Przejdź do treści strony WCAG

UCHWAŁA NR XXXVI/189/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica

Uchwała Nr XXXVI/189/17
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), w związku z Uchwałą Nr X/47/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica, Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1.
Przedmiot i zakres planu

§ 1. 1.  Stwierdza się, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica nie naruszają ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica przyjętego uchwałą Nr XXXIII/168/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 maja 2013 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica, zwany dalej planem.

3. Obszar objęty planem stanowi obręb ewidencyjny Łąki Kozielskie z wyłączeniem terenu oznaczonego na załączniku nr 1 do uchwały NR II/11/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie - teren przemysłowy, teren zabudowy rzemieślniczej oraz teren zabudowy usługowej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

4. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

5. Załączniki nr 2 i 3, o których mowa w ust. 4 nie stanowią ustaleń planu.

§ 2. 1.  Następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu są obowiązujące:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) obowiązująca linia zabudowy;

5) punkt zmiany rodzaju linii zabudowy;

6) przeznaczenie terenu, określone kolorem oraz symbolem złożonym z: wielkich liter, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w § 5, oraz numeru wyróżniającego dany teren spośród innych terenów o tym samym przeznaczeniu;

7) siedliska przyrodnicze;

8) granica udokumentowanego głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 332 Subniecka Kędzierzyńsko - Głubczycka;

9) zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków objęte ochroną na podstawie ustaleń planu;

10) zabytki archeologiczne ujęte w ewidencji prowadzonej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, objęte ochroną na podstawie ustaleń planu;

11) obiekty o cechach zabytku, objęte ochroną na podstawie ustaleń planu;

12) strefa ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego;

13) strefa sanitarna cmentarza;

14) pas technologiczny linii elektroenergetycznych 110kV i 220kV;

15) pas technologiczny linii elektroenergetycznych 15kV;

16) gazociągi wysokiego ciśnienia - istniejące.

2. Oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu, które nie zostały wyszczególnione w ust.1 mają charakter informacyjny.

§ 3. Ustalenia planu zawarte w części tekstowej i graficznej obowiązują łącznie.

§ 4. 1.  Określenia i nazwy użyte w planie oznaczają:

1) działalność nieuciążliwa – należy przez to rozumieć działalność usługową oraz produkcyjną, za wyjątkiem produkcji zwierzęcej, która nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz której funkcjonowanie nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska na działkach sąsiednich, w tym przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych;

2) linia zabudowy nieprzekraczalna – należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość nadziemnych części budynków, wiat oraz obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem od krawędzi jezdni, linii rozgraniczających, granicy nieruchomości lub innego obiektu, zgodnie z ustaleniami planu;

3) linia zabudowy obowiązująca – należy przez to rozumieć linię wskazującą w sposób ścisły położenie lica ściany stanowiącej elewację frontową budynku przeznaczenia podstawowego na minimum 60% jej długości; linia ta jest jednocześnie nieprzekraczalną linią zabudowy dla pozostałej zabudowy; dopuszcza się zmniejszenie długości elewacji frontowej zlokalizowanej na linii obowiązującej jeżeli kąt nachylenia granic działki w stosunku do drogi odbiega od kąta prostego o więcej niż 10o;

4) przepisy odrębne – należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

5) przeznaczenie podstawowe – należy przez to rozumieć przeznaczenie określone dla każdego wydzielonego liniami rozgraniczającymi terenu, które powinno przeważać zarówno w granicach terenu, jak również w granicach działki budowlanej;

6) przeznaczenie uzupełniające – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone do realizacji jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego i nie będące z nim w konflikcie, które nie może występować samodzielnie ani przeważać w granicach terenu ani działki budowlanej;

7) szerokość elewacji frontowej – należy przez to rozumieć łączną szerokość elewacji wszystkich bezpośrednio przylegających do siebie budynków zlokalizowanych wzdłuż linii zabudowy wyznaczonej od strony drogi publicznej;

8)  teren - należy przez to rozumieć obszar wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem wyróżniającym go spośród innych terenów, dla którego w planie ustalono przeznaczenie i zasady zagospodarowania;

9) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne – należy przez to rozumieć urządzenia i elementy zagospodarowania terenu, takie jak: place zabaw, siłownie na wolnym powietrzu, odkryte mini boiska i korty, tereny do mini golfa, tereny do grillowania, sceny i podesty;

10) usługi obsługi ludności – należy przez to rozumieć usługi gastronomiczne, hotelarstwa, zdrowia, opieki, sportu, rekreacji, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, usługi biurowe, szkoleniowe i konferencyjne, usługi naprawcze i techniczne oraz usługi handlu, za wyjątkiem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;

11) usługi publiczne – należy przez to rozumieć usługi realizujące cele publiczne służące całemu społeczeństwu lub zbiorowości lokalnej z zakresu: administracji, oświaty, sportu, rekreacji, zdrowia, opieki społecznej i kultury;

12)  zabudowa – należy przez to rozumieć budynek w rozumieniu przepisów odrębnych lub zespół budynków na działce budowlanej, a także wiaty oraz obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych;

13)  wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć:

a) wysokość budynków, zgodnie z definicją zawartą w przepisach odrębnych,

b) wysokość obiektów budowlanych niebędących budynkami, stanowiącą odległość pomiędzy najniżej położoną powierzchnią terenu zajętego przez obiekt budowlany, a płaszczyzną równoległą do tej powierzchni ograniczającą w pionie wysokość tego obiektu;

14)  wskaźnik powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek wielkości powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach;

15) zabudowa towarzysząca – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze i garaże towarzyszące funkcji podstawowej; do zabudowy towarzyszącej zalicza się także wiaty, kotłownie indywidualne, budynki o funkcji sanitarnej oraz socjalno-administracyjnej o powierzchni zabudowy do 35m2;

16) znaki systemu informacji – należy przez to rozumieć tablice z nazwami ulic, numerami adresowymi, wskazujące kierunki dojść i dojazdów do budynków użyteczności publicznej i terenów publicznych, informujące o obiektach zabytkowych, patronach ulic i placów, zawierające plany gminy lub miejscowości, zawierające informacje o finansowaniu inwestycji ze środków zewnętrznych, udziale w projektach i programach.

2. Pozostałe określenia użyte w planie należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem zawartym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach odrębnych.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów

§ 5. 1.  Linie rozgraniczające wyznaczają w sposób ścisły tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania.

2. Dla poszczególnych terenów ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego:

1) tereny zabudowy usługowej, w tym:

a)  tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U,

b)  tereny kultu religijnego, oznaczone na rysunku planu symbolem UK,

c)  tereny usług kultury i bezpieczeństwa, oznaczone na rysunku planu symbolem UKI,

d)  tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US;

2) tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, w tym:

a)  tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu symbolem P;

3)  tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym:

a)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

b)  tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MU;

4) tereny użytkowane rolniczo, w tym:

a)  tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone na rysunku planu symbolem RM,

b)  teren sadów i ogrodów, oznaczone na rysunku planu symbolem RO,

c)  tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R,

d)  tereny trwałych użytków zielonych, oznaczone na rysunku planu symbolem ZZ;

5) tereny zieleni i wód, w tym:

a)  tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,

b)  teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC,

c)  tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,

d)  tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS,

e)  teren retencyjnego zbiornika wodnego, oznaczony na rysunku planu symbolem WSR;

6) tereny komunikacji, w tym:

a)  teren drogi publicznej klasy głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG,

b)  tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL,

c)  tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD,

d)  tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KPJ,

e)  tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW,

f)  tereny dróg wewnętrznych transportu rolnego i leśnego, oznaczone na rysunku planu symbolem KDR,

g)  teren komunikacji kolejowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KK,

h)  tereny obsługi komunikacji samochodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KS;

7) tereny infrastruktury technicznej, w tym:

a)  tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolem E,

b) tereny infrastruktury technicznej gazownictwa, oznaczone na rysunku planu symbolem G,

c)  tereny infrastruktury technicznej kanalizacji, oznaczone na rysunku planu symbolem K,

d) teren infrastruktury technicznej wodociągów, oznaczony na rysunku planu symbolem W.

Dział II.
USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 6. 1.  Budowę oraz przebudowę obiektów należy prowadzić zgodnie z zapisami planu oraz obowiązującymi przepisami odrębnymi, przy czym:

1) dopuszcza się utrzymanie, remont, bieżącą konserwację, zmianę sposobu użytkowania oraz przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy, która nie spełnia wymogów ustalonych w planie, przy czym nie może nastąpić zwiększenie przekroczenia ustalonych wskaźników i linii zabudowy;

2) odbudowę budynku na istniejących fundamentach dopuszcza się wyłącznie, gdy nie będzie on naruszał linii rozgraniczającej drogę ani wyznaczonej linii zabudowy;

3) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, jeśli nie koliduje to z planowanym przeznaczeniem podstawowym terenu i jego zagospodarowaniem;

4) utrzymuje się istniejące budynki zlokalizowane w granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż 4m od granicy; dopuszcza się ich przebudowę i rozbudowę zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Wskaźniki zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy ustalono w przepisach szczegółowych uchwały.

3.  Ustala się przebieg nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, przy czym:

1) linie zabudowy dotyczą sytuowania nowej zabudowy oraz rozbudowy i przebudowy budynków istniejących, chyba że w przepisach szczegółowych ustalono inaczej;

2) dopuszcza się przekroczenie wyznaczonych w planie linii zabudowy o maksymalnie 1,5m przez elementy budynków takie jak: okapy dachu, gzymsy, schody zewnętrzne.

§ 7. 1.  Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania nośników reklamowych:

1)  na terenach oznaczonych symbolem MN dopuszcza się umieszczenie jednego szyldu związanego z działalnością prowadzoną w obrębie danej działki budowlanej, przy czym powierzchnia reklamowa nie może przekraczać 1m2;

2)  na terenach oznaczonych symbolami: U, UKI, MU, MW oraz RM dopuszcza się umieszczanie nośników reklamowych związanych z działalnością prowadzoną w obrębie danej nieruchomości, przy czym suma wszystkich powierzchni reklamowych w granicach działki budowlanej nie może przekraczać 3m 2;

3)  na terenach oznaczonych symbolami PUS, dopuszcza się umieszczanie nośników reklamowych bez ograniczenia ich powierzchni;

4) wysokość nośników reklamowych nie może przekraczać 10m, chyba że w przepisach szczegółowych ustalono inaczej;

5)  zabrania się lokalizacji nośników reklamowych na terenach oznaczonych symbolami: R, ZZ, ZL, ZC oraz ZP;

6) lokalizacja nośników reklamowych na terenach komunikacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym zabrania się umieszczania wolnostojących reklam i znaków w sposób powodujący utrudnienia w komunikacji pieszej, ograniczania widoczności na skrzyżowaniach oraz percepcji znaków i sygnałów drogowych.

2. Ustalenia zawarte w ust. 1 nie dotyczą znaków systemu informacji.

§ 8. 1.  Jako przestrzenie publiczne na obszarze objętym planem wskazuje się tereny dróg publicznych oznaczonych symbolami: KDG, KDLKDD, publicznych ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolem KPJ, tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZP, tereny usług sportu i rekreacji oznaczone symbolem US oraz teren cmentarza oznaczony symbolem ZC, dla których ustala się następujące zasady kształtowania:

1) w obrębie zwartej zabudowy wsi, a w szczególności na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej należy wykształcić przestrzenie integrujące i wyposażyć teren w elementy małej architektury nawiązującej formą i detalem do lokalnego dziedzictwa kulturowego;

2) dopuszcza się lokalizację tymczasowych w rozumieniu przepisów odrębnych, obiektów usługowo-handlowych, które nie powodują ograniczeń w sposobie zagospodarowania właściwym dla przeznaczenia podstawowego ani zmniejszają przynależnej minimalnej liczby miejsc parkingowych;

3) należy wprowadzić zadrzewienia w formie szpalerów lub grup drzew oraz roślinności ozdobnej, przy zastosowaniu roślinności rodzimej;

4) należy dostosować zagospodarowanie terenu do potrzeb osób pieszych oraz niepełnosprawnych.

2.  Ustala się następujące zasady budowy ogrodzeń zlokalizowanych od strony ulic, ciągów pieszo-jezdnych i wyznaczonych w planie dróg wewnętrznych:

1) nowe ogrodzenia należy wykonywać jako ażurowe, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w przepisach szczegółowych uchwały;

2) do budowy słupków i podmurówek ustala się stosowanie kamienia naturalnego, materiałów ceramicznych, drewna lub stali, z dopuszczeniem fragmentów wykonanych z betonu;

3) dopuszcza się budowę ogrodzeń stanowiących mur pełny o wysokości maksymalnie do 1,2m;

4) ustala się maksymalną wysokość ogrodzenia na 1,8 m licząc od poziomu terenu.

Rozdział 2.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 9. 1.  W celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, w tym w szczególności wód udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko - Głubczycka, na całym obszarze objętym planem ustala się:

1) nakaz zabezpieczenia wszelkich powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi w sposób uniemożliwiający ich przenikanie do gruntu i do wód;

2) nakaz prowadzenia gospodarki ściekowej zgodnie z ustaleniami zawartymi w przepisach szczegółowych;

3) nakaz wstępnego podczyszczania wód opadowych i roztopowych z terenów dróg oraz placów manewrowych i składowych przed ich wprowadzeniem do gruntu lub do wód na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

4) zakaz gromadzenia i przechowywania środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organicznych w sposób umożliwiający ich przenikanie do gruntu i do wód;

5) zakaz składowania odpadów.

2.  W celu ochrony powietrza na obszarze planu ustala się:

1) nakaz magazynowania materiałów sypkich, mogących powodować zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza, w zamkniętych urządzeniach lub obiektach;

2) zakaz termicznego przekształcania odpadów, za wyjątkiem odpadów stanowiących biomasę pochodzenia rolniczego.

3.  Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku wyrażony równoważnym poziomem dźwięku, mierzony na granicy nieruchomości, należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym:

1)  na terenach oznaczonych symbolem MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)  na terenach oznaczonych symbolem MU jak dla terenów mieszkaniowo usługowych, przy czym:

a) w przypadku lokalizacji usług oświaty, opieki i wychowania - jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

b) w przypadku lokalizacji wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3)  na terenach oznaczonych symbolem RM, jak dla terenów zabudowy zagrodowej;

4)  na terenach oznaczonych symbolem US, jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;

5)  na terenach oznaczonych symbolem U:

a) w przypadku lokalizacji usług hotelarstwa oraz obiektów zamieszkania zbiorowego - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zamieszkania zbiorowego,

b) w przypadku lokalizacji usług oświaty, opieki i wychowania - jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

4. W przypadku stwierdzonego wystąpienia ponadnormatywnego hałasu w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, należy stosować rozwiązania techniczne przewidziane w przepisach odrębnych z zakresu prawa budowlanego ograniczające hałas do wymaganego poziomu.

5.  W zakresie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, na obszarze objętym planem ustala się:

1) zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2)  dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na terenach oznaczonych symbolami: P, U, RM, E, G, K, WSRR w zakresie wynikającym z przepisów szczegółowych, z zastrzeżeniem zapisów pkt 3;

3) zakaz lokalizacji budowli wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru;

4) dopuszcza się przedsięwzięcia zaliczane do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegające na budowie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg, w zakresie wynikającym z przepisów uchwały.

6.  Dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych w środowisku należy przyjmować zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.

§ 10. 1.  W celu ochrony przyrodykrajobrazu na obszarze objętym planem ustala się:

1) zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych oraz zmniejszania retencji wód;

2) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

3) zakaz likwidowania rowów melioracji podstawowych i szczegółowych, przy czym dopuszcza się ich zarurowanie;

4) zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, przy czym dopuszcza się wycinkę ze względów sanitarnych, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz w przypadku niemożliwej do wyeliminowania kolizji z przebiegiem dróg lub infrastruktury technicznej.

2.  Obejmuje się ochroną siedliska przyrodnicze których lokalizację oznaczono na rysunku planu, na obszarze których ustala się:

1) nakaz zachowania zbiorowisk roślinnych;

2) zakaz prowadzenia prac mogących pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych, w tym zakaz melioracji mogących prowadzić do zmiany stosunków wodnych;

3) zakaz zabudowy, w tym zabudowy związanej z gospodarką leśną.

Rozdział 3.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 11. 1.  Obejmuje się ochroną następujące zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków, których lokalizację oznaczono na rysunku planu, w tym:

1) dom, ul. Wolności 1;

2) kapliczka, przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Leśnej.

2. W odniesieniu do zabytków wyszczególnionych w ust. 1 obowiązują następujące zasady ochrony:

1) ustala się zakaz zmiany formy architektonicznej, w tym bryły, gabarytów, kształtu dachu, lukarn, attyki;

2) ustala się nakaz pokrycia dachów dachówką matową o kolorystyce utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu i grafitu, z dopuszczeniem blachy miedzianej;

3) dopuszcza się układanie na dachach tradycyjnych wzorów, w tym również z zastosowaniem dachówek szkliwionych;

4) ustala się nakaz utrzymania kompozycji i wystroju elewacji, w tym detalu architektonicznego oraz materiału okładziny;

5) ustala się stosowanie na elewacji następujących kolorów tynku: biały, rozbielony beżowy, szarość oraz odcienie piaskowe; dopuszcza się stosowanie kamienia wapiennego oraz ceglanych detali;

6) działania termomodernizacyjne należy prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzenia lub zasłonięcia istniejących detali architektonicznych, przy czym dopuszcza się przeniesienie lub odtworzenie detali na odnowionej elewacji;

7) ustala się zakaz montowania urządzeń służących do klimatyzacji pomieszczeń na połaciach dachowych oraz ścianach budynków eksponowanych w stronę dróg.

3.  Obejmuje się ochroną obiekty o cechach zabytku stanowiące zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej o dużej wartości architektonicznej, zlokalizowany na terenie oznaczonym symbolem MN.1, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

4. Ustala się zasady ochrony obiektów o których mowa w ust.3 zgodnie z zapisami ust.2, przy czym dla budynków znajdujących się w złym stanie technicznym dopuszcza się ich rozbiórkę oraz odbudowę, pod warunkiem zachowania tej samej lokalizacji, w tym w granicy nieruchomości, gabarytów, bryły, kształtu dachu oraz detali architektonicznych.

5.  Wskazuje się zabytki archeologiczne ujęte w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w tym:

1) stanowisko nr 1, osada; średniowiecze

2) stanowisko nr 2, grodzisko;

3) stanowisko nr 3, punkt osadniczy, późny okres wpływów rzymskich.

6. Prowadzenie robót ziemnych lub innych prac budowlanych na obszarze stanowisk wyszczególnionych w ust.4 należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.

7.  Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego wsi, której przebieg oznaczono na rysunku planu, w której obowiązuje:

1) nakaz sytuowania budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych zlokalizowanych w tej samej linii zabudowy szczytem do drogi, przy czym utrzymuje się istniejące budynki usytuowane kalenicą;

2) nowe budynki mieszkalne należy kształtować tak, aby stosunek długości elewacji szczytowej do kalenicowej wynosił od 1:1,3 do 1:2;

3)  dla budynków mieszkalnych obowiązują dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 35-45o;

4)  dla zabudowy towarzyszącej obowiązują dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 35-45o, przy czym dopuszcza się dachy płaskie oraz dachy niskie o kącie nachylenia połaci do 12o;

5) wysunięcie okapu dachu maksymalnie 50 cm od lica ściany;

6) nakaz pokrycia dachów dachówką karpiówką lub zakładkową, matową o kolorystyce utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu i grafitu, z dopuszczeniem blachy miedzianej oraz blachy dachówkopodobnej, przy czym dla dachów płaskich i niskich pokrycie należy dostosować do kąta nachylenia;

7) dopuszcza się układanie na dachach tradycyjnych wzorów, w tym również z zastosowaniem dachówek szkliwionych;

8) nakaz utrzymania symetrii ścian szczytowych w zakresie rozmieszczenia otworów okiennych oraz podziałów wewnętrznych okien;

9) ustala się stosowanie na elewacji następujących kolorów tynku: bieli, rozbielonych beży, szarości oraz odcieni piaskowych; dopuszcza się stosowanie kamienia wapiennego oraz ceglanych detali;

10) działania termomodernizacyjne należy prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzenia lub zasłonięcia istniejących detali architektonicznych, przy czym dopuszcza się przeniesienie lub odtworzenie detali na odnowionej elewacji;

11) zakaz montowania urządzeń służących do klimatyzacji pomieszczeń na połaciach dachowych oraz ścianach budynków eksponowanych w stronę dróg;

12) zakaz lokalizacji na działce budynków mieszkalnych w tzw. drugiej linii zabudowy;

13) utrzymuje się istniejącą zabudowę zlokalizowaną w odległości mniejszej niż 3 m od granicy nieruchomości, w tym również w granicy;

14)  nakaz stosowania kamienia naturalnego z do utwardzenia nawierzchni drogi dojazdowej KDD.6 oraz ciągu pieszo-jezdnego KPJ.2.

Rozdział 4.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 12. W planie nie wyznacza się obszaru wymagającego dokonania scalenia i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 13. 1.  Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek jako prostopadły w stosunku do drogi z której odbywać się będzie główny zjazd na działkę w przedziale od 80º do 100º, chyba że podział odbywa się wzdłuż linii rozgraniczającej wyznaczonej na rysunku planu;

2) wielkość nowo wydzielonych działek powinna być dostosowana do przeznaczenia terenu określonego w niniejszym planie i umożliwiać lokalizację budynków zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego bez konieczności uzyskania odstępstwa od tych przepisów;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a)  800 m2 - dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MUU, chyba że w przepisach szczegółowych ustalono inaczej,

b)  1500 m2 - dla terenów oznaczonych symbolem P,

c)  zależnie od potrzeb - dla terenów oznaczonych symbolami: UK, UKIUS,

d)  4 m2 – dla terenów oznaczonych symbolami: E, GK;

4) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki:

a)  18 m - dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MUU, chyba że w przepisach szczegółowych ustalono inaczej,

b)  30 m - dla terenów oznaczonych symbolem P,

c)  zależnie od potrzeb - dla terenów oznaczonych symbolami: UK, UKIUS;

5) na pozostałych terenach, które nie zostały wymienione w pkt 1, 2, 3 i 4 nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ze względu na brak potrzeby i konieczności ich scalania i podziału;

6) szerokość dojazdów do działek zgodnie z przepisami odrębnymi, lecz nie mniej niż 5m;

7) podział działek przeznaczonych do użytkowania rolniczego i leśnego na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 14. 1.  Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji ustala się poprzez:

1) system publicznych dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych:

a)  droga powiatowa nr 1805 O relacji Kędzierzyn-Koźle - Leśnica, klasy głównej, oznaczona na rysunku planu symbolem KDG,

b)  droga powiatowa nr 1434 O relacji Januszkowice - Kędzierzyn-Koźle, klasy lokalnej, oznaczona na rysunku planu symbolami KDL.1KDL.2,

c)  drogi gminne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami KDD.1 ÷ KDD.13,

d)  publiczne ciągi pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku planu symbolami KPJ.1 ÷ KPJ.6;

2)  drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami KDW.1 ÷ KDW.13;

3)  drogi wewnętrzne transportu rolnego i leśnego, oznaczone na rysunku planu symbolami KDR.1 ÷ KDR.16;

4)  linia kolejowa nr 175 relacji Kłodnica - Strzelce Opolskie - Kluczbork, oznaczona na rysunku planu symbolem KK.

2. Szczegółowe zasady zagospodarowania poszczególnych terenów zawarto w ustaleniach szczegółowych uchwały.

3. Ustala się następujące ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy dróg:

1) dopuszcza się etapową budowę nowych oraz przebudowę istniejących dróg w granicach pasa drogowego, zgodnie z warunkami technicznymi;

2) drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne należy dostosować do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

3) wszystkie ulice, drogi oraz tereny związane z komunikacją należy wyposażyć w system kanalizacji deszczowej;

4) lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń i obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, w tym sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) elementy przekroju poprzecznego oraz szerokość pasa jezdni dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) dopuszcza się wyznaczanie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych oraz budowę dróg dla rowerów w liniach rozgraniczających dróg;

7) organizacja miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 15. 1.  W granicach działki budowlanej należy zapewnić odpowiednią do potrzeb liczbę miejsc postojowych, przyjmując następujące minimalne wskaźniki zależnie od przeznaczenia terenu:

1) dla samochodów osobowych:

a)  na terenach MN, MU:

- 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 budynek,

- w przypadku prowadzenia działalności polegającej na wynajmie pokoi turystom – dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdy pokój przeznaczony do wynajmu,

-  dla lokali handlowych i gastronomicznych – dodatkowo po 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni sprzedaży lub powierzchni sali konsumpcyjnej, lecz nie mniej niż 2,

- dla pozostałych lokali usługowych oraz produkcyjnych dopuszczonych ustaleniami planu – dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 3 pracowników oraz nie mniej niż 1 miejsce dla klientów

b)  na terenach RM:

- 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny,

- w przypadku wynajmu pokoi turystom - dodatkowo1 miejsce postojowe na każdy pokój przeznaczony do wynajmu,

c)  na terenach U - 1 miejsce postojowe na każdych 3 pracowników oraz dodatkowo po 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej budynku związanej z usługami, bezpośrednio dostępnej dla klientów, przy czym:

-  dla lokali gastronomicznych - po 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni sali konsumpcyjnej, lecz nie mniej niż 2,

- dla usług hotelarskich - minimum 1 miejsce postojowe na każdy pokój przeznaczony do wynajmu;

- dla obiektów i terenów handlowych - minimum 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni handlowej, lecz nie mniej niż 4 miejsca,

d)  na terenach P - minimum 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 10 stanowisk pracy lecz nie mniej niż 2 oraz minimum 2 miejsca postojowe dla klientów wyznaczone w miejscu ogólnodostępnym; w przypadku lokalizacji obiektów handlowych ustala się wskaźnik minimum 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni handlowej, lecz nie mniej niż 4 miejsca,

g)  na terenach US - należy ustalić indywidualnie, zależnie od potrzeb oraz ilości jednoczesnych użytkowników, lecz nie mniej niż 10,

h)  na terenach UK, UKI - należy ustalić indywidualnie, zależnie od potrzeb oraz ilości jednoczesnych użytkowników;

2) dla samochodów ciężarowych i autokarów ilość miejsc postojowych należy określić w sposób indywidualny, przy czym zabrania się lokalizacji stałych miejsc postojowych, parkingów i garaży na terenach oznaczonych symbolami MN oraz RM. Zakaz nie dotyczy miejsc postojowych oraz obiektów na maszyny i pojazdy rolnicze.

2.  W zagospodarowaniu terenów oznaczonych symbolami U, US, UK, UKI, ZCKS należy uwzględnić wymóg dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym wyznaczyć miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniej niż 1 na każde rozpoczęte15 miejsc.

3. Miejsca postojowe o których mowa w ust. 1 i 2 należy realizować na terenie lub w garażach.

4. Dopuszcza się inny sposób realizacji miejsc postojowych, jeżeli zostało to określone w przepisach szczegółowych.

§ 16. Zagospodarowanie wszystkich terenów powinno spełniać wymogi przepisów odrębnych w zakresie dróg pożarowych.

Rozdział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 17. 1.  Ustala się obsługę terenów istniejącej i projektowanej zabudowy w zakresie infrastruktury technicznej, na następujących zasadach:

1) zaopatrzenie w wodę :

a) do celów bytowych i gospodarczych z istniejącej i projektowanej gminnej sieci wodociągowej, przy czym dopuszcza się zwykłe korzystanie z wód o którym mowa w przepisach odrębnych,

b) do celów produkcyjno-usługowych z istniejącej i projektowanej gminnej sieci wodociągowej, z dopuszczeniem szczególnego korzystania z wód,

c)  do celów przeciwpożarowych z istniejącej i projektowanej gminnej sieci wodociągowej przy uwzględnieniu warunku zabezpieczenia wody i dostępności hydrantów; przy czym na terenach produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonych symbolem P dodatkowo ze zbiorników pożarowych;

2) odprowadzenie ścieków:

a) poprzez podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,

b) do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej ustala się indywidualny sposób odprowadzenia ścieków, w tym do bezodpływowych zbiorników na nieczystości lub przydomowych oczyszczalni ścieków, przy czym po wybudowaniu kolektora kanalizacji sanitarnej ustala się nakaz przyłączenia nieruchomości,

c) przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej nie jest obowiązkowe w sytuacjach wskazanych w przepisach odrębnych, w tym jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,

d) nakazuje się wstępne podczyszczenie ścieków przemysłowych do parametrów ścieków komunalnych przed ich wprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kolektora kanalizacji deszczowej, przy czym:

a) jako odbiorniki wód z kanalizacji deszczowej dopuszcza się cieki i zbiorniki wodne, studnie i rowy chłonne oraz sztuczne zbiorniki infiltracyjne,

b) dopuszcza się rozprowadzenie niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych po nieruchomości w sposób nie powodujący zalewania nieruchomości sąsiednich, w tym dróg,

c)  wszelkie powierzchnie o utwardzonej nawierzchni na terenach oznaczonych symbolami P oraz KS należy wyposażyć w system kanalizacji deszczowej;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, w tym:

a) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia nn i SN, przy czym budowę nowych odcinków dopuszcza się wyłącznie jako linie kablowe,

b) dopuszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych SN/nn jako przeznaczenia uzupełniającego,

c) ustala się minimalną odległość stacji transformatorowej od granicy działki na 1,5m; dopuszcza się wydzielanie działek dla stacji transformatorowych, przy zapewnieniu dostępu do drogi publicznej,

d) ustala się skablowanie linii energetycznych napowietrznych nn i SN kolidujących z planowanym zainwestowaniem,

e) utrzymuje się istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 220kV i 110kV w ich obecnym przebiegu z dopuszczeniem przebudowy i modernizacji, pod warunkiem, że przebudowa nie spowoduje poszerzenia pasa technologicznego oznaczonego na rysunku planu,

f)  na wszystkich terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się montaż instalacji i urządzeń pozyskujących energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100kW, przy czym na terenach oznaczonych symbolami: MN, MURM ze źródeł o mocy nieprzekraczającej 40kW;

5) zaopatrzenie w gaz - z indywidualnych zbiorników na gaz płynny w systemie bezprzewodowym, na warunkach określonych w przepisach odrębnych; dopuszcza się budowę sieci dystrybucyjnej o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa;

6) zaopatrzenie w energię cieplną dla celów socjalno-bytowych i technologicznych:

a) ogrzewanie z indywidualnych źródeł ciepła oraz kotłowni lokalnych, pracujących na paliwach niskoemisyjnych przy wykorzystaniu źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, gazem lub olejem opałowym także z wykorzystaniem energii elektrycznej,

b) dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW, w tym: ciepła ziemi, energii słonecznej, biomasy;

7) telekomunikacja - wyposażenie terenów w dostęp do usług telekomunikacji, w tym sieci szerokopasmowych:

a) z istniejącej sieci, obiektów i urządzeń,

b) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci telekomunikacyjnej oraz budowę nowych odcinków sieci na wszystkich terenach jako przeznaczenia uzupełniającego,

c) dopuszcza budowę nowych obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych przy uwzględnieniu zapisów planu zawartych w przepisach ogólnych i szczegółowych,

d)  na terenach oznaczonych symbolami: MN, MURM dopuszcza się wyłącznie budowę infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu, w rozumieniu przepisów odrębnych;

8) gospodarka odpadami - zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i planem gospodarki odpadami.

2. Docelowo, wszelkie liniowe elementy infrastruktury technicznej należy lokalizować pod ziemią, w granicach terenów publicznych; poza obszarem istniejącej i projektowanej zabudowy dopuszcza się prowadzenie sieci elektroenergetycznej jako napowietrznej.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 18.  Na obszarze objętym planem nie stwierdzono występowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym:

1) udokumentowanych terenów górniczych;

2) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;

3) obszarów osuwania się mas ziemnych.

Rozdział 8.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 19.  Ustala się zakaz zabudowy na obszarze wyznaczonych na rysunku planu siedlisk przyrodniczych.

§ 20. Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1)  ustala się strefę ochrony sanitarnej cmentarza o szerokości 50m, w granicach której ustala się zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, zakładów produkcji żywności i zakładów żywienia zbiorowego, a także ujęć wody pitnej;

2)  ustala się pas technologiczny wzdłuż napowietrznych linii wysokiego oraz średnich napięć o szerokości po 25m od osi linii 220kV w obie jej strony, po 15m od osi linii 110kV w obie jej strony oraz po 5m od osi linii 15kV w obie jej strony; w pasie obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz sadzenia roślinności wysokiej;

3) wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych należy pozostawić pasy wolne od drzew o szerokości minimum 6m od osi linii SN 15kV oraz minimum 3m od osi linii nn 0,4kV.

§ 21. Na obszarze objętym planem nie występują tereny wymagające określenia sposobu i terminu ich tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania.

Rozdział 9.
Stawki procentowe

§ 22. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, służącą do ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości :

1)  30% dla terenów oznaczonych symbolami PU;

2)  20% dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MURM;

3)  5% dla terenów oznaczonych symbolami: US, RO, R, ZZ, ZP, ZC, ZL, WS, WSR, KDG, KDL, KDD, KPJ, KDW, KDR, KK, KS, E, G, KW.

Dział III.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZUJĄCE DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

Rozdział 10.
Tereny zabudowy usługowej

§ 23. 1.  Wyznacza się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami: U.1, U.2, U.3, U.4 i U.5, dla których ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: usługi stanowiące działalność nieuciążliwą w zakresie: handlu, gastronomii, hotelarstwa, obsługi komunikacji samochodowej, usług budowlanych i składów;

2) uzupełniające:

a) produkcja stanowiąca działalność nieuciążliwą,

b) obiekty i sieci infrastruktury technicznej, w tym stacje transformatorowe.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 50%;

2) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 25%;

3) intensywność zabudowy: 0,1÷1,5;

4) linie zabudowy zgodnie z § 6 ust. 3;

5) liczba miejsc postojowych zgodnie z § 15.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość: 11m oraz trzy kondygnacje nadziemne,

2) szerokość elewacji frontowej: maksymalnie 30m,

3)  geometria i cechy dachów: dachy płaskie lub niskie o kącie nachylenia do 12o, dopuszcza się dachy o kącie nachylenia 30o÷45o.

4. Szczególne warunki zagospodarowania:

1)  na terenie U.3 występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu związane z przebiegiem gazociągów wysokiego ciśnienia zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)  na terenie oznaczonym symbolem U.5 w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić ograniczenia związane z przebiegiem linii elektroenergetycznej 15kV, zgodnie z zapisami § 20 pkt 2.

§ 24. 1.  Wyznacza się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami: U.6, U.7 i U.8, dla których ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: usługi obsługi ludności oraz usługi publiczne, stanowiące działalność nieuciążliwą;

2) uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) zabudowa towarzysząca, wiaty i zadaszenia,

c) obiekty i sieci infrastruktury technicznej, w tym stacje transformatorowe.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 50%;

2) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 25%;

3) intensywność zabudowy: 0,1÷1,5;

4) linie zabudowy zgodnie z § 6 ust. 3;

5) liczba miejsc postojowych zgodnie z § 15.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość:

a) budynków usługowych: 11m oraz trzy kondygnacje nadziemne,

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 9m oraz dwie kondygnacje nadziemne,

c) zabudowy towarzyszącej: 8m oraz dwie kondygnacje nadziemne;

2) szerokość elewacji frontowej:

a) budynków usługowych: maksymalnie 30m,

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz towarzyszącej: maksymalnie 15m;

3) geometria i cechy dachów:

a)  dachy strome o symetrycznym względem kalenicy kącie nachylenia głównych połaci 35o÷45o, dwu lub czterospadowe, z dopuszczeniem dachów naczółkowych, lukarn i okien połaciowych, pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym o kolorystyce utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu,

b)  dla zabudowy towarzyszącej dachy jedno, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 35o÷45o, pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym o kolorystyce dostosowanej do dachu budynku głównego, przy czym dopuszcza się dachy płaskie i niskie o kącie nachylenia do 12o.

4.  Szczególne warunki zagospodarowania: na terenie U.8 występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu związane z przebiegiem gazociągów wysokiego ciśnienia zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 25. 1.  Wyznacza się tereny kultu religijnego, oznaczone na rysunku planu symbolami: UK.1÷UK.2, dla których ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny budynków i budowli kultu religijnego,

2) uzupełniające: usługi kultury, oświaty i wychowania oraz tymczasowe, w rozumieniu przepisów odrębnych, zagospodarowanie terenu związane z organizacją świąt i obchodów religijnych.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 30%,

2)  powierzchnia biologicznie czynna: dla UK.1 minimum 40%, dla UK.2 nie ustala się;

3) intensywność zabudowy: 0,1÷0,5;

4)  linie zabudowy zgodnie z § 6 ust. 3, przy czym dla UK.2 linii zabudowy nie wyznacza się;

5)  liczba miejsc postojowych zgodnie z § 15, przy czym dla UK.2 miejsc postojowych nie ustala się.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1)  maksymalna wysokość: dla UK.1 - 15m, dla UK.2 – wysokość istniejąca, zgodnie z ustalenia § 11 ust.2;

2) szerokość elewacji frontowej: utrzymuje się obecną szerokość elewacji frontowych budynków sakralnych, bez możliwości jej powiększania;

3) geometria i cechy dachu:

a)  utrzymuje się istniejący kształt dachu kościoła i kaplicy, przy czym dla zabytku zlokalizowanego na terenie UK.2 obowiązują ustalenia § 11 ust.2,

b)  dla nowej zabudowy ustala się dachy strome o symetrycznym względem kalenicy kącie nachylenia głównych połaci 35o÷45o, dwu lub czterospadowe, pokrycie dachówką o kolorystyce utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu, z dopuszczeniem materiałów dachówkopodobnych.

4.  Ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy na terenie UK.2.

§ 26. 1.  Wyznacza się tereny usług kultury i bezpieczeństwa, oznaczone na rysunku planu symbolami: UKI.1÷UKI.2, dla których ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny usług kultury oraz usług publicznych związanych z bezpieczeństwem osób i mienia, w tym remiza straży pożarnej;

2) uzupełniające:

a) usługi oświaty i wychowania, administracji, zdrowia,

b) zabudowa towarzysząca w tym: garaże i budynki gospodarcze, terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne oraz tymczasowe, w rozumieniu przepisów odrębnych, zagospodarowanie terenu związane z organizacją imprez kulturalnych.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)  wskaźnik powierzchni zabudowy: UKI.1 – maksymalnie 50%, UKI.2 - maksymalnie 70%;

2)  powierzchnia biologicznie czynna: UKI.1 – minimum 20%, UKI.2 - minimum 10%;

3) intensywność zabudowy: 0,2÷2,5;

4) linie zabudowy zgodnie z § 6 ust. 3;

5)  liczba miejsc postojowych zgodnie z § 15, przy czym dopuszcza się bilansowanie przy uwzględnieniu miejsc postojowych wyznaczonych na terenach KDD.8KS.1.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość:

a) dla budynków usługowych: 12m i trzy kondygnacje nadziemne,

b) dla zabudowy towarzyszącej: 8m i dwie kondygnacje nadziemne;

2) szerokość elewacji frontowej: maksymalnie 30m;

3) geometria i cechy dachu:

a)  dach stromy o symetrycznym względem kalenicy kącie nachylenia głównych połaci 35o÷45o, dwu lub czterospadowy; pokrycie dachówką o kolorystyce utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu, z dopuszczeniem materiałów dachówkopodobnych,

b)  dla zabudowy towarzyszącej dachy jedno, dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 35o÷45o, pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym o kolorystyce dostosowanej do dachu budynku głównego, przy czym dopuszcza się dachy płaskie i niskie o kącie nachylenia do 12o.

4.  Ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy na terenie UKI.2.

§ 27. 1.  Wyznacza się tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami US.1÷US.2, dla których ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: usługi sportu i rekreacji;

2) uzupełniające:

a) usługi oświaty, kultury, gastronomii,

b) zabudowa towarzysząca, cieki i zbiorniki wodne,

c) obiekty i sieci infrastruktury technicznej,

d)  na terenie US.2 utrzymuje się istniejące gazociągi wysokiego ciśnienia wraz z niezbędnymi urządzeniami służącymi ich obsłudze.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 20%;

2) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60%;

3) intensywność zabudowy: 0,0÷0,2;

4)  linie zabudowy zgodnie z § 6 ust. 3, przy czym dla terenu US.1 nie ustala się;

5) liczba miejsc postojowych zgodnie z § 15.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość: 12m i trzy kondygnacje nadziemne, przy czym dla zabudowy towarzyszącej maksymalnie 6,5m;

2)  szerokość elewacji frontowej: od strony drogi oznaczonej symbolem KDL.1 maksymalnie 30 m, od strony drogi oznaczonej symbolem KDD.13 i terenu oznaczonego symbolem KPJ.5 nie ustala się;

3) geometria i cechy dachu:

a) dla obiektów sportowych i rekreacyjnych geometria i pokrycie dachu kształtowana indywidualnie,

b)  dla zabudowy pozostałej dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym względem kalenicy kącie nachylenia połaci 25÷45o z dopuszczeniem dachów płaskich oraz przekryć stanowiących wycinek łuku lub sfery.

4. Szczególne warunki zagospodarowania: występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów związane z przebiegiem gazociągów wysokiego ciśnienia zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 11.
Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej

§ 28. 1.  Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczone na rysunku planu symbolami P.1÷P.3, dla których ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) obiekty produkcyjne, składowe i magazynowe,

b) rzemiosło i usługi, za wyjątkiem: usług oświaty i wychowania, zdrowia, opieki społecznej, zamieszkania zbiorowego i hotelarstwa,

c) usługi budowlane i transportowe, obsługa komunikacji samochodowej, stacje paliw;

2) uzupełniające:

a) obiekty budowlane o funkcji ekspozycyjnej i administracyjnej,

b) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 50%;

2) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20%;

3) intensywność zabudowy: 0,1÷1,5;

4) linie zabudowy zgodnie z § 6 ust. 3;

5) liczba miejsc postojowych zgodnie z § 15.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m oraz trzy kondygnacje nadziemne, przy czym dopuszcza się przekroczenie ustalonej wysokości o maksymalnie 5 m przez urządzenia, instalacje i budowle o charakterze technologicznym;

2) szerokość elewacji frontowej: maksymalnie 100 m;

3)  geometria i cechy dachu: dachy płaskie oraz niskie o kącie nachylenia do 12o, z dopuszczeniem dachów o przekroju łukowym; rodzaj pokrycia należy dostosować do geometrii i formy dachu oraz funkcji budynku.

4. Szczególne warunki zagospodarowania:

1) dopuszcza się przedsięwzięcia zaliczane do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przy czym ich uciążliwość nie może wykraczać poza granice działki budowlanej;

2) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej;

3) ustala się zakaz produkcji zwierzęcej;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń do wstępnego podczyszczania ścieków przemysłowych;

5) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej.

Rozdział 12.
Tereny zabudowy mieszkaniowej

§ 29. 1.  Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: MN.1÷MN.36, dla których ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z zabudową towarzyszącą;

2) uzupełniające:

a) usługi obsługi ludności stanowiące działalność nieuciążliwą, rozumiane jako lokale będące częścią budynku mieszkalnego,

b)  szklarnie przydomowe o powierzchni do 25m2,

c) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 35%;

2) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50%;

3) intensywność zabudowy: 0,1÷0,6;

4)  linie zabudowy zgodnie z § 6 ust. 3, przy czym nie wyznacza się linii zabudowy dla terenów oznaczonych symbolami: MN.12, MN.14MN.21;

5) liczba miejsc postojowych zgodnie z § 15.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość:

a) budynków mieszkalnych – 9 m oraz dwie kondygnacje nadziemne,

b) zabudowy towarzyszącej – 6,5 m oraz dwie kondygnacje nadziemne;

2) szerokość elewacji frontowej:

a) budynków mieszkalnych wolnostojących – maksymalnie 18m,

b) budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej – maksymalnie 10m,

c) zabudowy towarzyszącej – maksymalnie 10m;

3) geometria i cechy dachu:

a)  budynków mieszkalnych - dachy strome, dwu lub czterospadowe, o symetrycznym względem kalenicy kącie nachylenia głównych połaci 35o÷45o, z dopuszczeniem dachów naczółkowych, a także lukarn i okien połaciowych; pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym o kolorystyce utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu,

b)  zabudowy towarzyszącej - dachy jedno i dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 35o÷45o, pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym o kolorystyce utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu, z dopuszczeniem dachów płaskich i niskich o kącie nachylenia do 12o.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

1)  dla terenu MN.3 zlokalizowanego w strefie ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego wsi obowiązują zapisy § 11 ust.6;

2)  dla obiektów o cechach zabytku stanowiących zespół zabudowy mieszkaniowej objęty ochroną na podstawie planu, zlokalizowany na terenie MN.1 obowiązują zapisy §11 ust. 3 i 4;

3)  na terenach oznaczonych symbolami MN.6, MN.7, MN.20, MN.27, MN.29, MN.31, MN.32MN.33 w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić ograniczenia związane z przebiegiem linii elektroenergetycznej 15kV, zgodnie z zapisami § 20 pkt 2.

§ 30. 1.  Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami MU.1÷MU.9 oraz MU.12÷MU.18, dla których ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa, usługi obsługi ludności, usługi turystyki i rekreacji, warsztaty samochodowe i naprawy maszyn oraz produkcja stanowiąca działalność nieuciążliwą wraz z zabudową towarzyszącą, zajmujące część budynku mieszkalnego lub stanowiące odrębną zabudowę;

2) uzupełniające:

a)  szklarnie przydomowe o powierzchni do 25m2,

b) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 35%;

2) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 40%;

3) intensywność zabudowy: 0,1÷0,8;

4)  linie zabudowy zgodnie z § 6 ust. 3, przy czym nie wyznacza się linii zabudowy dla terenów oznaczonych symbolami: MU.12MU.15;

5) liczba miejsc postojowych zgodnie z § 15.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość:

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych - 9 m oraz dwie kondygnacje nadziemne,

b) obiektów produkcyjnych, zabudowy towarzyszącej – 7m oraz dwie kondygnacje nadziemne,

c) dopuszcza się zwiększenie liczby kondygnacji nadziemnych do trzech jeżeli nie wpłynie to na przekroczenie dopuszczonej wysokości budynku;

2) szerokość elewacji frontowej:

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych – maksymalnie 20m,

b) obiektów produkcyjnych, zabudowy towarzyszącej – maksymalnie 12m,

c) ograniczenie szerokości elewacji frontowej nie dotyczy budynków zlokalizowanych w drugiej linii zabudowy;

3) geometria i cechy dachu:

a)  budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych - dachy strome, dwu lub czterospadowe, o symetrycznym względem kalenicy kącie nachylenia głównych połaci 35o÷45o, z dopuszczeniem dachów naczółkowych oraz lukarn i okien połaciowych; pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym o kolorystyce utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu;

b)  budynków usługowych, produkcyjnych oraz zabudowy towarzyszącej - dachy strome, dwu lub czterospadowe, o symetrycznym względem kalenicy kącie nachylenia głównych połaci 35o÷45o, pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym o kolorystyce utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu; Dopuszcza się dachy płaskie i niskie o kącie nachylenia do 12o oraz przekrycia o przekroju łukowym, dla których rodzaj materiału pokrycia należy dostosować do wymogów technologicznych.

c)  na terenach oznaczonych symbolami: MU.1÷MU.8 dopuszcza się dachy płaskie.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

1)  dla zabytku zlokalizowanego na terenie oznaczonym symbolem MU.9 obowiązują zapisy § 11 ust.1;

2) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową oraz usługową w granicy działki lub odległości mniejszej niż 3m lecz nie mniej niż 1,5m od granicy działki;

3) dopuszcza się zabudowę gospodarczą i garażową w granicy działki oraz w odległości mniejszej niż 3m lecz nie mniej niż 1,5m od granicy działki na zasadach określonych w przepisach odrębnych jak dla zabudowy jednorodzinnej.

§ 31. 1.  Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami MU.10 i MU.11, dla których ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa, usługi obsługi ludności, administracji, zdrowia, opieki i wychowania, usługi turystyki i rekreacji, ośrodki jeździeckie, wraz z zabudową towarzyszącą, zajmujące część budynku mieszkalnego lub stanowiące odrębną zabudowę;

2) uzupełniające:

a)  szklarnie przydomowe o powierzchni do 25m2,

b) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 35%;

2) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 40%;

3) intensywność zabudowy: 0,1÷0,8;

4) linie zabudowy zgodnie z § 6 ust. 3;

5) liczba miejsc postojowych zgodnie z § 15.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość:

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych - 9 m oraz dwie kondygnacje nadziemne,

b) zabudowy towarzyszącej – 7m oraz dwie kondygnacje nadziemne,

c) dopuszcza się zwiększenie liczby kondygnacji nadziemnych do trzech jeżeli nie wpłynie to na przekroczenie dopuszczonej wysokości budynku;

2) szerokość elewacji frontowej:

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych – maksymalnie 20m,

b) zabudowy towarzyszącej – maksymalnie 12m,

c) ograniczenie szerokości elewacji frontowej nie dotyczy budynków zlokalizowanych w drugiej linii zabudowy;

3) geometria i cechy dachu:

a)  budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych - dachy strome, dwu lub czterospadowe, o symetrycznym względem kalenicy kącie nachylenia głównych połaci 35o÷45o, z dopuszczeniem dachów naczółkowych oraz lukarn i okien połaciowych; pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym o kolorystyce utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu;

b)  budynków usługowych oraz zabudowy towarzyszącej - dachy strome, dwu lub czterospadowe, o symetrycznym względem kalenicy kącie nachylenia głównych połaci 35o÷45o, pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym o kolorystyce utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu; Dopuszcza się dachy płaskie i niskie o kącie nachylenia do 12o oraz przekrycia o przekroju łukowym, dla których rodzaj materiału pokrycia należy dostosować do wymogów technologicznych.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

1) tereny zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego wsi, dla których obowiązują zapisy § 11 ust.6;

3) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową oraz usługową w granicy działki lub odległości mniejszej niż 3m lecz nie mniej niż 1,5m od granicy działki;

4) dopuszcza się zabudowę gospodarczą i garażową w granicy działki oraz w odległości mniejszej niż 3m lecz nie mniej niż 1,5m od granicy działki na zasadach określonych w przepisach odrębnych jak dla zabudowy jednorodzinnej.

§ 32. 1.  Ustala się teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MU.19, dla którego ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa, usługi zamieszkania zbiorowego, usługi obsługi ludności, usługi turystyki i rekreacji, administracji, zdrowia, oświaty, opieki i wychowania, wraz z zabudową towarzyszącą, zajmujące część budynku mieszkalnego lub stanowiące odrębną zabudowę;

2) uzupełniające:

a) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 30%;

2) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 30%;

3) intensywność zabudowy: 0,1÷1,2;

4) linie zabudowy zgodnie z § 6 ust. 3;

5) liczba miejsc postojowych zgodnie z § 15.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość:

a) zabudowy mieszkaniowej i usługowej - 12 m oraz trzy kondygnacje nadziemne,

b) zabudowy towarzyszącej– 9m oraz dwie kondygnacje nadziemne,

c) dopuszcza się zwiększenie liczby kondygnacji nadziemnych do czterech jeżeli nie wpłynie to na przekroczenie dopuszczonej wysokości budynku;

2) szerokość elewacji frontowej: maksymalnie 12m;

3) geometria i cechy dachu:

a) dla budynku byłej szkoły - utrzymuje się obecny kształt dachu, z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych, pokrycie dachówką o kolorystyce utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu,

b)  dla pozostałych budynków - dachy strome, dwu lub czterospadowe, o symetrycznym względem kalenicy kącie nachylenia głównych połaci 40÷50o, z dopuszczeniem dachów naczółkowych oraz lukarn i okien połaciowych; pokrycie dachówką o kolorystyce utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu.

Rozdział 13.
Tereny użytkowane rolniczo

§ 33. 1.  Ustala się tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone na rysunku planu symbolami: RM.1÷RM.9, dla których ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa zagrodowa wraz z zabudową towarzyszącą,

b) zabudowa inwentarska o maksymalnej dopuszczonej obsadzie:

-  do 100DJP na terenach RM.1, RM.2,

-  do 40DJP na terenach RM.3÷RM.8,

c) produkcja roślinna, ogrodnictwo, szklarnie,

d) przetwórstwo rolno-spożywcze;

2) uzupełniające:

a) usługi turystyki i rekreacji w zakresie agroturystyki,

b) wiaty, terenowe urządzenia sportowo – rekreacyjne,

c) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)  wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 35%, przy czym na terenie oznaczonym symbolem RM.5 dopuszcza się maksymalnie 50%;

2)  powierzchnia biologicznie czynna: minimum 45%, przy czym na terenie oznaczonym symbolem RM.5 dopuszcza się minimum 30%;

3) intensywność zabudowy: 0,1÷0,8;

4)  linie zabudowy zgodnie z § 6 ust. 3, przy czym nie wyznacza się linii zabudowy dla terenów oznaczonych symbolami RM.3 i RM.8;

5) liczba miejsc postojowych zgodnie z § 15.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość:

a) budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej - 9 m oraz dwie kondygnacje nadziemne,

b) budynków inwentarskich oraz szklarni – 7 m oraz dwie kondygnacje nadziemne,

c) zabudowy towarzyszącej, obiektów gospodarczych oraz przetwórstwa rolno-spożywczego – 9 m oraz dwie kondygnacje nadziemne,

d) dopuszcza się zwiększenie liczby kondygnacji nadziemnych do trzech jeżeli nie wpłynie to na przekroczenie dopuszczonej wysokości budynku;

e) dopuszcza się przekroczenie określonej powyżej wysokości przez budowle rolnicze, w tym silosy, lecz nie więcej niż do 12m nad poziomem terenu.

2) szerokość elewacji frontowej:

a) budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej – maksymalnie 15m,

b) budynków inwentarskich, obiektów gospodarczych, zabudowy towarzyszącej, szklarni oraz budynków przetwórstwa rolno-spożywczego – maksymalnie 10m, przy czym wskaźnik nie dotyczy obiektów zlokalizowanych w drugiej linii zabudowy;

3) geometria i cechy dachu:

a)  budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej - dachy strome o symetrycznym względem kalenicy kącie nachylenia głównych połaci 35o÷45o, dwu lub czterospadowe, z dopuszczeniem dachów naczółkowych oraz lukarn lub okien połaciowych; pokrycie z dachówki lub materiału dachówkopodobnego w kolorystyce utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu,

b)  budynków inwentarskich, obiektów gospodarczych, zabudowy towarzyszącej, szklarni oraz budynków przetwórstwa rolno-spożywczego - dachy jedno, dwu i czterospadowe o kącie nachylenia połaci 30o÷45o, pokrycie z dachówki lub materiału dachówkopodobnego w kolorystyce utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu. Dopuszcza się dachy płaskie i niskie o kącie nachylenia do 12o oraz przekrycia o przekroju łukowym; rodzaj materiału pokrycia należy dostosować do wymogów technologicznych.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

1)  dla terenów oznaczonych symbolami RM.1RM.2 zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego wsi obowiązują zapisy § 11 ust.6.

2)  na terenie oznaczonym symbolem RM.9 w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić ograniczenia związane z przebiegiem linii elektroenergetycznej 15kV, zgodnie z zapisami § 20 pkt 2.

§ 34. 1.  Wyznacza się teren sadów i ogrodów, oznaczony na rysunku planu symbolem RO, dla którego ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny sadów oraz upraw ogrodniczych;

2) uzupełniające: obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) nakazuje się utrzymanie istniejących wód płynących i stojących;

2) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich oraz budowli rolniczych.

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu: nie ustala się.

§ 35. 1.  Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolami: R.1÷R.27, dla których ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny upraw polowych, upraw ogrodniczych, sadów, łąk i pastwisk;

2) uzupełniające:

a) zalesienia na gruntach V i VI klasy bonitacyjnej oraz nieużytków,

b) rowy melioracji podstawowych i szczegółowych,

c) drogi transportu rolnego i leśnego,

d) budowle rolnicze,

e) istniejące sieci infrastruktury technicznej, w tym linie elektroenergetyczne średniego i wysokiego napięcia oraz istniejące czynne gazociągi.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji budynków,

2)  zakaz lokalizacji otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności powyżej 200 m3;

3)  płyty do składowania obornika o powierzchni przekraczającej 100 m2 oraz otwarte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce o pojemności powyżej 100 m3 nakazuje się lokalizować w odległości minimum 100 m od granicy terenów oznaczonych symbolami: MN, MU, U oraz WS;

4) zakaz likwidacji istniejących alei drzew, remiz śródpolnych, pasów wiatrochronnych i zieleni porastającej brzegi cieków wodnych; dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych pasów wiatrochronnych;

5) zakaz likwidacji istniejących wód płynących i stojących.

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu: nie ustala się.

§ 36. 1.  Wyznacza się tereny trwałych użytków zielonych, oznaczone na rysunku planu symbolami ZZ.1÷ZZ.32, dla których ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny trwałych użytków zielonych, łąk i pastwisk;

2) uzupełniające:

a) rowy melioracji podstawowych i szczegółowych, wody powierzchniowe płynące i stojące,

b) budowle i urządzenia hydrotechniczne,

c) drogi transportu rolnego i leśnego

d) istniejące sieci infrastruktury technicznej, w tym linie elektroenergetyczne średniego i wysokiego napięcia oraz istniejące czynne gazociągi.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy z zastrzeżeniem ust.1 pkt 2 lit. b;

2) zakaz zalesiania;

3) zakaz likwidacji istniejących remiz śródpolnych, pasów wiatrochronnych i zieleni porastającej brzegi cieków wodnych;

4) zakaz likwidacji istniejących wód płynących i stojących.

3. Wskaźniki zagospodarowania terenu: nie ustala się.

Rozdział 14.
Tereny zieleni i wód

§ 37. 1.  Wyznacza się tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolami: ZP.1÷ZP.6, dla których ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) tereny zieleni urządzonej,

b) wody powierzchniowe płynące i stojące;

2) uzupełniające:

a) obiekty małej architektury, wiaty, terenowe urządzenia sportowo - rekreacyjne,

b) miejsca postojowe zajmujące maksymalnie 10% powierzchni terenu,

c) istniejące sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 10%, powierzchnia biologicznie czynna - minimum 80%; intensywność zabudowy - 0,0-0,1;

2) zakaz likwidacji istniejących wód płynących i stojących;

3) dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z zakresu regulacji wód;

4) nakaz ochrony istniejącego starodrzewia.

§ 38. 1.  Wyznacza się teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC, dla którego ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: cmentarz, kaplica cmentarna;

2) uzupełniające:

a) parkingi,

b) budynki gospodarcze związane z obsługą cmentarza.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 10%;

2) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30%;

3) intensywność zabudowy: 0,0-0,1;

4) linia zabudowy: nie ustala się;

5) liczba miejsc postojowych – minimum 10, w tym minimum 1 dla pojazdów zaopatrzonych w kartę.

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1) budynku kaplicy cmentarnej: maksymalna wysokość – 15 m; geometria dachu kształtowana indywidualnie;

2)  budynków gospodarczych: maksymalna wysokość – 6 m; geometria dachu: dachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 30o÷45o;

3) szerokość elewacji frontowej: nie ustala się.

§ 39. 1.  Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami: ZL.1÷ZL.20, dla których ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: lasy, uprawy leśne, w tym szkółkarstwo;

2) uzupełniające:

a) obiekty budowlane i urządzenia związane z gospodarką leśną, za wyjątkiem obszarów wskazanych jako chronione siedliska przyrodnicze;

b) istniejące sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) zgodnie z planem urządzenia lasu;

2) zakaz likwidacji istniejących wód płynących i stojących oraz terenów podmokłych;

§ 40. 1.  Wyznacza się tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: WS.1÷WS.24, dla których ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny śródlądowych wód powierzchniowych płynących i stojących, w tym rowów melioracji podstawowych i szczegółowych;

2) uzupełniające:

a) obiekty i urządzenia hydrotechniczne związane z gospodarką wodną,

b) budowle mostowe.

2. Zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 41. 1.  Wyznacza się teren retencyjnego zbiornika wodnego, oznaczony na rysunku planu symbolem WSR, dla którego ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny śródlądowych wód powierzchniowych płynących i stojących; obiekty budowlane i urządzenia hydrotechniczne związane z gospodarką wodną, trwałe użytki zielone;

2) uzupełniające: zieleń urządzona, drogi transportu rolnego.

2. Ustala się wysokość piętrzenia wody na maksymalnie 5m.

Rozdział 15.
Tereny komunikacji

§ 42. 1.  Wyznacza się tereny dróg publicznych:

1)  klasy głównej oznaczone na rysunku planu symbolem KDG, o szerokości w liniach rozgraniczających 25m zgodnie z rysunkiem planu;

2)  klasy lokalnej oznaczone na rysunku planu symbolami KDL.1KDL.2 o szerokości w liniach rozgraniczających 12-15 metrów zgodnie z rysunkiem planu;

3)  klasy dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolami: KDD.1÷KDD.14 o szerokości w liniach rozgraniczających 10-12 metrów zgodnie z rysunkiem planu;

4)  tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych oznaczone na rysunku planu symbolami: KPJ.1÷KPJ.6 o szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, lecz nie mniej niż 6 metrów.

3. Ustala się następujące szczególne zasady kształtowania i zagospodarowania:

1)  dla terenów oznaczonych symbolami KDD.6KPJ.2 zlokalizowanych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej obowiązują zapisy § 11 ust. 6.

2)  dla istniejących ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolem KPJ, których szerokość w liniach rozgraniczających jest mniejsza niż 5m obowiązuje zakaz budowy obiektów trwale związanych z gruntem (ogrodzenia, obudowy śmietników) w wyznaczonym obustronnie pasie o szerokości 2,5m od osi ciągu.

§ 43. 1.  Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDW.1÷KDW.12, dla których ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, lecz nie mniej niż 6m;

2) szerokość jezdni, bądź utwardzonego pasa pieszo-jezdnego nie mniej niż 3,6m;

3) dopuszcza się urządzenie w formie ciągu pieszo-jezdnego bez wydzielania jezdni;

4) dla istniejących dróg wewnętrznych, których szerokość jest mniejsza niż 5m obowiązuje zakaz budowy obiektów trwale związanych z gruntem w wyznaczonym obustronnie pasie o szerokości 2,5m od osi drogi;

5) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

§ 44. 1.  Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych transportu rolnego i leśnego, oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDR.1÷KDR.17, dla których ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza się utwardzenie terenu, w tym wykonanie nawierzchni asfaltowej lub betonowej;

3) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej jako przeznaczenia uzupełniającego;

4) rowy melioracji podstawowych i szczegółowych.

§ 45. 1.  Wyznacza się teren komunikacji kolejowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KK, dla którego ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny kolejowe, w tym torowiska, budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej, ścieżki rowerowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe;

2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej, zieleń.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) skrzyżowania z drogami publicznymi oraz drogami transportu rolnego zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) obiekty inżynierskie, w tym przepusty wód oraz skarpy, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 46. 1. Wyznacza się tereny obsługi komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami KS.1 i KS.2, dla których ustala się następujące przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny parkingów,

2) uzupełniające: mała architektura, obiekty higieniczno-sanitarne.

2. Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%;

2) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksymalnie 10%;

4)  intensywność zabudowy – 0÷0,1;

5) teren należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych zgodnie z zapisami §9 ust.1.

3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość zabudowy - 4 m i jedna kondygnacja nadziemna,

2) szerokość elewacji frontowej: nie ustala się;

3)  dachy płaskie i niskie o kącie nachylenia połaci do 12o .

Rozdział 16.
Tereny infrastruktury technicznej

§ 47. Wyznacza się tereny budowli i urządzeń elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolami E.1 i E.2, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny stacji transformatorowych oraz urządzeń i sieci elektroenergetycznych;

2) należy zapewnić dostęp do drogi publicznej;

3) teren nieutwardzony należy zagospodarować zielenią.

§ 48. 1.  Wyznacza się teren infrastruktury technicznej gazownictwa oznaczony na rysunku planu symbolem G, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury technicznej budowli i urządzeń oraz sieci gazownictwa;

2) przebudowa i rozbudowa istniejących budowli i urządzeń oraz budowa nowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) teren nieutwardzony należy zagospodarować zielenią.

§ 49. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej kanalizacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: K.1÷K. 5, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej budowli i urządzeń kanalizacji sanitarnej, przepompownie ścieków;

2) należy zapewnić dostęp do drogi publicznej;

3) teren niezabudowany i nieutwardzony należy zagospodarować zielenią.

§ 50. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej wodociągów, oznaczony na rysunku planu symbolem W, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej budowli i urządzeń ujęcia wody;

2) należy zapewnić dostęp do drogi publicznej;

3) teren niezabudowany i nieutwardzony należy zagospodarować zielenią. DZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 51. Na obszarze objętym planem tracą moc następujące uchwały:

1) uchwała Nr XXXIII/215/01 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie w gminie Leśnica (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 106, poz. 876 z dnia 13 listopada 2001r.);

2) uchwała Nr II/11/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie, teren przemysłowy, teren zabudowy rzemieślniczej oraz teren zabudowy usługowej, (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 5, poz. 103 z dnia 26 stycznia 2007 r.);

3) uchwała Nr XXXV/225/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/215/01 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie w gminie Leśnica, (Dz. Urz. Woj. Op. z 2007r poz. 5);

4) uchwała Nr VII/36/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie, (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011r poz. 68);

5) uchwała Nr XX/101/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie”, (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016r poz. 1394).

§ 52. Sprawy nieuregulowane w niniejszej uchwale rozstrzyga się na podstawie przepisów odrębnych.

§ 53. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 54. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Leśnica.

§ 55. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

PDFUCHWAŁA NR XXXVI/189/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica.pdf