Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ NR 26/2017/FIN z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 11 września 2017 roku

PROTOKÓŁ NR 26/2017/FIN

z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej

w dniu 11 września 2017 roku

Obecni: wg. listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Informacja na temat funkcjonowania Związku Międzygminnego Czysty Region w Kędzierzynie – Koźlu w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz funkcjonowania Subregionu kędzierzyńsko – strzeleckiego.
  2. Budżet Zakładu Gospodarki w Leśnicy; realizacja zadań zaplanowanych, w tym inwestycyjnych; działania w zakresie ograniczenia strat wody; nieściągalność należności.
  3. Działania promocyjne gminy w 2016 roku.
  4. Informacja na temat pozyskania środków na realizację gminnych zadań inwestycyjnych na lata 2014 – 2010 z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
  5. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo - Gospodarczej, który na wstępie przywitał Pana Krzysztofa Ważnego – Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, Pana Łukasza Jastrzembskiego – Burmistrza Leśnicy, Pana Andrzeja Iwanowskiego – Zastępcę burmistrza, pracowników urzędu oraz członków komisji. Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. pkt 1

Pan Krzysztof Ważny – Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu w formie prezentacji przedstawił informację o działalności Związku Międzygminnego „Czysty Region”, w tym na terenie gminy Leśnica. Poinformował, iż Związek Międzygminny „Czysty Region” zrzesza 11 gmin. Według danych GUS w 2015 roku związek liczył 135 433 ludności, natomiast według złożonych deklaracji w grudniu 2016 liczył 105 067 ludności.

Pan Ważny podkreślił, iż podczas dwuletniej służby w Związku udało się dopełnić niżej wymienione elementy.  W pierwszej kolejności zaznaczył, że Związek posiada jednorodną strukturę jeżeli chodzi o układ gmin, Związek posiada 100% własność udziałów w zakresie zagospodarowania odpadów oraz przejęto udziały w jednostce komunalnej, która transportuje odpady na terenie jednego sektora Związku. Podkreślił, iż jeżeli jest mowa o technicznej części Związku to posiada on pewien zakres możliwości czyli przejmowane są środki finansowe od mieszkańców, które są wpłacane do Związku. Ponadto Związek edukuje mieszkańców w celu podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców Związku  oraz zagospodaruje odpady.

Podkreślił, iż obecnie trwają prace związane z budową regionalnej instalacji przetwarzania odpadów, która ma być gotowa do końca 2017 roku. Ponadto zaznaczył, iż na ukończeniu jest  dokumentacja związana z  budową dwunastu  Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdej gminie. Dokumentacja dziecięciu obiektów znajduje się już w starostwie celem wydania pozwolenia na budowę. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w roku 2018 przewiduje się dofinansowanie do budowy czterech punktów selektywnej zbiórki tj. w gmina Leśnica, Ujazd, Zdzieszowice i Reńska Wieś.  Reasumując podkreślił, iż szykuje się ogromny ruch inwestycyjny w zakresie budowy nowych obiektów, które już po części zostały rozpoczęte.

Następnie zaznaczył, iż na chwilę obecną żadna z gmin stowarzyszonych w Związku nie planuje wystąpienia.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  utrzymywana jest na poziomie dotychczasowym tj. w kwocie 12,50 złotych od mieszkańca za zbiórkę selektywną. Przedmiotowa opłata jest zależna od charakteru działalności i jest ponoszona według stawki za liczbę i rodzaj pojemników przewidzianych dla danej nieruchomości. Na terenie gminy Leśnica  prowadzony jest system pojemnikowy stosowany na dwa surowce tj. odpady zmieszane i BIO oraz system   workowy na trzy surowce tj. odpady suche, szkło i papier. W tym miejscu podkreślił, iż odpady BIO stanowią duże przekroczenie w skali całego Związku w stosunku do ubiegłego roku co w przyszłości będzie generować duże koszty związane z zagospodarowaniem tego odpadu.  Związek prowadzi także zbiórkę w systemie akcyjnym (AKC), która została poszerzona o odbiór odpadów budowalnych. Jednocześnie podkreślił, iż dopuszcza się używanie pojemników brązowych dla mieszkańców, których odpady konkretnie popiół w okresie zimowym nie mieszczą się w czarnym pojemniku. Wówczas dozwolone jest, aby w dni wywozu pojemnika czarnego dostawić drugi pojemnik tj. brązowy i śmieciarka go opróżni. Liczba  mieszkańców  gminy Leśnica według złożonych deklaracji w 2016 roku kształtowała się na poziomie 6056 . Rocznie na mieszkańca w gminie wytwarzanych jest 428 kg odpadów, gdzie średnia Związku na rok wynosi 365 kilogramów na osobę.  W tym miejscu podkreślił, iż sytuacja ta wskazuje na to, iż produkujemy za dużo odpadów, za które nie płacimy.

Następnie przedstawił dane dotyczące sumy odebranych odpadów komunalnych i odpadów zmieszanych (wraz z popiołem) na terenie Związku w latach 2014 – 2017. Zaznaczył, iż w tej materii obserwuje się  tendencję wzrostową, natomiast  na porównywalnym poziomie utrzymuje się odbiór odpadów selektywnych w gminie Leśnica. Koszt odbioru i zagospodarowania strumienia odpadów pochodzących z gminy Leśnica w bieżącym roku kształtuje się następująco: odpady zmieszane – 713 331,00 złotych, odpady segregowane – 277 118,00 złotych, co razem daje kwotę 990 449,00 złotych. Jednak koszty poniesione z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów nie przekładają się na wnoszoną opłatę z tytułu odbioru odpadów. Z tytułu wniesionych opłat do Związku wpłynęło 887 897,00 złotych, a koszty odbioru są większe o około 100 000,00 złotych.

Ściągalność należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w Związku kształtuje się na poziomie 97,8%, natomiast ściągalność należności z terenu gminy Leśnica wynosi 96,76%. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez gminę Leśnica w 2016 roku wyniósł 18,25%, gdzie wymagany przepisami na przestrzeni trzech lat musi osiągać 50%. W związku z powyższym podkreślił, iż na terenie całego Związku zostanie przeprowadzona edukacja mieszkańców w zakresie segregacji odpadów celem osiągnięcia czystego recyklingu.

Z uwagi na lepsze segregowanie będzie prowadzona edukacja ekologiczna w oparciu o pory roku i związane z nimi problemy odpadowe. System odbioru odpadów przewiduje, aby segregować tak, ażeby w czarnym pojemniku znajdowało się  jak najmniej odpadów, ponieważ w roku 2017 zobowiązani jesteśmy do osiągnięcia recyklingu na poziomie 20%. W ramach kampanii „Żyjesz między nami, nie pal odpadami” na terenie gminy Leśnica przeprowadzono dwie pogadanki edukacyjne, podczas których mieszkańcy uzyskali informacje na temat spalania odpadów oraz negatywnych skutków wpływających na zdrowie człowieka.  Ponadto w ramach wiosennych akcji edukacyjnych odbyły się Wiosenne Dni Recyklingu w Leśnicy. Tego dnia Związek uczestniczył też w XI Regionalnym Sejmiku Ekologicznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Leśnicy. Związek rozpoczął kolejną już V edycję konkursu „Segreguj.pl” skierowaną  do placówek oświatowych.  Za zebrane surowce placówki otrzymają pieniądze, dodatkowo Związek nagrodzi te, które w ciągu roku szkolnego zbiorą największe ilości surowców.

Pan Krzysztof ważny podkreślił, iż cały czas trwa budowa zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”, która ma na celu połączenie edukacji ekologicznej dla dobrych praktyk, nowych systemów kontroli, podniesienie skuteczności selektywnej, poprawę lokalnej współpracy i powiększenie obszarów Związku.

Pan Ryszard Froń zwrócił się z zapytaniem czy  PSZOK w miejscowości Leśnica będzie zlokalizowany na byłym wysypisku śmieci.

Pan Burmistrz wyjaśnił, iż nowy PSZOK będzie funkcjonował w miejscu obecnie  zamkniętego wysypiska śmieci w miejscowości Leśnica. Stwierdził, iż tego typu działalność zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego może w tym miejscu funkcjonować.

Pan Ważny poinformował, iż w tej lokalizacji będzie także znajdowało się pomieszczenie biurowe z ubikacją, wiata, waga, pomieszczenia do magazynowania elektro sprzętu oraz kontenery. Na  PSZOK-u przewiduje się również zatrudnienie osób. Przedmiotowy obiekt będzie funkcjonował za opłatą w celu jego utrzymania.

Pan Teodor Jahn stwierdził, iż rozumie że budowa PSZOK-u w przyszłym roku jest pewna.

Pan Ważny wyjaśnił, iż jak najbardziej tak. Myśli, iż na wiosnę przyszłego roku zostanie rozpisany przetarg w tym zakresie.

Pan Andrzej Iwanowski zwrócił się do Pana Ważnego, aby wyjaśnił radnym dlaczego w gminie Leśnica funkcjonują dwa worki pomimo, że na terenie funkcjonowania Związku  dostępne są trzy worki. Zapytał, w którym momencie mieszkańcy otrzymają trzeci worek niebieski, ponieważ po ostatnim odbiorze odpadów segregowanych rozprowadzane były worki niebieskie, a nie żółte co wprowadza pewien chaos.

Pan Ważny wyjaśnił, iż przedmiotowa sytuacja wynika z umów zawartych pomiędzy  przewoźnikami. Dla gminy Leśnica umowa została zawarta na okres dwóch lat i kończy się w miesiącu październiku  bieżącego roku.  W tym celu zostały już ogłoszone dwa postępowania przetargowe, które nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na zbyt wysokie stawki za transport odpadów.

Pan burmistrz podkreślił, iż istnieje możliwość przeprowadzenia dwóch przetargów tj. na zagospodarowanie odpadów i odbiór odpadów lub też przeprowadzenia przetargu na oby dwie usługi łącznie. Idea jest taka, aby Związek posiadał swoje wysypisko śmieci, swój transport i zagospodarowanie. Mając własne wysypisko śmieci można zabierać odpady ze wszystkich gmin, a przetarg wykonać tylko na transport, aby uniezależnić się od ceny zagospodarowania, która jest narzucana przez firmy komercyjne. W związku z powyższym Związek podjął decyzję, iż w ramach POIŚ i RPO będzie zakupywał pojemniki, które będą stanowiły własność Związku. W momencie posiadania własnych pojemników  drobni przewoźnicy posiadający odpowiedni sprzęt mogliby wówczas  startować do przetargu.

Pan burmistrz podkreślił, iż gmina Leśnica nie odczuła większych problemów z doposażeniem w pojemniki.

Pan Teodor Jahn zabierając głos poinformował, iż pierwszy okres wejścia na nasz teren nowej firmy tj. Zakładu Oczyszczania Miasta  Zbigniew Strach był dość trudny, jednak po krótkim czasie funkcjonowania system ten się sprawdził i nie zauważono większych problemów w tym zakresie.

Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem w temacie doprecyzowania działań związanych z walką ze smogiem. Zapytał, czy w tej materii zostanie udostępniony mieszkańcom informator.

Pan Krzysztof Ważny odpowiedział, iż w ramach środków finansowych pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadzono wykłady w placówkach oświatowych na temat segregowania śmieci.  Kampania związana z  walką ze smogiem dotyczy również strony internetowej Związku.  Ponadto z mieszkańcami gmin należących do Związku  będą prowadzone spotkania w temacie  palenia. Informacja w tym zakresie została również mocno zaakcentowana w informatorze wydawanym przez Związek. Ponadto zaznaczył, iż Związek przygotuje ulotkę związaną z zagrożeniem jakie niesie palenie „byle czym”  w piecach, która zostanie dostarczona mieszkańcom wraz z nowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

W tym miejscu pan burmistrz podkreślił, iż na terenie naszej gminy w zeszłym roku miało miejsce szkolenie w temacie palenia oraz walki ze smogiem. Ponadto pracownik Związku uczestniczył w spotkaniach burmistrza z mieszkańcami, które miały na celu uświadomienie społeczeństwa w temacie tego co spalamy oraz zagrożeń wynikających z palenia „byle czym”.

Pan Ryszard Froń zapytał czy ubytek finansowy w postaci 100 000,00 złotych będzie miał wpływ na odpłatności z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych wnoszonych przez mieszkańców gminy Leśnica.

Pan Ważny odpowiedział, iż dziura finansowa będzie miała przeniesienie na cały Związek, ponieważ opłata dla wszystkich gmin jest jednakowa. Przez okres dwóch lat ceny za odbiór nie ulegną zmianie.

Następnie głos zabrał Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza.  Tytułem przypomnienia poinformował, iż  na obecną chwilę do subregionu  kędzierzyńsko – strzeleckiego należy jedenaście gmin tj. Bierawa, Cisek, Kędzierzyn – Koźle, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Jemielnica oraz dwa powiaty strzelecki i kędzierzyńsko – kozielski.

Pan Iwanowski podkreślił, iż zarówno w roku 2015 jaki i w roku ubiegłym nie było pewności co do dalszych kierunków i przyszłości subregionów. Rok obecny nadal nie przynosi konkretnych kierunków w tym zakresie.  Początkowo zakładano, iż subregiony będą działały na poziomie  Lokalnych Grup Działania. Niestety praktyka pokazuje zupełnie inny kierunek. tj. środki finansowe nie zostały przydzielone subregionom a jedynie dla tych stowarzyszeń ogłaszane są konkursy. Efektem funkcjonowania subregionu na dzień dzisiejszy jest  realizacja wspólnych projektów w partnerstwie gmin. Subregion w odróżnieniu od Związku Międzygminnego „Czysty Region” nie ma żadnej możliwości finansowej realizacji zadań. W związku z powyższym podkreślił, że  stowarzyszenie to działa, natomiast nie realizuje projektów, ponieważ ich koordynację prowadzą gminy.

Następnie w formie prezentacji przedstawił informację o realizowanych projektach w ramach członkostwa w subregionie kędzierzyńsko – strzeleckim. Podkreślił, iż na obecną chwilę gmina uczestniczy w realizacji dwóch projektów tj. w  ramach osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim oraz „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego”. Pomimo formalnego braku udziału gmina Leśnica uczestniczy w projekcie pod nazwą „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim , gdyż projekt powiatu strzeleckiego dotyczy budowy drogi powiatowej na odcinku Cisowa – Zalesie Śląskie. Fizycznie realizowane są już prace na odcinku kędzierzyńskim tej drogi. W roku 2018 gmina planuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej II etap na ulicy Kościuszki w Zalesiu Śląskim, a równolegle powiat zacząłby budowę drogi już od Kędzierzyna- Koźla w stronę do Zalesia Śląskiego na całym już odcinku tej drogi. Kolejny projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy gminami dotyczy modernizacji obiektów komunalnych. W tym miejscu podkreślił, iż gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do termomodernizacji i wymiany źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej. Na ten cel gmina Leśnica może otrzymać dofinasowanie w wysokości około 404 000,00 złotych.

Reasumując swoją wypowiedź stwierdził, iż może się zdarzyć że po zakończeniu perspektywy finansowej  subregion przestanie funkcjonować.

Pan Teodor Jahn zapytał o realizację zdania  w budynku Przedszkola w Raszowej tj. czy istnieją szanse na otrzymanie przedmiotowego dofinansowania. Rozumie, iż w tym roku zadanie nie będzie już realizowane, a rok przyszły jest też pod znakiem zapytania.

Pan Iwanowski wyjaśnił, iż szanse pozyskania środków  na realizację pierwszego projektu są realne, natomiast co do drugiego zadania to wydaje się że pieniądze uda się pozyskać.

Nie wiadomo jednak kiedy inwestycja zostanie realizowana.

Ad. pkt 2

Pani Teresa Ciecior – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy szczegółowo przedstawiła informację dotyczącą realizacji planu finansowego zakładu za I półrocze 2017 roku tj.  w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, którą członkowie komisji otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejsze posiedzenie w celu zapoznania się z jej treścią.  Podkreśliła, iż przy 50% upływie czasu wykonanie procentowe wydatków stanowi ponad 40%, natomiast dochody stanowią poziom 41,2%. Z uwagi na ewidencjonowanie przychodów według wystawianych faktur ze sprzedaży  wody i odbioru ścieków, które są  księgowanie pod koniec miesiąca września dochody zakładu  stanowią niższy procent wykonania.  

Następnie poinformowała w temacie realizacji zadań planowanych, a głównie zadań inwestycyjnych. Podkreśliła, iż zadaniem zrealizowanym jest montaż instalacji teletechnicznych w budynkach komunalnych w Porębie i Leśnicy. Z uwagi na pilniejsze potrzeby odstąpiono od zaplanowanego zadania inwestycyjnego tj. przebudowy i rozbudowy sieci wod-kan. w Leśnicy w obrębie ulicy Dworcowej. Środki finansowe z tego zadania zabezpieczono na zakup urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i zakup szafy sterowniczej do przepompowni ścieków PK3 w Krasowej. Ponadto dodała, iż jeszcze w tym roku planuje się dokonać zakupu odśnieżarki z zamiatarką do chodników, celem utrzymania czystości  na terenie miasta. Jeszcze w tym roku planuje się przeprowadzić remont dachu na stacji wodociągowej w miejscowości Poręba. Obecnie trwają prace związane z remontem dachu budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej, natomiast w przyszłym roku planuje się wykonać remont elewacji tego budynku.

Następnie Pani Ciecior poinformowała w temacie dotyczącym strat wody.  Podkreśliła, że strata wody w roku 2016 kształtowała się na poziomie 16,10 % i generalnie tendencja w tym zakresie jest spadkowa. Głównym działaniem prowadzonym przez Zakład w kwestii ograniczenia strat jest bieżące śledzenie sprzedaży i produkcji wody. Jednocześnie dodała, iż sukcesywnie na terenie gminy prowadzona jest wymiana wodomierzy.

Pani Ciecior podkreśliła, iż każda sytuacja związana z reagowaniem na wystąpienie awarii jest inna. Stwierdziła, iż zdarza się że zlokalizowanie miejsca wystąpienia awarii sieci wymaga kilku dni i wówczas sytuacja przekłada się na straty.  Ponadto poinformowała, iż w bieżącym roku wodomierzami odczytywanymi radiowo opomiarowana została miejscowość Raszowa za wyjątkiem kilku nieruchomości, które są niezamieszkałe. Ponadto planuje się jeszcze wyposażyć w odczyt radiowy miejscowość Łąki Kozielskie i Poręba. Ilość zamontowanych urządzeń będzie kształtowała  się na poziomie 500 sztuk wodomierzy.

Pan Teodor Jahn zwrócił się z pytaniem dotyczącym środków finansowych zaplanowanych na wymianę wodomierzy i elementów z tym związanych, ponieważ wydatek  ten rzutuje na inne działania finansowe.

Pani Ciecior wyjaśniła, iż w tej sytuacji prowadzone są działania oszczędnościowe na innych zadaniach tj. remontowych. Podkreśliła, iż  na wymianę wodomierzy w bieżącym roku  zabezpieczono kwotę w granicach 100 000,00 złotych co stanowi zakup około 500 sztuk wodomierzy.

Następnie Pan Teodor Jahn zapytał czy wymiana urządzeń wodociągowych (konkretnie wskazał na miejscowość Raszowa)  wpłynęła na usprawnienie systemu odczytu, strat wody lub  wychwytywanie nielegalnych poborów z uwagi, iż roczna  sprzedaż wody utrzymuje się na poziomie porównywalnym do lat poprzednich.

Pani Ciecior wyjaśniła, iż sprzedaż wody w tej miejscowości utrzymuje się na poziomie porównywalnym  jak dotychczas. Ponadto dodała, iż okres czterech miesięcy jest za krótki aby dokonać jakichkolwiek porównań. Urządzenia do odczytu zdalnego (odczyt radiowy) mają to do siebie, że Zakład jest w posiadaniu wszystkich odczytów w jednym czasie i tym samym odczyt ten jest rzeczywistym. Przy tradycyjnym odczycie znaczna liczba mieszkańców gminy nie wpuszczała pracownika Zakładu do mieszkania, bądź zużycie wody było podawane telefonicznie. Zdarzają się sytuację, iż faktury wystawiane są w sposób prognozowany zużycie, ponieważ właściciel danej nieruchomości nie odczytał stanu licznika wodomierza.

Ponadto Pan Teodor Jahn zapytał czy system komputerowy obsługujący wystawianie faktur  usprawnił pracę pracownikom w tym zakresie.

Pani Ciecior wyjaśniła, iż system do odczytu wodomierzy i system do fakturowania jest ze sobą powiązany tj. za pomocą wprowadzonych numerów wodomierza i radionadajnika systemy współpracują ze sobą.  

Pan Roland Reguła zapytał czym są spowodowane straty wody. Podkreślił, iż strata wody w 2014 roku kształtowała się na poziomie 13,5%, natomiast znaczący wzrost nastąpił w roku 2015 i wyniósł 19,9%.

Pani Ciecior wyjaśniła, iż rok 2015 był rokiem awaryjnym stąd znacząca strata wody.

Pan Jahn zapytał o straty w kanalizacji sanitarnej tj. różnicę pomiędzy wodą sprzedaną, a wodą fakturowaną.

Pani Ciecior podkreśliła, iż straty na kanalizacji sanitarnej kształtują się na poziomie 30% i rocznie spadają.

Omawiając informację w zakresie dotyczącym nieściągalności należności z tytułu najmu lokali, dostawy wody i odbioru ścieków oraz pozostałych na dzień 30 czerwca 2017 roku Pani Ciecior poinformowała, że przedmiotowe należności kształtują się na poziomie 358 244,30 złotych. Z wyżej wymienionej kwoty w ewidencji księgowej zakładu figuruje również kwota 173 468,07 (odpis aktualizacyjny należności) zawierająca min. odsetki od należności przeterminowanych (głównie z działalności mieszkaniowej), które naliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na koniec każdego kwartału. Następnie podkreśliła, iż zadłużenie z tytułu najmu lokali kształtuje się na poziomie 97 811,78 złotych. W tej kwocie wielkość około 70 000,00 złotych stanowią należności trudne do ściągnięcia. W tym miejscu podkreśliła, iż w ubiegłym roku część zaległości została umorzona. W temacie zadłużeń z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków  to podkreśliła, iż Zakład posiada pewne narzędzia za pomocą których potrafi wyegzekwować należności. Jednocześnie podkreśliła, iż 70%  wartości z kwoty 54 579,62 stanowią należności bieżące.

Pan Ryszard Froń zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób zaliczkowe faktury dotyczące dostawy wody wpłynęły na płynność finansową Zakładu.

Pani Ciecior wyjaśniła, iż faktury zaliczkowe pozytywnie wpływają na finanse Zakładu między innymi z uwagi na stały dostęp gotówki. Ponadto dodała, iż znaczna wielkość mieszkańców dokonuje wpłat całościowo za cały okres.

Pan Roland Reguła zwrócił się z zapytaniem czy istnieje prawna możliwość, aby do publicznej wiadomości wskazać osoby, które zalegają w płatnościach z tytułu czynszu.

Pani Teresa Ciecior wyjaśniła, iż takiej możliwości niestety nie ma.

Pan Teodor Jahn podkreślił, iż gospodarka mieszkaniami zwłaszcza socjalnymi  jest trudną materią.

Ad. pkt 3

Pani Edyta Gola – Inspektor na stanowisku pracy do spraw kultury poinformowała, iż realizując zadania z zakresu promocji gminy w roku 2016 koordynowano następujące działania:

- podpisano umowę z Radiem Park, której przedmiotem była obsługa medialna przez Radio

polegająca na comiesięcznym udostępnianiu czasu antenowego celem promocji wydarzeń kulturalnych, przedsięwzięć gospodarczych, planów działalności Rady Miejskiej, Burmistrza oraz Urzędu,

- podpisano umowę z Radiem Doxa na promocję,

- zakupiono materiały promocyjne – kalendarz gminny na rok 2017,

- na bieżąco aktualizowano stronę internetową www.lesnica.pl,

- promocja Gminy Leśnica na portalu społecznościowym www.facebook.com,

- wydanie gazety lokalnej „Wiadomości Leśnickie” w okresie lato, jesień, zima,

- promocja gminy poprzez patronaty burmistrza nad przedsięwzięciami regionalnymi: Gala

  Noworoczna, konkursy organizowane przez SOSW, Park Krajobrazowy Góra Św. Anny,

  szkoły i przedszkola,

- promocja gminy poprzez roll-up na imprezach: Przeglądy Orkiestr Zespołów Dziecięcych,

  Dzień Seniora, czempionat koni,

- zakup pucharów i dofinansowanie imprez w ramach patronatów Burmistrza Leśnicy nad

  lokalnymi przedsięwzięciami sportowymi: Turniej Piłki Halowej Drużyn MDP, Turniej Piłki

  Siatkowej Kobiet w Dolnej, Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn w Dolnej, Road Maraton, loty

  gołębi pocztowych w roku 2016 w sekcjach w Leśnicy i Zalesiu Śląskim, zjazd Miejsko-

  Gminny Związku OSP RP w Leśnicy,

- promocja poprzez dofinansowanie wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica do

  Bułgarii,

 - zakup artykułów promocyjnych – świece z wizerunkiem św. Anny, kubki ręczne malowane

   z napisem www.lesnica.pl i tradycyjnym opolskim motywem kwiatowym, kufle z napisem

  Góra Św. Anny,

- materiały promocyjne ze Stowarzyszenia Kraina św. Anny, której gmina Leśnica jest

  członkiem,

- udział gminy w przedsięwzięciach organizowanych przez podmioty zewnętrzne: 20-lecie

  Ochronki, konferencja poświęcona Hansowi Lipińskiemu Gottersorfowi, Ogólnopolski Zjazd

  Organizacji Alzheimerowskich, 20-lecie DPS Leśnica, Igrzyska Rockowe – I edycja,

- zakup słodyczy reklamowych z logiem Leśnicy,

- zakup witaczy z logo 800 – lecia Leśnicy na okoliczność zbliżających się obchodów

  jubileuszowych,

- promocja terenów inwestycyjnych w Krasowej zarówno na stronie internetowej gminy

  www.lesnica. pl oraz na stronie Opolskiego Centrum Obsługi Inwestora.

Pan Teodor Jahn zapytał czy w związku ze zbliżającymi się obchodami jubileuszowymi 800-lecia Leśnicy przewiduje się wydanie kolejnego numery Wiadomości Leśnickich.

Pani Gola wyjaśniła, iż kolejne wydanie numeru Wiadomości Leśnickie ukaże się po tym wydarzeniu.

Ad. pkt 4

Pan Andrzej Iwanowski – Zastępca Burmistrza w formie prezentacji przedstawił informację na temat pozyskiwania środków na realizację zadań inwestycyjnych na lata 2014 – 2020 z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do protokołu.

W pierwszej kolejności Pan Iwanowski poinformował, iż gmina Leśnica wspólnie z Powiatem Strzeleckim będzie realizowała projekt pod nazwą Ochrona dziedzictwa kulturowego pomnika historii Góra Sw. Anny. Przedmiotowy projekt dotyczy wyłącznie Pomnika Czynu Powstańczego i Amfiteatru w Górze Św. Anny. Obecnie wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania oczekuje na rozstrzygnięcie, które ma się ukazać do końca miesiąca września br. Wartość przedmiotowego projektu opiewa na kwotę 12 milionów złotych, natomiast wnioskowana wartość dofinansowania to kwota 8,6 miliona złotych.

Pan Teodor Jahn zapytał w jakim czasie projekt byłby realizowany  przy założeniu, że pozytywna decyzja w tym temacie zapadanie do końca miesiąca września bieżącego roku.

Pan  Iwanowski wyjaśnił, iż harmonogram realizacji przedmiotowego zadania został ściśle określony i obejmuje lata 2018 – 2019. Podkreślił, że w momencie uzyskania pozytywnej oceny wniosku gmina Leśnica zwróci się do Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie celem zaliczkowania tego przedsięwzięcia.

Pan Teodor Jahn podkreślił, iż pozytywna ocena wniosku rzuci cień na pozostałe działania gminy i projekty, które na bieżąco należy  realizować.

Pan Iwanowski podkreślił, iż gmina Leśnica jest w dobrej kondycji finansowej, a warunkiem aby powiat mógł realizować zadanie jest zaliczkowanie tego przedsięwzięcia.

Następnym zadaniem, na które gmina Leśnica zwróciła się o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach gospodarki wodno – ściekowej  to budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim II etap. Gmina Leśnica jest w posiadaniu podpisanej umowy o dofinasowanie zadania, którego wnioskowana wartość wsparcia kształtuje się na kwotę 1,7 miliona złotych. Jednocześnie zwrócił uwagę na dwa nierozstrzygnięte przetargi dla tego zadania, których oferty wysoko przewyższały wartość kosztorysu inwestorskiego.

Kolejnym działaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 jest realizacja działań  w ramach Lokalnej Grupy Działania Kraina św. Anny. Gmina Leśnica złożyła do dofinansowania wniosek na Przebudowę Klubu Wiejskiego w Wysokiej. Wartość przedmiotowego zadania to kwota rzędu 140 000,00 złotych, natomiast wnioskowana wartość wsparcia stanowi  88 000,00 złotych. Przedmiotowy wniosek został pozytywnie oceniony przez Lokalną Grupę Działania i obecnie oczekuje się  na rozstrzygnięcie konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

W ramach współpracy z subregionem kędzierzyńsko-strzeleckim gmina Leśnica jest partnerem wniosku o dofinansowanie wsparcia na termomodernizację i wymianę źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej. Wnioskowana wartość dofinansowania to kwota 450 000,00 złotych.

Kolejne zadanie w ramach Programu RPO WO 2014 – 2020 Inwestycje wynikające z lokalnych planów rewitalizacji dotyczy rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy tj. basenu. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania obecnie jest w trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Następnie podkreślił, iż od lat realizowane są projekty szkolne i obecnie w fazie realizacji jest projekt o nazwie uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne. Realizatorem tego działania jest Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy.

Ponadto poinformował, iż obecnie gmina  realizuje  dwa projekty z Funduszu mikroprojektów w euroregionie Pradziad tj. Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej w Leśnicy, którego realizatorem jest Szkoła Muzyczna w Leśnicy oraz Polsko-Czeska akademia turystyki i sportu przy Szkole Podstawowej w Leśnicy.

Reasumując swoją wypowiedź Pan Iwanowski poinformował, że jeżeli wszystkie z wymienionych działań zostaną skutecznie przeprowadzone to wkład gmina Leśnica na wymienione cele  będzie wynosił 6 900 000 złotych, a wartość dofinansowania 10 000 000 złotych. Środki te zostaną wydane na przestrzeni od dwóch do czterech lat.

Ad. pkt 5

Nie poruszono innych spraw.

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFPROTOKÓŁ NR 26/2017/FIN z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej w dniu 11 września 2017 roku.pdf