Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXII/163/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zwołania zebrań

Uchwała Nr XXXII/163/17
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zwołania zebrań

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) i w związku z § 8 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 i nr 4 do Uchwały Nr VII/32/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Leśnica (Dz. Urz. Woj. Opols. Nr 46, poz. 990) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwołuje się zebrania wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w następujących sołectwach:

1) Sołectwo Czarnocin w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 1800 w Klubie Wiejskim przy ul. Wiejskiej 16,

2) Sołectwo Kadłubiec w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 1930 w Klubie Wiejskim przy ul. Wiejskiej 93.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie sołectwa Czarnocin i Kadłubiec oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR XXXII/163/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zwołania zebrań.pdf