Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 0050.315.2017 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży wagi najazdowej firmy Hermann nr: 63154 stanowiącej własność Gminy Leśnica

ZARZĄDZENIE NR 0050.315.2017 BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 06 listopada 2017 r.

w sprawie sprzedaży wagi najazdowej firmy Hermann nr: 63154 stanowiącej własność Gminy Leśnica

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Przeznacza się do sprzedaży środek trwały będący własnością Gminy Leśnica:
waga najazdowa firmy Hermann nr: 63154, zamontowana i oddana do użytku w 2003 r.,
a wycofana z eksploatacji w 2013 roku.

2. Sprzedaż przeprowadzić w formie przetargu ofertowego nieograniczonego, z ceną jako jedy­nym kryterium oceny oferty.

3. Ustala się cenę wywoławczą na przedmiot sprzedaży w kwocie brutto 5.000,00 zł zawierającej należny podatek VAT (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Po sprzedaży na w/w przedmiot zostanie wystawiona faktura VAT.

4. Treść ogłoszenia o przetargu ofertowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 1. Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

Adrian Lukosz       -   przewodniczący

Andrzej Kosubek   -   członek

Anna Lepich           -   członek

2. Do obowiązków komisji należy:

 1. przygotowanie ogłoszenia o przetargu celem zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Leśnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu;
 2. udzielanie informacji oferentom;
 3. przeprowadzenie przetargu;
 4. sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu i przedłożenie go do zatwier­dzenia Burmistrzowi;
 5. zamieszczenie ogłoszenia o wyniku przetargu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Leśnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu;
 6. zorganizowanie dodatkowego przetargu ustnego (licytacji) w przypadku ofert równorzędnych;
 7. przygotowanie umowy sprzedaży.

3. Komisja pełni swoje obowiązki od dnia powołania do dnia zatwierdzenia przez Burmistrza protokołu końcowego z przetargu.

§ 3.

Protokół z przebiegu przetargu powinien zawierać w szczególności:

 1. określenie miejsca i czasu przetargu;
 2. imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej;
 3. wysokość ceny wywoławczej;
 4. zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie;
 5. najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży;
 6. imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
 7. wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny;
 8. wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz

/-/ Łukasz Jastrzembski

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.315.2017 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży wagi najazdowej firmy Hermann nr: 63154 stanowiącej własność Gminy Leśnica.pdf
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia.pdf
PDFFormularz ofertowy.pdf
PDFWzór umowy.pdf
PDFZdjęcia waga najazdowa .pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-11-2017
  przez: Marian Gorgosch
 • opublikowano:
  07-11-2017 08:27
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Referat Infrastruktury Komunalnej
  odwiedzin: 587
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×