższym zapytał  czym została podyktowana przedmiotowa różnica?

Pan Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż pierwotnie w budżecie gminy na zakup przedmiotowego samochodu zaplanowano kwotę 820 000,00 złotych. Jednak po przeprowadzonej procedurze przetargowej okazało się, że  samochód kosztuje 682 527,00 złotych.

Ad. pkt 2

Pani Joanna Izbicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy poinformowała, że wielkość budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy na dzień 30 czerwca 2017 roku zamknęła się kwotą 6 158 281,74 złotych. W pierwszym półroczu 2017 roku  na pomoc społeczną, edukacyjną opiekę wychowawczą i rodzinę wydano kwotę 3 424 827,93 złotych.  Szczegółowa informacja w tym zakresie stanowi załącznik do protokołu.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, Opolski Urząd Wojewódzki przekazał środki finansowe w formie dotacji celowych w wysokości 2 816 181,68 złotych, na plan 4 877 836,74 złotych. Ponadto Pani Izbicka poinformowała, że Ośrodek realizuje również zadania własne, które są finansowane ze środków budżetu gminy, jak i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Na realizację tych zadań Opolski Urząd Wojewódzki przekazał środki finansowe w wysokości 107 428,00 złotych, na plan 161 477,00 złotych. Łączna wielkość poniesionych wydatków z zakresu zadań własnych zamknęła się kwotą 609 036,27 złotych.

Pan Ryszard Froń nawiązał do tematu medialnego w zakresie dotyczącym uregulowań prawnych związanych z  postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. W związku z powyższym zapytał, jak przedmiotowy temat kształtuje się na terenie naszej gminy?

Pani Izbicka wyjaśniła, że na podstawie nowych regulacji prawnych Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany z urzędu złożyć wniosek o ściganie za przestępstwo nie alimentacji. Przepisy w tym zakresie zostały bardzo zaostrzone jednak na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze wiadomo jak przedmiotowy temat zostanie realizowany w praktyce. 

Pan Stefan Rudol zwrócił  uwagę na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych, których wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku kształtuje się na poziomie 83,45%. W związku z powyższym zapytał, czy środki finansowe na wypłatę przedmiotowego dodatku  w drugim półroczu są wystarczające?

Pani Izbicka wyjaśniła, iż środki finansowe na ten cel są wystarczające.  

Następnie Pan Teodor Jahn zwrócił się  z zapytaniem w kwestii dotyczącej świadczeń wypłaconych w ramach koordynacji.

Pani Izbicka wyjaśniła, iż przedmiotowy temat dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego  i świadczeń wychowawczych rodzinom, gdzie członek rodziny przebywa za granicą. Wniosek o przydzielenie przedmiotowego świadczenia składany jest w organie właściwym tj. OPS Leśnica,  następnie przesyłany do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu  celem zweryfikowania pobierania świadczeń za granicą.

Ad. pkt 3

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy poinformował, iż w myśl art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 roku opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 697 wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 roku  w stosunku do pierwszego półrocza 2016 roku wyniósł 101,9 % (wzrost cen o 1,9%).

Następnie Pan Burmistrz Jastrzembski zaznaczył, iż w związku z powyższym wzrost stawek maksymalnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów na 2018 rok w stosunku do roku 2017 kształtuje się na poziomie 1,9 %.  

Pan burmistrz poinformował, iż przedmiotowy wzrost tj. (1,9%) proponuje się wprowadzić dla stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w gminie Leśnica na 2018 rok.

W pierwszej kolejności Burmistrz szczegółowo omówił propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok (zestawienie tabelaryczne stanowi do protokołu).

Po szczegółowym zapoznaniem się z przedłożonymi materiałami w tej sprawie członkowie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy jednogłośnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (głosowało 12 radnych).

Następnie Pan Burmistrz przedstawił informację w sprawie podatku od środków transportowych (informacja w załączeniu do protokołu). Stwierdził, iż propozycje stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 również zostały podwyższone o 1,9%.

Po analizie przedmiotowego tematu członkowie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej jednogłośnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (głosowało 12 radnych).

Ponadto Pan Burmistrz przedstawił informację dotyczącą podatku rolnego. Nadmienił, iż podatek rolny jest obliczany z okresu 11 kwartałów i jest pochodną 1 dt. ceny żyta. Ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 jest nieco wyższa w stosunku do  roku 2017 i wynosi 52,49 złotych. Dla przypomnienia poinformował, iż ustalona przez GUS cena 1 dt. żyta na rok bieżący wynosi 52,44 złotych. W związku z powyższym zaproponował, aby ogłoszoną cenę 1 dt żyta, która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego utrzymać na poziomie ogłoszonym przez GUS tj. w kwocie 52,49 złotych. Wówczas stawka z 1 ha przeliczeniowego na terenie gminy będzie kształtowała się  na poziomie 131, 225 złotych.

Pan Ryszard Froń reasumując wypowiedź Pana Burmistrza stwierdził, iż podwyżki podatków są na poziomie niższym, aniżeli poziom inflacji.

Pan Teodor Jahn podkreślił, iż przedstawione propozycje podatków na rok 2018 są do zaakceptowania. Następnie poinformował, iż jednym z ważnych wskaźników budżetowych jest dochód podatkowy „per capita’ w przeliczeniu na mieszkańca, który między innymi wpływa na wysokość przyznawanej subwencji ogólnej.  W związku z powyższym przytoczył dane w tym zakresie, z których wynika że dla gminy Leśnica na 2018 rok wskaźnik na jednego mieszkańca wynosi 1 447,62 złotych. Stwierdził, że na tle powiatu nasza gmina plasuje się na czwartym miejscu, a na 71 gmin  województwa na, gmina Leśnica znajduje się na 23 miejscu. Natomiast w skali kraju na 1 474 gmin,  nasza gmina znajduje się na  pozycji 700. Reasumując swoją wypowiedź stwierdził, iż na poziomie kraju tych gmin, których dochód podatkowy jest niższy od wskaźnika krajowego tj. 1 668,00 złotych jest bardzo dużo, a  nasza gmina w tej sytuacji znajduje się na dobrym poziomie.

Ad. pkt 4

Stanowisko komisji na temat projektów uchwał w sprawie:

- określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych    

Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza szczegółowo omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Podkreślił, iż zapisy w projekcie przedmiotowej uchwały zostały rozbudowane o pewne uregulowania oraz dotychczasowe doświadczenia w tej materii.

Przypomniał, że obecnie gmina Leśnica udziela dotacji do wymiany kotłów „pozaklasowych” na urządzenia spełniające warunki określone w normie PN-EN 303-5:2012 czyli klasy 3, 4 i 5 oraz na ogrzewanie elektryczne i pompy ciepła. Na podstawie obowiązującej uchwały wartość dofinansowania do wymiany kotłów kształtuje się na poziomie 50%  kosztów zrealizowanych inwestycji, jednak nie więcej niż  dwa tysiące złotych dla kotłów na węgiel, pellet, olej opałowy i trzy tysiące dla pomp ciepła i ogrzewania elektrycznego bez różnicowania rodzaju podmiotu ubiegającego się o dotację tj. czy jest to osoba fizyczna, prawna, czy też wspólnota mieszkaniowa. Głównym powodem wprowadzającym nowy projekt uchwały w tej sprawie jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, które określa szczegółowe wymagania dla wprowadzonych do obrotu i do użytkowania kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW oraz Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji. Następnie podkreślił, iż wymienione wyżej rozporządzenie już obowiązuje, a w połowie 2018 roku zapisy przedmiotowego dokumentu spowodują, że w sklepie nie będzie można kupić kotła opalanego paliwem stałym o klasie niższej niż piąta. W tym miejscu podkreślił, iż pomimo, że  Polska Norma dopuszcza  stosowanie kotła klasy trzeciej i czwartej to powyższym rozporządzeniem Minister Rozwoju i Finansów  ograniczył stosowanie kotłów w tej klasie.

Następnie Pan Iwanowski poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały wprowadza zmianę polegającą na wymianie kotłów „pozaklasowych” na urządzenia spełniające  warunki dla klasy 5 określone w normie PN-EN 303 – 5:2012 oraz ogrzewanie elektryczne i pompy ciepła. W tym miejscu zwrócił uwagę, iż urządzenia spełniające warunki w klasie piątej mogą powodować utrudnieniem dla odbiorców, ponieważ zastosowanie kotła klasy piątej nie nadaje się dla każdego komina tj. do montażu w budynkach starszych, w których brak jest możliwości zamontowania tzw. wkładu.

Pan Burmistrz Jastrzembski dodał, iż dofinansowanie do wymiany kotła w klasie piątej zostanie przyznane, jednak osoba która będzie zainteresowana jego wymianą  musi być świadoma ewentualnych konsekwencji tej inwestycji.

Kontynuując swoją wypowiedź Pan Iwanowski poinformował, iż proponowana wysokość dofinansowania dla kotłów opalanych węglem, pelletem i olejem opałowym będzie się kształtowała na następującym poziomie:

- dla osób fizycznych i tzw. małych wspólnot mieszkaniowych 50% kosztów kwalifikowalnych zrealizowanych inwestycji, jednak nie więcej niż trzy tysiące złotych,

- dla tzw. dużych wspólnot mieszkaniowych 50% kosztów kwalifikowalnych zrealizowanych inwestycji, jednak nie więcej niż pięć tysięcy złotych.

Druga proponowana grupa dofinansowań stanowi wysokość dofinasowania dla kotłów zasilanych energią elektryczną lub pomp ciepła, a mianowicie:

- dla osób fizycznych i tzw. małych wspólnot mieszkaniowych 50% kosztów kwalifikowalnych zrealizowanych inwestycji, jednak nie więcej niż cztery tysiące złotych,

- dla tzw. dużych wspólnot mieszkaniowych 50% kosztów kwalifikowalnych zrealizowanych inwestycji, jednak nie więcej niż sześć tysięcy złotych.

W tym miejscu Pan Iwanowski podkreślił, iż z uwagi, że  kocioł zasilany energią elektryczną jest ogrzewaniem bez emisyjnym, dlatego  zaproponowano większe dofinansowanie.

Następnie poinformował, iż po zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych, niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Pan Roland Reguła zwrócił się zapytaniem, kto zalicza się do tzw. wspólnoty mieszkaniowej?

Pan Iwanowski wyjaśnił, iż tzw. duża wspólnota mieszkaniowa jest to  budynek, w którym wyodrębnionych lokali jest większa niż siedem.

Następnie Pan Reguła zapytał w temacie montażu rusztu awaryjnego?

Pan Iwanowski wyjaśnił, iż rozporządzenie wyklucza możliwość wbudowywania w kotłach rusztu awaryjnego.

Pani Maria Reinert zapytała czy koszty związane z przeglądem i konserwacją kotła będzie ponosił nadal właściciel?

Pan Iwanowski odpowiedział, iż te zasady nie ulegają zmianie. Właściciel nadal będzie ponosił koszty związane z regularnym serwisowaniem urządzenia przez uprawniony podmiot zgodnie z zaleceniami producenta.

Pan Teodor Jahn zapytał, ile tzw. dużych wspólnot mieszkaniowych istnieje na terenie gminy Leśnica?

Pan Iwanowski odpowiedział, iż na terenie gminy występują cztery wspólnoty mieszkaniowe.

Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem, ile osób, bądź podmiotów skorzystało z przyznania dotacji na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych na dotychczasowych warunkach?

Pan Iwanowski odpowiedział, że do chwili obecnej  z dofinansowania skorzystało 14 osób fizycznych oraz jedna spółdzielnia mieszkaniowa. Zaplanowana w budżecie gminy na ten cel wysokość środków finansowych  zostanie w całości wykorzystana.

Pan Teodor Jahn zapytał, czy w związku z zaplanowanymi w projekcie przedmiotowej uchwały  zmianami w zakresie wysokości dofinansowania do kosztów zmiany systemów grzewczych również  zwiększono środki finansowe na ten cel w projekcie budżetu gminy na 2018 rok?

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy odpowiedział, iż wysokość środków finansowych na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych została odpowiednio zwiększona w projekcie budżetu gminy na 2018 rok.

Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem czy projekt budżetu gminy na 2018 rok przewiduje nadal dofinasowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków?

Pan Burmistrz odpowiedział, iż projekt budżetu gminy na 2018 rok zakłada udzielenie dofinansowania do budowy oczyszczalni ścieków.

Pan Teodor Wyschka zwrócił się z zapytaniem, czy został wyznaczony okres czasowy, w którym należy wymienić dotychczasowe urządzenia na kotły klasy piątej?

Pan Iwanowski wyjaśnił, iż funkcjonujących na chwilę obecną urządzeń nie musimy wymieniać. Natomiast przy wymianie dotychczasowego urządzenia na rynku będą dostępne tylko i  wyłącznie kotły piątej klasy.

W wyniku obszernej dyskusji w przedmiotowym temacie członkowie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych (głosowało 12 radnych).

Od tego momentu we wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy nie uczestniczył Pan Piotr Garbacz – członek Komisji Infrastruktury Społecznej.

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna, gmina Leśnica

Pani Małgorzata Urbańczyk – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji zostaną przestawione dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna i wsi Łąki Kozielskie. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna przedstawi Pani Sylwia Wróbel, natomiast projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie Pani Renata Klimek.

Pani Sylwia Wróbel poinformowała, że podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna, gmina Leśnica stanowi uchwała Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XI/54/15 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna. Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Leśnicy dokonał analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium w części dotyczącej sołectw Dolna, Góra Św. Anny, Kadłubiec, Poręba, Wysoka. Analiza wykazała, że obszarem o największych potrzebach opracowania nowego planu jest obręb Dolna i za niezbędne uznano opracowanie nowego planu.   Pani Wróbel poinformowała, że projekt miejscowego planu zagospodarowania sołectwa Dolna obejmuje w całości obręb sołectwa Dolna z wyłączeniem terenu przeznaczonego pod elektrownie wiatrowe, zlokalizowanego w sąsiedztwie gminy Strzelce Opolskie. Dla tego terenu obowiązuje dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna. Stwierdziła, że projekt planu jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica. Plan nie przewiduje, poza wyznaczonymi nowymi terenami lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100kW – urządzenia fotowoltaiczne (tereny oznaczone symbolem Ef-1) oraz lokalizowania urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy do 100 kW– instalacje fotowoltaiczne (teren oznaczony symbolem Ef-2), poszerzenia ustalonych obowiązującymi ustaleniami planów obszarów pod rozwój zabudowy. Ustalenia planu wprowadzają lokalizację parku ogniw fotowoltaicznych zgodnie z kierunkami ustalonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica. Następnie poinformowała, że celem planu jest  korekta ustalonego przeznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej i zagrodowej, polegająca głównie na dopuszczeniu na ustalonych w obowiązującym planie terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej i zabudowy zagrodowej, których brak możliwości realizacji nie pozwalał  na rozwój i funkcjonowanie istniejących gospodarstw rolniczych na tym terenie. W tym miejscu podkreśliła, że problemem dotychczasowego planu sołectwa Dolna była sytuacja, że tereny wyznaczone tylko pod budowę zagrodową, obejmowały  ścisłe centrum, a tereny pod zabudowę mieszkaniową były zlokalizowane na obrzeżach sołectwa, przy czym możliwość rozwoju zabudowy związanej z postawieniem na przykład nowej stodoły bądź obory była możliwa tylko na tylnych częściach zabudowy zagrodowej.

Następnie Pani Wróbel poinformowała, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna przeszedł całą procedurę wraz z wyłożeniami, które zostały udostępnione do publicznego wglądu mieszkańcom.

Staraniem burmistrza przedmiotowa procedura została rozbudowana o dodatkowe wnioski, które zostały złożone poza procedurą.

Ponadto podkreśliła, iż ważnym załącznikiem przedmiotowego projektu uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Realizacja infrastruktury technicznej będzie odbywać się w oparciu o wszelkie możliwe źródła pozyskania funduszy na ten cel, środków własnych gminy, opłat adiacenckich oraz partycypacji inwestorów indywidualnych. W pierwszej kolejności należy podjąć realizację infrastruktury w rejonach realizujących cele publiczne oraz sprzyjających rozwojowi gminy, położonych najbliżej istniejącej infrastruktury i o najdogodniejszych finansowo możliwościach jej realizacji, dużym istniejącym zapotrzebowaniem.

Pani Wróbel poinformowała, iż przy pierwszym wyłożeniu przedmiotowego dokumentu do publicznego wglądu została złożona uwaga dotycząca  nie wyrażania zgody na przeznaczenie działki nr 323/2 na las oraz powiększenia terenów przeznaczonych pod zabudowę na działce nr 354 do strefy ochronnej gazociągu. Przedmiotową uwagę uwzględniono w części, rezygnując z przeznaczenia terenów pod nowe zalesienie na terenie działki 323/2 i rozszerzając teren pod zabudowę o kilkanaście metrów, ale nie do strefy ochronnej gazociągu z uwagi na sprzeczność z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica.

Kolejna uwaga dotyczyła zmiany wysokości zabudowy z 9 metrów na 11 metrów, ilości kondygnacji do trzech oraz zmianę powierzchni biologicznie czynnej na 30%. Przedmiotowa uwaga została również uwzględniona.

Kolejny wniosek dotyczył uwagi w kwestii nie przeznaczania działki nr 84 na tereny elektroenergetyki fotowoltaicznej, nie wyrażenia zgody przeznaczenia działek pod zalesianie w części gruntów o lepszych klasach bonitacyjnych oraz przeznaczenie działki nr 276/12 pod zalesianie, a nie pod urządzenia fotowoltaiczne. Przedmiotowe uwagi zostały nie uwzględnione w części, rezygnując z przeznaczenia terenów pod nowe zalesianie oraz wprowadzając tereny elektroenergetyki fotowoltaicznej o mocy do 100kW na części działki nr 84.
Następnie Pani Wróbel poinformowała, że na etapie opiniowania i uzgodnień projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna został przesłany do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem jego uzgodnienia. Do dnia dzisiejszego nie otrzymano pisemnej odpowiedzi w przedmiotowej sprawie, a jedynym potwierdzeniem uzgodnienia projektu planu jest potwierdzenie doręczenia dokumentu, co jednocześnie uważa się za uzgodnienie projektu planu.

W ramach drugiego wyłożenia planu mieszkańcy wnieśli kolejne uwagi. Pierwsza dotyczyła zmiany powierzchni zabudowy działki z 30% na 40%, która została uwzględniona w całości. Natomiast druga uwaga dotyczyła przeznaczenia działek nr 405 i 407 na tereny zabudowy magazynowo -  inwentarskiej oraz przeznaczenia działki nr 276/12 pod lokalizację farmy fotowoltaicznej. Nie uwzględniono w części  przeznaczenia działek nr 405 i 407 pod zabudowę inwentarską z uwagi na sprzeczność z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przy czym teren działek 405 i 407 stanowi tereny rolne z możliwością zlokalizowania zabudowy rolniczej (magazyny do przechowywania płodów rolnych), co stanowi częściowe uwzględnienie wnioskowanego przeznaczenia. Ponadto nie uwzględnia się przeznaczenia działki nr 276/12 pod lokalizację farmy fotowoltaicznej z uwagi na sprzeczność z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ochronę przyrodniczą w postaci Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”

Reasumując swoją wypowiedź Pani Sylwia Wróbel zaznaczyła, iż załączone do przedmiotowego projektu załączniki stanowią integralną część projektu uchwały. W związku z powyższym podkreśliła, iż należałoby pamiętać o tym, aby pod głosowanie poddać zarówno treści załączników z uwzględnieniem rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pan Ryszard Froń stwierdził, iż kwestia odnawialnych źródeł energii (OZE) jest kwestią przyszłości i  stanie się rzeczą konieczną. W związku z powyższym stwierdził, że nieprzekonywujący jest dla niego fakt, że teren przyległy przy autostradzie nie może zostać przeznaczony pod urządzenia fotowoltaiczne.

Pan Roland Reguła również przychylił się do opinii Pana Fronia.

Pani Małgorzata Urbańczyk – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej poinformowała, iż wymienione tereny nie były objęte zmianą w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w takim przypadku należy zachować zgodność studium z planem.

Pani Wróbel nadmieniła, iż przedmiotowa część stanowi północną ekspozycję widokową Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” i uważa, iż teren ten nie jest najważniejszy dla OZE na terenie gminy.

Pan Ryszard Froń zwrócił uwagę, iż uchwalając plan należy mieć świadomość że dokument ten będzie funkcjonował przez kilka lat, a kwestia OZE jest tematem, który w perspektywie najbliższych lat będzie odgrywała istotne znaczenie. Nadmienił, iż na chwilę obecną  nie ma zainteresowania tym terenem, ale być może za kilka lat pojawi się inwestor, który będzie chciał zainwestować w fotowoltaikę i odnawialne źródła energii.

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy nadmienił, iż globalnie patrząc  na teren gminy to posiadamy więcej terenów, które zostały przeznaczone pod OZE tj. wyznaczono tereny w miejscowości Leśnica, Łąki Kozielskie. Jednocześnie zaznaczył, iż temat przeznaczenia terenów pod OZE był już uwzględniany na etapie projektowania studium, gdzie zwrócono szczególną uwagę na warunki pod kątem ukształtowania terenu w tym konkretnym celu.

Pan Wiktor Barteczko nadmienił, iż teren przylegający do autostrady jak najbardziej spełniałby oczekiwania w tym temacie.

Pan Teodor Jahn podkreślił, iż rolnicze wykorzystywanie terenu przy autostradzie z uwagi na emisję pyłów i innych spalin jest  uciążliwe, natomiast urządzenia fotowoltaicze w przyszłości spokojnie mogłyby tam funkcjonować.

Pani Sylwia Wróbel wskazała na mapie teren zaznaczony kolorem fioletowym teren (przylegający do autostrady), który stanowi nowo wyznaczony teren pod OZE. Podkreśliła, że przedmiotowy teren stanowi ogromną powierzchnię i  leży po przeciwnej stronie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. W przyszłości teren ten może stanowić ofertę dla inwestora.

Pan Burmistrz podkreślił, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest bardzo ważnym aktem prawa miejscowego, ponieważ reguluje zasady w zakresie ładu przestrzennego. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców, bądź też nie przychylanie się do nich jest bardzo ważnym elementem stanowienia tego prawa. Stwierdził, iż być może teren leżący przy autostradzie jest interesujący dla właściciela, ale zwrócił uwagę na sąsiedztwo Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”, który pełni w naszej gminie szczególne znaczenie ze względu na walory historyczne, krajobrazowe i turystyczne. Zaznaczył, iż zarówno w Dolnej, jak i w innych miejscowościach gminy tereny pod fotowoltaikę zostały wyznaczone w takiej lokalizacji, gdzie nie narusza  krajobrazu Góry Św. Anny.

W wyniku dyskusji w przedmiotowym temacie członkowie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna (głosowało 11 radnych, w tym  10 głosów za, 1 głos wstrzymujący się).

 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie, gmina Leśnica

Pani Renata Klimek – poinformowała, że przedłożony projekt uchwały dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica. Obszar objęty planem obejmuje obręb ewidencyjny Łąki Kozielskie, z którego wyłączono teren Zakładu Produkcyjnego Izobud Sp. z o.o., dla którego obowiązuje Uchwała Nr II/11/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie – teren przemysłowy, teren zabudowy rzemieślniczej oraz teren zabudowy usługowej, który obrazuje załącznik nr 1. Wyłączenie fragmentu wsi z obszaru opracowania ma na celu utrzymanie jego dotychczasowej funkcji produkcyjnej oraz zachowanie zgodności przewidywanych rozwiązań planistycznych z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica. Ponowne przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego spowodowane jest zasadnością zamiany granic obszaru opracowania.

Pani Klimek poinformowała, iż zarówno tereny produkcyjne, składowe i magazynowe zlokalizowane po zachodniej stronie miejscowości, zespół zabudowy usługowo – mieszkaniowej jak również tereny przy wyjeździe na Cisową oraz zespół usługowo – mieszkaniowy zlokalizowany wzdłuż dróg transportu rolnego pozostaje utrzymany bez zmian. 

Przystąpienie do sporządzenia przedmiotowego planu wynika z:

- braku aktualnego obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie w gminie Leśnica uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/215/01 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001 r., sporządzonego na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,

- konieczności dostosowania planu do wymogów obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- konieczności dostosowania do obowiązujących przepisów odrębnych, w tym m.in. ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- złożonych wniosków,

- konieczności wprowadzenia do planu inwestycji celu publicznego polegającego na budowie zbiornika małej retencji o funkcji przeciwpowodziowej,

- konieczności dostosowania zapisów planu miejscowego do dokumentów wyższego rzędu, w tym Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego,

- rozdrobnienia przestrzennego dokumentów planistycznych spowodowanego uchwalonymi zmianami pierwotnego planu, w tym Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie – teren przemysłowy, teren zabudowy rzemieślniczej oraz teren zabudowy usługowej uchwalonej uchwałą Nr II/11/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 grudnia 2006 r. oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie uchwaloną uchwałą Nr VII/36/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 roku.

Wyszczególnione powyżej uwarunkowania prawne i faktyczne, jak również złożone wnioski i polityka przestrzenna władz gminy wyrażona w Studium, wskazują na zasadność uchylenia uchwały Nr XLVI/238/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2014 roku oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica, w zmienionych granicach obszaru opracowania.

Pani Klimek poinformowała, że na etapie wyłożenia planu do publicznego wglądu mieszkańcom, została jedynie nieuwzględniona jedna uwaga, która dotyczyła działki nr 297 i dla której w projekcie planu przewidziano przeznaczenie pod tereny trwałych użytków zielonych, a wnioskowane było pod budownictwo mieszkaniowe. Przedmiotowa uwaga nie mogła być rozpatrzona pozytywnie z uwagi na brak zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica.

W związku z działalnością firmy Izobud, aby odciążyć  drogę istniejącą dojazdową do zakładu, została zaprojektowana nowa droga mająca wprowadzać na teren usługowy i bezpośrednio wjazd na drogę zakładu produkcyjnego. Na etapie pierwszego wyłożenia  planu do publicznego wglądu złożono uwagi, które zostały częściowo uwzględnione. Następnie wskazała na tereny za placem zabaw, których obecnie właścicielem jest Skarb Państwa, a które gmina zamierza przejąć na potrzeby rekreacyjne. Kolejny wniosek dotyczył przeznaczenia terenu pod umożliwienie rozbudowy stajni wraz z budową krytej ujeżdżalni. Stąd też zmiana w planie i rozszerzenie terenu na mieszkaniowo-usługowy.

Następnie Pani Klimek poinformowała w temacie budynku byłego przedszkola w Łąkach Kozielskich, którego teren został wydzielony pod zabudowę wielorodzinną – usługową. Podkreśliła, że przedmiotowy obiekt jest zabytkowy.

W temacie dotyczącym terenów dopuszczonych pod fotowoltaikę uznano, że tych terenów jest dużo, co nie sprzyja racjonalnej gospodarce, a co więcej może utrudniać wymianę gruntów pomiędzy rolnikami, ponieważ wówczas grunty są inaczej wyceniane. W związku z powyższym zrezygnowano z wyznaczenia większej powierzchni pod te urządzenia.

Pan Burmistrz poinformował, iż w projekcie przedmiotowego planu pojawiła się również zmiana polegająca na zmianie szerokości użytkowania drogi transportu rolnego do faktycznego stanu użytkowania.

Pani Klimek kończąc omawianie przedłożonego projektu planu podkreśliła, że poza istniejącymi już na terenie miejscowości przedsięwzięciami, mogącymi znacząco  oddziaływać na środowisko tj. linia 220 kV, gazociąg to innych inwestycji z tej grupy nie dopuszcza się. Natomiast z grupy mogącej potencjalnie oddziaływać na środowisko to inwestycje są dopuszczone tylko na terenach  produkcyjnych i usługowych. Na pozostałych terenach takie  inwestycje dopuszczone nie są.

W wyniku dyskusji w przedmiotowym temacie członkowie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie (głosowało 11 radnych).

Ad. pkt 5

Przewodniczący obrad poinformował, iż roczne plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej, przedkładane są radzie w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku. W związku z powyższym zgodnie z paragrafem 17 ust. 1 statutu gminy Leśnica stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/42/03/ Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami członkowie komisji  przystąpili do opracowania projektów rocznych Planów Pracy na 2018 rok. Przedmiotowe dokumenty stanowią załącznik do protokołu.

Ad. pkt 6

Przewodniczący obrad przedstawił członkom komisji treść pisma Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w sprawie obciążeń podatkowych, na które składa się podatek od środków transportowych, a  które wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 10 października 2017 roku.

Członkowie komisji po zapoznaniu się z treścią przedmiotowego pisma uznali, że proponowany wzrost  stawek podatku od środków transportowych na rok 2018  jest nieznaczny, dlatego  też nie widzą potrzeby obniżania obciążeń podatkowych z tego tytułu.

Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozbudowy zbiornika wodnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady pomiędzy miejscowościami Wysoka – Kadłubiec?

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowy temat został przekazany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.  Obecnie jesteśmy na etapie uzgadniania, celem przygotowywania stosownej dokumentacji technicznej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFProtokół Nr 27 /2017/FIN ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 15 listopada 2017 roku.pdf