Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ Nr 21/2017/ROL z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 19 czerwca 2017 roku

PROTOKÓŁ Nr 21/2017/ROL

z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej,

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

oraz Komisji Infrastruktury Społecznej

w dniu 19 czerwca 2017 roku

 

Obecni: wg. listy obecności.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie gminy Leśnica.
  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Leśnica za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  3. Sprawy bieżące.

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej. Następnie poinformował, iż sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego radni otrzymali w dniu 24 marca 2017 roku. Natomiast sprawozdanie finansowe przedłożono w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

 

Ad. pkt 1

Do przedstawienia punktu 1 porządku posiedzenia, a mianowicie tematu dotyczącego funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Leśnica zaproszono pana Krystiana Adamika – lekarza NZOZ Medica w Leśnicy. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, iż z uwagi na ważne sprawy zawodowe nie może on uczestniczyć w posiedzeniu. Jednocześnie zapewnił, iż temat dotyczący funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Leśnica  zostanie przedstawiony członkom komisji w formie pisemnej.

 

Ad. pkt 2

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy podkreślił, iż zakres sprawozdania finansowego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego (bilans  

  z wykonania budżetu gminy),

- bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (w naszym przypadku  

  zbiorówka z bilansu jednostek budżetowych tj. Urzędu Miejskiego w Leśnicy, Ośrodka  

  Pomocy Społecznej w Leśnicy i Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy oraz bilans zakładu

  budżetowego – bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy),

- rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) – obejmuje dane wynikające

  z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych

  zakładów budżetowych,

- zestawienia zmian w funduszu jednostki – obejmuje dane wynikające z zestawień zmian

  w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów

  budżetowych.

Sprawozdania finansowe pełnią przede wszystkim funkcje informacyjne.

Następnie Pan Burmistrz szczegółowo omówił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, obejmujące:

  1. zmiany w budżecie uchwalonym,
  2. wykonanie planowanych dochodów budżetu gminy,
  3. wykonanie planowanych wydatków budżetu gminy,
  4. planowane przychody i rozchody,
  5. wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
  6. informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,
  7. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Przedstawił również załączniki od nr 1 do 10 stanowiące uzupełnienie części opisowej wyżej wymienionego sprawozdania, a mianowicie:

- załącznik nr 1 – wykonanie planowanych dochodów,

- załącznik nr 2 – wykonanie planowanych wydatków,

- załącznik nr 3 i 3 a – zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych z budżetu państwa,

- załącznik nr 4 – przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w 2016 roku

  oraz rozchody związane ze spłatą pożyczki w 2016 roku,

- załącznik nr 5 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2016 roku,

- załącznik nr 6 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla

  jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,

- załącznik nr 7 – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

- załącznik nr 8 – wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych

  w 2016 roku,

- załącznik nr 9 – wieloletnia prognoza finansowa,

- załącznik nr 10 – przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 – 2019.

 

Pan burmistrz dodał, że plan dochodów budżetu gminy zamknął się kwotą 26.422.466,10 zł, a wykonanie tych dochodów wyniosło 26.767.631,85 zł, co stanowi 101,31%. Natomiast wydatki budżetowe wyniosły 26.074.136,25 zł, co stanowi 89,33% w stosunku do planu wydatków budżetu gminy, który zamknął się kwotą 29.189.335,10 złotych.

Realizacja budżetu gminy na koniec 2016 roku zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami budżetu w wysokości 693.495,60 złotych.

Pan burmistrz przedstawił także członkom komisji dane dotyczące realizacji budżetu gminy za rok 2016 w formie wykresów. Prezentacja obrazowała również symulacje dotyczące porównania danych w stosunku do lat ubiegłych.

 

Pan Stefan Rudol zwrócił uwagę na wpływy ze sprzedaży działek budowlanych w roku 2016. Podkreślił, iż na plan 221.450,00 złotych  uzyskano 125,28%. W związku z powyższym zapytał czy temat ten został podyktowany większą ilością sprzedaży działek czy też ich ceną.

Pani Klara Gonsiorowska – Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż przedmiotowy temat  związany jest ze sprzedażą większej ilości działek.

 

Następnie głos zabrał Pan Teodor Jahn, który stwierdził,  że jeżeli chodzi o wykonanie budżetu gminy za 2016 rok  to jest on nieporównywalny z rokiem poprzednim. Jak podkreślił głównym elementem polityki finansowej w roku 2016 była dotacja celowa na realizację zadań wynikających z  ustawy o pomocy państwa tj. Program 500+ oraz środki pochodzące z rozliczeń ze zwrotu podatku VAT. Nadmienił, iż  w związku z tym zostały podniesione wpływy po stronie dochodów budżetu gminy, a tym samym zwiększeniu uległy wydatki budżetu gminy. Ponadto zaznaczył, iż rok 2016 był również dużo korzystniejszy pod kątem przeprowadzonych inwestycji. Podkreślił, iż na inwestycje przeznaczono 12,3% wydatków ogółem co w stosunku do roku 2015 daje znaczny przyrost. W tym miejscu podkreślił, że jeżeli by do tej sumy dodać wydatki finansowe poniesione na przeprowadzone remonty to wynik tych wydatków kształtuje się na dobrym poziomie. Zwrócił także uwagę, że zgodnie z wykazem wydatków majątkowych w 2016 roku zrealizowano 31 zadań, a środki finansowe wyszczególnione na zadania inwestycyjne przyjęte w budżecie gminy nie zostały w całości wykorzystane. Ponadto podkreślił, iż generalnie jeżeli chodzi o inwestycje to rok 2016 zostanie zapamiętany jako rok, w którym zakończono budowę kompleksu sportowego w Leśnicy. Reasumując swoją wypowiedź Pan Jahn stwierdził, że budżet gminy był dobrze realizowany, a tematów do których starano się podejść, a następnie odstąpiono od ich realizacji było bardzo niewiele.

 

Następnie Pan Jahn zapytał o zadanie pod nazwą „Budowa ujęcia wody na Potoku Padół w Leśnicy. Zaznaczył, iż na ten cel wydatkowano jedynie 1 845,00 złotych na plan 25 000,00 złotych. W związku z powyższym zapytał czy przedmiotowy temat został wstrzymany.

Pan burmistrz wyjaśnił, iż na Potoku Padół przewidziano realizację dwóch ujęć wody tj. w lokalizacji byłego zakładu produkującego pelet dla potrzeb zabezpieczenia p.poż dla Centrum Edukacji Ekologicznej w Leśnicy oraz na wysokości Parku Miejskiego w Leśnicy.  Jednak z uwagi na zbyt duże nakłady finansowe oraz kwestie związane z uzgodnieniem wodno-prawnym odstąpiono od realizacji budowy ujęcia wody w lokalizacji parku.  Natomiast drugie ujęcie wody służące Centrum jest niezbędne dla potrzeb dwóch samorządów tj. samorządu gminy Leśnica i powiatu strzeleckiego. Przedmiotowa inwestycja na dzień dzisiejszy posiada projekt budowlany i  ma przede wszystkim służyć zabezpieczeniu p.poż. budynku SOSW i budynku gimnazjum. W tym miejscu podkreślił, iż gmina Leśnica pod kątem finansowym jest przygotowana do realizacji przedmiotowej inwestycji lecz oczekuje się  w tej sprawie na decyzję finansową ze strony powiatu. Pan burmistrz wyjaśnił, że na czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy zostaną wprowadzone dodatkowe środki finansowe w kwocie 15 500,00 złotych i w sumie gmina na realizację tego zadania będzie miała zabezpieczoną kwotę w wysokości 65 500,00 złotych. Podkreślił, że jeżeli powiat przekaże drugą część środków finansowych w postaci dotacji celowej,  to zadanie w tym roku będzie zrealizowane.

 

Następnie Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem dotyczącym realizacji zadania pn. „ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich”. Podkreślił, iż na przygotowanie dokumentacji technicznej zabezpieczono środki finansowe w wysokości 18 000,00 złotych lecz środki te nie zostały wydane. W związku z powyższym zapytał na jakim etapie jest realizacja tego zadania.

Pan burmistrz wyjaśnił, iż na 2017 rok w budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe w kwocie 3 000,00 złotych w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego dla pozyskania środków zewnętrznych na realizację przedmiotowego zadania. Podobny temat dotyczył ukształtowania przestrzeni publicznej w Kadłubcu oraz przebudowy i wyposażenia Klubu Wiejskiego w Krasowej. Jednak z uwagi na brak ogłoszeń i planowanych naborów na tego typu działania kwota w wysokości 3 000,00 złotych z wyżej wymienionego zadania zostanie zdjęta z budżetu gminy na najbliższej sesji i w 2017 roku zadanie nie będzie realizowane.

 

Następnie Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem w temacie dotyczącym  należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Podkreślił, iż zaległości z tego tytułu kształtują się na poziomie około 35 000,00 złotych. W związku z powyższym zapytał czy występuje problem ze ściągalnością tych należności.

Pan burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowe zaległości dotyczą należności osób fizycznych z tytułu zalegania  w opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości. W celu ściągnięcia należności gmina prowadzi wobec  dłużników postępowanie egzekucyjne tj. na bieżąco są wysyłane upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. Pan burmistrz nadmienił, iż użytkownik wieczysty może zwrócić się do gminy o przekształcenie użytkowania prawa wieczystego lub nabycie prawa własności.

 

Ponadto Pan Teodor Jahn zwrócił uwagę na duży wzrost dochodów budżetu gminy z tytułu odzyskania środków pochodzących z rozliczeń ze zwrotu podatku VAT. W związku z powyższym zapytał czy przedmiotowy temat został już zakończony czy też na odliczenia podatku VAT możemy liczyć w tym roku budżetowym.

Pan burmistrz wyjaśnił, iż temat odzyskiwania podatku Vat jest tematem, który będzie na stałe funkcjonował w budżecie naszej gminy oraz w budżetach pozostałych samorządów. Podkreślił, iż jeszcze dwa lata wstecz istniało przekonanie, że samorządy nie są płatnikami podatku VAT. Jednak z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. oraz w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów z dnia 25 października 2015 r.  ukazało się rozstrzygnięcie, że gminy mogą korzystać z odliczeń w zakresie podatku VAT. W związku z powyższym gmina Leśnica współpracuje z firmą doradczą, która uczestniczy w czynnościach związanych w odzyskaniem podatku VAT. Podkreślił, iż obecnie na bieżąco wszystkie realizowane inwestycje są analizowane  pod kątem możliwości odzyskania przedmiotowego podatku.

 

Pani Klara Gonsiorowska – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dochód środków finansowych  w wysokości powyżej  700 000,00 złotych w 2016 roku pochodził z rozliczenia z lat ubiegłych ze zwrotu podatku VAT. W szczególności  dotyczył wydatków związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej oraz rozliczeń VAT osiąganych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy w latach 2011 i 2012.

 

Pan burmistrz dodał, iż z dniem 1 stycznia 2017 roku gmina Leśnica,  wszystkie jednostki organizacyjne gminy oraz zakład budżetowy są jednym płatnikiem VAT. Z uwagi na to jednostki budżetowe i zakład budżetowy przekazują do gminy deklaracje cząstkowe związane z podatkiem VAT, które gmina  łączy w całość,  a następnie przekazuje do Urzędu Skarbowego.

 

Następnie Pan  Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem co składa się na środki pieniężne wykazane w bilansie w kwocie 9.519.141,23 złotych.

Pani Klara Gonsiorowska wyjaśniła, że środki budżetu gminy to faktyczne środki zgromadzone na rachunkach bankowych gminy tj. na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych, które łącznie wynoszą 9.370.269,89 złotych. Natomiast pozostała kwota w wysokości 148.871,34 złotych to środki pieniężne związane z rozliczeniem z urzędami skarbowymi oraz  udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Pan Stefan Rudol zwrócił uwagę na wydatki poniesione na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalent pieniężny dla członków jednostek operacyjno – technicznych OSP w kwocie 18 970,51 złotych.

Nadmienił, iż swego czasu strażacy deklarowali, iż jednak nie będą intensywnie wnioskować o wypłatę tego świadczenia.

 

Ad. pkt 3

Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej zabierając głos poinformował, iż w dniu  2 czerwca 2017 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynął wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” Panu Erykowi Bula. Podkreślił, iż wnioskodawcą przedmiotowego wniosku jest Ludowy Zespół Sportowy z siedzibą w Kadłubcu. Celem przypomnienia nadmienił, iż zgodnie z zapisami uchwały Nr XX/129/2000 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 lipca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” na podstawie paragrafu 3 punktu 2 wnioski podmiotów tj. władz statutowych fundacji i stowarzyszeń (dotyczy wniosku LZS Kadłubiec) podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej.

W związku z powyższym Pan Mierzejewski przedstawił treść złożonego wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” Panu Erykowi Bula. Przedmiotowy wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pozostając przy głosie Pan Kazimierz Mierzejewski wyraził pozytywną opinię w temacie dotyczącym nadania Panu Erykowi Bula tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”. Jak podkreślił osoba ta bardzo mocno zaangażowała się w sprawy funkcjonowania klubu LZS  w tej miejscowości.

 

Pan Stefan Rudol wyraził również pozytywną opinię w kwestii przyznania wymienionej we wniosku osobie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”. Podkreślił, iż  po ostatniej wizytacji obiektu będącego w dyspozycji LZS Kadłubiec tj. pod kątem wyposażenia, utrzymania czystości i stanu boiska należy wyrazić wobec tej osoby ogromne uznania i podziękowania  za wkład pracy włożonej na rzecz tego obiektu. Ponadto nadmienił, iż należy podkreślić, iż pomimo różnych zawirowań LZS Kadłubiec nadal prowadzi rozgrywki piłkarskie.

 

Pan Teodor Jahn podkreślił, iż boisko sportowe w tej miejscowości utrzymane jest w stanie bardzo należytym co pozytywnie wpływa na wizerunek całego obiektu. Ponadto od dłuższego czasu drużyna ta prowadzi rozgrywki. Uznał, iż skoro osoba ta została zarekomendowana przez miejscowe środowisko to również wyraża pozytywną opinię w tej sprawie.

 

Członkowie komisji po zapoznaniu się z treścią przedmiotowego wniosku oraz wysłuchaniu wypowiedzi radnych w tej sprawie wyrazili pozytywną opinię w temacie dotyczącym  przyznania Panu Erykowi Bula tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”.  Głosowało 8 radnych.

 

Pan burmistrz poinformował, iż chcąc dopełnić formalności w zakresie dotyczącym dostarczenia radnym materiałów na siedem dni przed sesją Rady Miejskiej w Leśnicy, która w tym miesiącu odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 roku to podkreślił, iż wymóg w zakresie dostarczenia projektu uchwały w tej sprawie nie będzie spełniony, ponieważ materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Leśnicy zostały już wysłane radnym. Natomiast z informacji, które posiada to poinformował,  iż z kolei przed planowaną  sesją Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu br. odbędzie się uroczystość związana z obchodami 65 - lecia LZS Kadłubiec. W związku z powyższym podkreślił, iż wnioskodawca na pewno  planował na tej uroczystości poinformować osobę o przyznaniu przedmiotowego tytułu przez Radę Miejską. Jednocześnie nadmienił, iż spełniając wymogi w zakresie dostarczenia materiałów na siedem dni przed planowaną sesją to podkreślił, że sesja sierpniowa odbędzie się po tej uroczystości.

Pan Teodor Jahn podkreślił, iż w takiej sytuacji porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 26 czerwca 2017 roku należy rozszerzyć o wyżej omawiany temat tj.  podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemie Leśnickiej”.

 

Obecni na posiedzeniu członkowie wspólnych komisji tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej opowiedzieli się za wprowadzeniem na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy tj. w dniu 26 czerwca 2017 roku punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemie Leśnickiej”. Członkowie komisji uznali, iż informację w tej sprawie  powzięli na siedem dni przed planowanym terminem sesji tj. w dniu dzisiejszym - 19 czerwca 2017 roku.

 

Następnie Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem w temacie dotyczącym sposobu informowania radnych o posiedzeniach sesji oraz komisji. Jak podkreślił informacja dotycząca dzisiejszego posiedzenia komisji oraz zawiadomienie wraz z materiałami na najbliższą sesję dotarły do radnego listem poleconym. W związku z powyższym zapytał czy, aby utrzymać siedmiodniowy termin dostarczenia zawiadomienia wraz z materiałami przed  posiedzeniem sesji czy komisji  należy postępować w tak drogi sposób. Uznał, iż korespondencja w tym temacie może być nadal wysyłana listem zwykłym lecz w terminie wcześniejszym. Jednocześnie podkreślił, iż rozwiązanie to jest bardzo konkretne, sprawne i jednoznacznie wyjaśniające.   

Pan burmistrz wyjaśnił, iż z daleko idącej ostrożności w związku z wyrażoną obawą o właściwe funkcjonowanie pracy rady i zapisy  statutowe brak jest innych możliwości. Jednocześnie podkreślił, iż przyjmując taką formę dostarczenia korespondencji  mamy pewność, iż próba podjęcia dostarczenia materiałów w statutowym terminie tj. na siedem dni przed sesją została podjęta.

 

Nie poruszono innych spraw.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFPROTOKÓŁ Nr 21/2017/ROL z posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 19 czerwca 2017 roku.pdf