Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 22/2017/ROL z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 21 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 22/2017/ROL

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w dniu 21 czerwca 2017 roku

Obecni: wg. listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Informacja na temat działalności Rodzinnych Ogródków Działkowych na terenie miasta Leśnica.
  2. Prawo wodne – cieki wodne na terenie gminy (spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oraz przedstawicielami Spółki Wodnej).
  3. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Rudolf Gajda – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który serdecznie przywitał zaproszonych na dzisiejsze posiedzenie gości tj. Panią Agnieszkę Wierzbicką - Grabas – przedstawiciela Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Krapkowicach, Panią Bożenę Balwińską – Prezesa Rodzinnych Ogródków Działkowych w Leśnicy,  Pana Marka Idec – przedstawiciela Rodzinnych Ogródków Działkowych w Leśnicy, Pana Jana Prudło – przedstawiciela Spółki Wodnej w Leśnicy, Burmistrza Leśnicy oraz członków komisji.

Pan Rudolf Gajda nadmienił, iż Pani Balwińska zwróciła się z pisemną prośbą do burmistrza Leśnicy w kwestii przedstawienia informacji na temat działalności Rodzinnych Ogródków Działkowych w Leśnicy, stąd dzisiejszy temat.

Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

Ad. pkt 1

Pani Bożena Balwińska – Prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych w Leśnicy poinformowała, iż celem organizacji jest ponowne nawiązanie  współpracy  z samorządem gminnym oraz przedstawienie informacji o jej działalności. Podkreśliła, iż ogródki działkowe w Leśnicy istnieją od lat czterdziestych i są zlokalizowane przy ulicy Powstańców Śląskich i ulicy 1 Maja w Leśnicy.

Następnie głos zabrał Pan Marek Idec – przedstawiciel Zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych w Leśnicy.  Poinformował, iż do 2013 roku organizacja  funkcjonowała pod nazwą Pracownicze Ogródki Działkowe, natomiast po zmianie ustawy  nosi nazwę Rodzinne Ogródki Działkowe. Pan Idec nadmienił, iż powierzchnia użytkowa ogrodu przy ulicy Powstańców Śląskich stanowi 1,5 hektara i  liczy 45 działek. Każda działka została wyposażona w przyłącze wodociągowe i licznik. Drugi ogród przy ulicy 1 Maja w Leśnicy zlokalizowany w sąsiedztwie przedszkola to ogród nowy, który  powstał na przełomie lat 1983-1985. Ogród ten jest zelektryfikowany, w całości ogrodzony i posiada miejsca parkingowe. Ogółem powierzchnia ogrodów wynosi ponad  cztery hektary i stanowi razem  98 działek.

Pan Idec poinformował, iż ogrody podlegają pod Polski Związek Działkowców Okręg Opolski w Opolu.

Następnie Pan Idec nadmienił, iż co roku  zarząd organizuje konkursy pod względem czystości działek. Za najlepsze prowadzenie działek przyznawane są nagrody rzeczowe  w postaci  wydawnictw ogrodniczych bądź sprzętu ogrodniczego. Prowadzona jest również  kronika,  która zajęła trzecie miejsce w krajowym przeglądzie kronik.

Ponadto poinformował, iż ustalona przez Radę Krajową stawka m2 użytkowanej powierzchni  gruntu wynosi 0,38 złotych, a 30% uzyskanego dochodu z tego tytułu należy odprowadzić do Zarządu Okręgowego w Opolu. Ponadto nadmienił, iż w zależności od potrzeb podejmowanych przez zarząd każdego roku ustalany jest fundusz celowy przeznaczony na realizację ustalonych do wykonania robót.

Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem jaka jest struktura własności ogrodów działkowych.

Pani Bożena Balwińska wyjaśniła, iż właścicielem przedmiotowego gruntu jest gmina Leśnica, natomiast Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie jest użytkownikiem tego gruntu.

Następnie Pan Rudolf Gajda zapytał jaka jest przeciętna wielkość działki.

Pan Idec odpowiedział, iż powierzchnia działki wynosi od 250 do 440 metrów kwadratowych. Natomiast osiem działek stanowią powierzchnię 440 m2.

Ponadto Pan Rudolf  Gajda zapytał czy użytkownikami ogrodów  są tylko mieszkańcy Leśnicy.

Pan Idec wyjaśnił, iż użytkownikami działek w trzydziestu  procentach są również mieszkańcy Zdzieszowic.

Pani Balwińska uzupełniając wypowiedź Pana Marka Idec nadmieniła, iż w zeszłym roku w miesiącu czerwcu odbył się ogólnopolski  przegląd ogrodów działkowych i w wyniku oceny ogrodów w Leśnicy komisja przyznała wynik „dobry”. Oceniając działki komisja zwróciła uwagę na występujące na terenie ogródków naturalne ścieżki trawiaste. Ponadto zauważono, iż przedmiotowe działki  posiadają formę rekreacyjno - uprawowe.  

Następnie Pani Balwińska dodała, iż z nowym rokiem szkolnym będzie się starała nawiązać kontakty z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Leśnicy oraz placówką miejscowego przedszkola, w celu przybliżenia dzieciom  wiedzy na temat uprawy warzyw i roślin.

Pan Teodor Wyschka zwrócił się z zapytaniem w temacie dotyczącym przekazania działki następcy.

Pani Balwińska wyjaśniła, iż w sytuacji przekazania działki następcy  przygotowywana jest  umowa zdawczo - dzierżawna, która następnie jest podpisywana u notariusza. W przypadku najmu działki  sporządzana jest umowa dzierżawna. Natomiast w momencie zdania działki następuje wypowiedzenie umowy dzierżawnej.

Pan Rudolf Gajda serdecznie podziękował za obszerne przedstawienie tematu oraz  skorzystanie z zaproszenia.

 

Ad. pkt 2

Pani Agnieszka Wierzbicka – Grabas poinformowała, iż Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu jest administratorem czterech cieków wodnych, które występują  na terenie gminy Leśnica. Przedmiotowe cieki to rzeki, które posiadają klasę użytku „wody płynące”. Długość tych cieków stanowi 28,670 km. Nadmieniła, iż  według przepisów prawa wodnego właścicielem tych rzek jest Skarb Państwa, władającym jest Marszałek Województwa Opolskiego, a zarządzającym Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

Następnie podkreśliła, iż Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Krapkowicach zajmuje się przede wszystkim bieżącą konserwacją przedmiotowych cieków tj. ich udrażnianiem, wykaszaniem, odmulaniem. Większe inwestycje ingerujące w bieg rzeki bądź koryto rzeki należą do kompetencji dyrekcji w Opolu.

Pani Wierzbicka – Grabas poinformowała, iż w roku 2016 przeprowadzono konserwację na całej długości rzeki Łęcka Woda i potoku Padół. W miesiącu wrześniu bieżącego roku zostanie przeprowadzony remont cieku wodnego Lenartowice przebiegającego przez  miejscowość Zalesie Śląskie.

Pan Teodor Wyschka zwrócił się z zapytaniem w temacie częstotliwości przeprowadzania przeglądów na ciekach wodnych występujących na terenie naszej gminy.

Pani Wierzbicka – Grabas wyjaśniła, iż pracownicy często wizytują cieki wodne, których zarządzającym jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Krapkowicach. Jednocześnie w miarę możliwości finansowych  wykonywane są niezbędne prace na tych ciekach. Podkreśliła, iż jeżeli na cieku występuje sytuacja niepokojąca tj. powstał zator to wówczas sprawę należy zgłosić bezpośrednio do biura w Krapkowicach lub też do Urzędu Miejskiego w Leśnicy. Pani Wierzbicka nadmieniła, że zator na rzece może powstać z dnia na dzień i w takim przypadku pracownicy biorą pod uwagę doniesienia mieszkańców. Jeżeli chodzi o bieżącą konserwację rzeki to przeprowadza się ją raz na dwa lata z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w tym zakresie.

Następnie Pan Teodor Wyschka zwrócił uwagę na rosnące drzewa (wierzby i olchy) na rzece Łęcka Woda w miejscowości Lichynia, które mogą spowodować wystąpienie zatorów poprzez opadające z tych drzew gałęzie.

Pani Wierzbicka – Grabas wyjaśniła, iż WZMiUW Oddział  w Krapkowicach nie  zajmuje się wycinką drzew. Przedmiotowa sytuacja wymaga wydania stosownego pozwolenia.

Pani Anna Wyschka – Kierownik Referatu Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami  podkreśliła, iż w bieżącym roku kalendarzowym przeprowadzono usuwanie zatorów na rzece w miejscowości Czarnocin. Natomiast gałęzie wydobyte z tej rzeki zostały ułożone na skarpie wzdłuż rzeki. W związku z powyższym zapytała czy zgromadzony urobek zostanie zabrany.

Pani Wierzbicka wyjaśniła, iż w wyniku ustaleń z kierownikiem WZMiUW zgromadzony urobek w postaci gałęzi został ułożony wzdłuż tej rzeki, ponieważ teren ten jest objęty szczególną ochroną z uwagi na strefę Parku Krajobrazowego.

Pan Burmistrz zwrócił uwagę, aby w przyszłości przy konserwacji cieków nie dopuszczać do sytuacji pozostawiania urobku na skarpach wzdłuż rzek. W tym miejscu nawiązał do sytuacji która miała miejsce w miejscowości Leśnica, gdzie przy konserwacji cieku Padół pozostawiono wydobyty namuł z tej rzeki.

Następnie głos zabrał Pan Jan Prudło – członek zarządu Spółki Wodnej w Leśnicy. Poinformował, iż Zarząd Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej w Leśnicy zajmuje się bieżącą konserwacją rowów, których łączna długość wynosi około 55 kilometrów. Przedmiotowe rowy są ewidencjonowane. Pan Prudło podkreślił, iż w miarę możliwości finansowych wykonywane są prace na tych rowach. W roku ubiegłym wykonano konserwację rowów na długości 6,5 kilometra. Osoby reprezentujące zarząd spółki informują na walnych posiedzeniach o potrzebach w tym zakresie i wspólnie są podejmowane decyzje dotyczące rocznych działań Spółki Miejsko - Gminnej.

Pan Prudło podkreślił, iż właściwym rozwiązaniem byłaby  konserwacja rowów w okresie co cztery lata lecz z uwagi na ograniczone środki finansowe  konserwację rowów wykonuje się według potrzeb ustalanych przez zarząd.

Jednocześnie nadmienił, iż potrzeby w tym zakresie są coraz szersze, a największe występują w miejscowości Zalesie Śląskie.

Ad. pkt. 3

Nie poruszono innych spraw.

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFProtokół Nr 22/2017/ROL z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 21 czerwca 2017 roku.pdf