Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ Nr 19/2017/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 9 czerwca 2017 roku

  PROTOKÓŁ Nr 19/2017/REW

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 9 czerwca 2017 roku

Obecni: wg. listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Kontrola wydatkowania środków finansowych na budowę obiektu sportowego w Leśnicy przy ulicy Zdzieszowickiej.
  2. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych na organizację imprez kulturalnych w roku 2016.
  3. Sprawy bieżące.

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Maria Reinert – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, która powitała Panią Małgorzatę Urbańczyk – Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Panią Edytę Gola – Inspektora na stanowisku pracy do spraw kultury oraz członków komisji.

Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

Ad. pkt 1

Kontrola wydatkowania środków finansowych na budowę obiektu sportowego w Leśnicy przy ulicy Zdzieszowickiej.

Kontrolę przeprowadzili:

  1. Maria Reinert – przewodniczący komisji
  2. Teresa Kwoczała – wiceprzewodniczący komisji
  3. Piotr Górecki – członek komisji

na podstawie upoważnienia Nr 1/2017 wydanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 1 czerwca 2017 roku.

Wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą udzielała Pani Małgorzata Urbańczyk – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

 

Ustalenia kontroli:

Na podstawie prowadzonej dokumentacji przez  Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej stwierdzono, iż na przełomie lat 2015/2016 przeprowadzono realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy. Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 500 000,00 złotych zostały zapisane  w Uchwale Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok oraz Uchwale Nr XIV/71/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, gdzie zapisane środki  na ten cel wyniosły 1 500 000,00 złotych.

Ustalono, iż w dniu 13 lutego 2015 roku gmina Leśnica złożyła wniosek o wpisanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na rok 2015 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, Uchwałą Nr V/68/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na lata 2013 – 2018” zostało ujęte nowe zadanie tj. „Dofinansowanie dla gminy Leśnica na budowę kompleksu sportowego na kwotę 650 000,00 złotych, w tym 50 000,00 złotych w roku 2015 i 600 000,00 złotych w roku 2016.

Kolejnym etapem do uzyskania zapewnienia finansowego było złożenie przez gminę Leśnica wniosku do Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie o dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Opis zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem dotyczył realizacji następującego zakresu rzeczowego tj.

- boisko piłkarskie z nawierzchnią z sztucznej trawy o wymiarach 30m x 62m, o powierzchni użytkowej 1860,00 m2,

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 32m x 19,1m, o powierzchni użytkowej 611,20 m2,

- bieżnia o nawierzchni poliuretanowej długości 200 m,

- chodnik z kostki brukowej o powierzchni 558,85 m2,

- ogrodzenie boisk: do wysokości 4m ze słupków stalowych z profili zamkniętych długości 102,00 mb, wysokości 2,5m ze słupków stalowych ocynkowanych z profili zamkniętych,

- łączka gimnastyczna,

- mała architektura (ławki, stojaki na rowery, tablica z regulaminem).

Zgodnie z Umową  Nr 2015/0193/3130/SubA/DIS/T zawartą w dniu 16 września 2015 roku oraz aneksem do tej umowy gmina Leśnica otrzymała zapewnienie dofinansowania w wysokości 463 200,00 złotych w rozbiciu na lata  tj. 50 000,00 złotych w roku 2015 i 413 000,00 złotych w roku 2016.

Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych według umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy, w tym budowa boisk: wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 200 m z bieżnią prostą oraz skoczni w dal kształtowała się na poziomie 1 868 632,03 złotych. Natomiast faktyczna wartość nakładów inwestycyjnych stanowiła kwotę 1 542 690,68 złotych, w tym środki własne budżetu gminy stanowiły wielkość rzędu 1 079 490,68 złotych, a środki finansowe pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowiły wartość w kwocie 463 200,00 złotych. Wartość odliczonego podatku VAT stanowiła kwotę 325 941,35 złotych.

Realizacja przedmiotowego zadania została przeprowadzona przez Konsorcjum – lider K + D Budownictwo Sp. z.o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu ul. Głubczycka 21 i partner – INTERHALL Sp. z.o.o. Katowice ul. Józefowska 6.

Wnioski pokontrolne:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. Przedłożona dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy.  Wszystkie formalności tj.  rozliczenie przyznanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie oraz uzyskanie decyzji o użytkowaniu obiektu zostały dopełnione.

Należności dotyczące płatności za faktury zostały uregulowane w terminie. Na podstawie zestawienia wszystkich faktur dotyczących realizacji zadania „Budowa kompleksu sportowego w Leśnicy” stwierdza się, że  realizacja finansowa była prowadzona prawidłowo.

Wobec braku nieprawidłowości nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

Kontrolę przeprowadzili:

  1. Maria Reinert …………………………
  2. Teresa Kwoczała ……………………..
  3. Piotr Górecki ………………………….

 

Ad. pkt 2

Pani Edyta Gola – Inspektor na stanowisku pracy do spraw kultury przedstawiła członkom komisji informację dotyczącą kosztów imprez sportowo – kulturalnych realizowanych przez gminę Leśnica w roku 2016. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Gola poinformowała, iż w ramach imprez sportowych w roku 2016 na terenie naszej gminy został przeprowadzony Bieg Pielgrzym w Górze Św. Anny, turniej piłki halowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Leśnicy, Zawody Wędkarskie Szuwarek w Raszowej oraz Road Maraton-Annogórski Klasyk – wyścig rowerowy. Ponadto w ramach imprez okolicznościowo – kulturalnych zostały zorganizowane imprezy, które corocznie  już odbywają się na terenie naszej gminy tj. Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej, Gminny Dzień Seniora w Lichyni, Regionalny Przegląd Koni oraz zawody w powożeniu w Porębie, Dożynki Gminne itp. Pani Gola podkreśliła, iż środki finansowe wydatkowane na powyższy cel pochodziły z budżetu gminy Leśnica. Jednocześnie nadmieniła, iż w ramach środków budżetu gminy przeznaczonych na wsparcie sołectw i osiedli w każdej miejscowości zorganizowane zostały imprezy lokalne. Ponadto nadmieniła, iż Dożynki Gminne (impreza dwudniowa), które miały miejsce w roku 2016 w sołectwie Łąki Kozielskie były imprezą najdroższą w stosunku do pozostałych przedsięwzięć kulturalnych. Poniesione wydatki finansowe na ten cel w kwocie 44 681,38 złotych pochodziły ze środków budżetu gminy oraz z dotacji pozyskanych przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe tj. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w kwocie 12 000,00 złotych oraz Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Opolu – kwota 11 000,00 złotych.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFPROTOKÓŁ Nr 19/2017/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 9 czerwca 2017 roku.pdf