Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ Nr 17/2017/REW ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 6 lutego 2017 roku

PROTOKÓŁ Nr 17/2017/REW

ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy

w dniu 6 lutego 2017 roku.

Obecni: wg. listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Stanowisko komisji w sprawie reformy oświaty.
  2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
  3. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej, który powitał Pana Łukasza Jastrzembskiego – Burmistrza Leśnicy, Pana Andrzeja Iwanowskiego – Zastępcę Burmistrza, Panią Agnieszkę Nowak – Kierownika Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy oraz członków komisji. Następnie głos oddał Panu Burmistrzowi.

Ad. pkt 1

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy poinformował, iż samorząd gminy stoi przed podjęciem ważnej  decyzji w temacie dotyczącym reformy oświaty, która wprowadza likwidację gimnazjów. Nowe regulacje prawne w tym zakresie  weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Podkreślił, iż jest przeciwny zmianom, które zafundował rząd jednak należy się zmierzyć z nowymi wymaganiami w tym temacie. Pan burmistrz poinformował, iż według nowej ustawy zmieni się struktura szkół i powstaną 8-letnie szkoły podstawowe. Proces dostosowania sieci szkół do projektowanej zmiany struktury szkolnej sprowadza się w naszej gminie do przekształcenia szkół podstawowych w 8-letnie szkoły podstawowe oraz wygaszania gimnazjum.  Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończąc w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy.

Pan burmistrz poinformował, iż obecnie odbywają się na terenie gminy spotkania z mieszkańcami i również w temacie oświaty podejmowano dyskusję. W sołectwach, w których zebrania już miały miejsce, stwierdził, iż dało się odczuć aprobatę ze strony mieszkańców na wprowadzenie 8-letnich szkół podstawowych. Patrząc na zmiany oświatowe należy spojrzeć na tę sytuację z perspektywy wybrania najlepszego wariantu zarówno dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Jak stwierdził w niekomfortowej sytuacji są nauczyciele gimnazjum, ponieważ likwiduje się placówkę, w której pracowali siedemnaście lat. Podkreślił, iż w tej sytuacji należy podjąć starania w celu zapewnienia  pracy maksymalnie jak największej liczbie nauczycieli jak również pracowników obsługi gimnazjum.

Pan burmistrz poinformował, że  wspólnie z Panią Nowak – Kierownikiem Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy rozważali możliwości jakie daje nowa ustawa Prawo Oświatowe. Również z panią Nowak gościli w Kuratorium Oświaty, aby przedstawić rozważany do wprowadzenia na terenie gminy Leśnica plan realizacji. Ponadto celem spotkania w Kuratorium było także pozyskanie informacji potwierdzających zgodność z prawem proponowanych wariantów rozwiązań.  

Następnie pan burmistrz przedstawił członkom komisji trzy warianty możliwe do wprowadzenia na terenie naszej gminy z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

Wariant I:

Gmina nie likwiduje Publicznego Gimnazjum w Leśnicy  - gimnazjum zostaje wygaszane stopniowo i równolegle w tym samym wariancie w szkołach podstawowych mamy sześć, siedem i osiem klas. Natomiast nauczyciele, którzy pracowali w gimnazjum sukcesywnie zostają przenoszeni w miarę potrzeb z gimnazjum do szkół podstawowych, ponieważ w gimnazjum liczba godzin ulegnie pomniejszeniu, a zapotrzebowanie na godziny wzrośnie w szkołach podstawowych.

Wariant II:

- Przekształcenie Gimnazjum w Szkołę Podstawową czyli obecne Gimnazjum przekształca się w Szkołą Podstawową i w miesiącu wrześniu zostaje przeprowadzony nabór do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej. Sytuacja sprowadzałaby się do tego, że na terenie miejscowości Leśnica funkcjonowałyby dwie szkoły podstawowe.

- Przekształcenie Gimnazjum w Szkołę Podstawową nr 2 w miejscowości Leśnica przez okres przejściowy tj. trzech lat mogą uczyć się uczniowie klas siódmych i ósmych z terenu całej gminy pod warunkiem, że rodzice tych uczniów wyrażą zgodę na taką formę nauki. Wówczas klasy VII, a później VII i VIII z całego terenu gminy (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śl., Raszowej – po jednym oddziale, Leśnicy – dwa oddziały) mogą zacząć funkcjonować w okresie przejściowym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Leśnicy lecz jako cztery niezależne klasy, których nie można połączyć. Natomiast po tym okresie (okresie przejściowym) zostanie przeprowadzony nabór do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2.

lub Wariant III;

Włączenie Publicznego Gimnazjum do Szkoły Podstawowej – wtedy powstaje twór o nazwie Szkoła Podstawowa w Leśnicy z oddziałami gimnazjalnymi na czas ich funkcjonowania. Wówczas dyrektor Szkoły Podstawowej staje się automatycznie dyrektorem Szkoły z oddziałami gimnazjalnymi a aktualny wicedyrektor szkoły podstawowej traci funkcję wicedyrektora. Natomiast wicedyrektorem Szkoły Podstawowej staje się aktualny dyrektor Publicznego Gimnazjum.  

Pan burmistrz podkreślił, iż w jego opinii najbardziej optymalnym wariantem, który mógłby zostać realizowany na terenie naszej gminy to wariant pierwszy czyli wprowadzamy 8-letnią  Szkołę Podstawową w Zalesiu Śląskim, Raszowej i Leśnicy a gimnazjum sukcesywnie będzie wygaszane.

Następnie pan burmistrz przedstawił informację dotyczącą obsady nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum. Stwierdził, iż podstawowym założeniem jest, aby maksymalną liczbę nauczycieli gimnazjum zatrzymać w szkołach podstawowych. Przedmiotowy temat został przeanalizowany pod kątem ilości dzieci, posiadanego wykształcenia nauczycieli, ilości godzin, które  da się wygenerować (zapewnić) nauczycielom przechodzącym z gimnazjum. Stwierdził, że  chcąc zatrzymać maksymalną ilość nauczycieli z gimnazjum w szkołach podstawowych, trzeba będzie uwolnić maksymalnie dużą ilość godzin nadliczbowych  aktualnych nauczycieli szkół podstawowych. Przedmiotowa sytuacja sprowadzi się do tego, że za trzy lata znaczna  ilość nauczycieli będzie pracowała na „gołych” etatach co będzie generowało wypłatę czternastej pensji czyli wyrównanie do średniej pensji nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Pan burmistrz nadmienił, że ustawa nie będzie finansowo neutralna dla gminy, ponieważ pensja ta musi zostać wypłacona. Jeżeli chodzi o pracowników obsługi to w niedalekim czasie pojawią się ruchy emerytalne. Natomiast z informacji, które posiada w temacie nauczycieli to najwcześniej za pięć lat jedna osoba mogłaby skorzystać z tego uprawnienia.  

Przez okres  najbliższych pięciu lat wszyscy nauczyciele są w wieku przedemerytalnym i gdyby nauczyciel wyraził chęć skorzystania z wcześniejszego świadczenia to wówczas należy mu się świadczenie kompensacyjne.

Pan burmistrz podkreślił, iż analizując możliwości gminy w tym zakresie wygląda na to, że prawie wszyscy nauczycieli będą mieli zapewnioną pracę w placówkach oświatowych gminy. Dodatkowo wskazał, iż w gminie tylko jeden nauczyciel uczy fizyki czy chemii w gimnazjum. W przyszłości  jeżeli nauczyciel zdecyduje się na podjęcie pracy w szkole to wówczas będzie miał zapewniony etat  lecz we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy. Na chwilę obecną na terenie naszej gminy funkcjonuje sześć klas podstawowych oraz trzy klasy gimnazjum co daje dziewięć roczników edukacji w gminie, a w przyszłości będzie osiem roczników. Stąd siłą rzeczy godzin dla nauczycieli ubędzie i nie będzie możliwości zatrudnienia wszystkich nauczycieli gimnazjum.

Następnie pan burmistrz przedstawił informację  dotyczącą warunków lokalowych poszczególnych placówek oświatowych w gminie. W tej sprawie radni otrzymali przygotowaną przez panią Nowak informację pod kątem ilości klas lekcyjnych oraz analizę demograficzną przedszkoli i szkół pod kątem ilości dzieci, które uczęszczają do szkół w obecnym roku szkolnych oraz uczniów, którzy potencjalnie będą uczęszczać do szkół podstawowych w latach kolejnych, aż do roku szkolnego 2022/2023. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pan burmistrz podkreślił, iż zakładając, że nastąpi 10 procentowy wzrost liczby dzieci to baza lokalowa szkół jest wystarczająca.

 

Następnie pan burmistrz podkreślił, iż z  uwagi na fakt, że wszystkie gminy są zobowiązane do podjęcia w terminie do końca marca bieżącego roku uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego rozważano temat czy i w naszej gminie taka uchwała musi zostać podjęta, ponieważ sieć szkół na terenie naszej gminy  nie ulegnie zmianie. Zachowane zostaną te same obwody. W tym celu zwrócono się do Kuratorium Oświaty o zajęcie stanowiska w tej sprawie lecz do dnia dzisiejszego otrzymano jedynie telefoniczną informację, iż  uchwała o utworzeniu sieci szkół musi zostać przez radę podjęta. W związku,  z tym poinformował, iż na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy zostanie przedstawiony w tej sprawie stosowny  projekt uchwały celem jego podjęcia. Przedmiotowy dokument zostanie przedłożony kuratorowi oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Następnie kurator oświaty wyda opinię w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Opinia kuratora oświaty będzie wówczas wiążąca dla jednostki samorządu terytorialnego. Po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, do dnia 31 marca 2017 podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Pan Ryszard Froń zwrócił się zapytaniem czy podjęto jakiekolwiek kroki dotyczące symulacji wypłacenia 14-tej  pensji dla nauczycieli, ponieważ będzie to ogromny cios finansowy dla budżetu gminy.

Pani Nowak odpowiedziała, iż na obecną chwilę nie ma możliwości przygotowania danych w tym zakresie. Podkreśliła, że na obecną chwilę nie ma jeszcze planów ramowych, projektów organizacyjnych szkół,  na podstawie których można by przygotować symulację.

 

Pan Kazimierz Mierzejewski podkreślił, iż zmiana ustawy o systemie oświaty jest równoznaczna z reorganizacją. Nadmienił, iż przy reorganizacji systemu istnieje niebezpieczeństwo, iż nauczyciel może nie przyjąć nowych warunków pracy i wówczas należy mu wypłacić odprawę. Zapytał czy taka sytuacja może mieć miejsce w obecnym systemie,  ponieważ nauczyciel który będzie musiał prowadzić lekcje w trzech placówkach może podziękować za taką formę współpracy.

Pani Nowak wyjaśniła, iż jeżeli nauczyciel mianowany nie wyrazi zgody na nowe warunki pracy to wówczas nastąpi rozwiązanie umowy o pracę i należy mu wypłacić sześciomiesięczną odprawę. Podkreśliła, że zasady wypłacania odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy nie zmieniły się.

Pan Mierzejewski odnosząc się do wariantów przedstawionych przez pana burmistrza, podkreślił iż w jego opinii również należałoby wprowadzić wariant pierwszy polegający na stopniowym wygaszaniu placówki gimnazjum. Jednocześnie zwrócił się z zapytaniem co z budynkiem gimnazjum oraz halą sportową przy tym budynku.

Pan Teodor Jahn odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi w temacie wypłacenia w przyszłym roku 14-tej pensji nauczycielom należy zwrócić uwagę, że w przyszłym roku szkolnym będzie mniej o jedną klasę. W związku z czym tylko nauczyciele z gimnazjum będą mieli problemy z wypracowaniem liczby godzin i część z nich będzie objęta wypłaceniem tej pensji. Jak podkreślił w ostatnich latach w gimnazjum nie było potrzeby wypłaty tych wynagrodzeń.

Ponadto Pan Jahn odniósł się do tematu zabezpieczenia klas i sali gimnastycznych w szkołach podstawowych. Zwrócił uwagę, iż sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Raszowej odbiega od sali gimnastycznej w placówce w Zalesiu Śląskim. Zaznaczył, że z uwagi, iż w Szkole Podstawowej w Zalesiu Śląskim i Raszowej brak jest klasy pierwszej to przez kolejne siedem lat klas tych będzie tylko siedem.

Z uwagi na ten element wskazane byłoby wybudowanie w Szkole Podstawowej w Raszowej  do 2023 roku sali gimnastycznej.  W tym czasie dopiero powstanie w tej placówce ósma klasa i w obecnej sytuacji szanse rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej w tej szkole są możliwe do osiągnięcia.

Pan burmistrz ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Mierzejewskiego w temacie budynku gimnazjum i hali sportowej przy tym budynku poinformował, iż co do budynku samego gimnazjum to do 31 sierpnia 2019 roku będzie trwało jego wygaszanie i wówczas należy podjąć rozważania o dalszym losie tego obiektu. W kwestii hali sportowej poinformował, że w przedmiotowym temacie pojawiały się już różne koncepcje lecz  uważa, iż hala sportowa w obecnej lokalizacji powinna pozostać.

W temacie sali gimnastycznej w Raszowej poinformował, że został przygotowany projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę boiska przyszkolnego na boisku przy Szkole Podstawowej w Raszowej. W tym  temacie gmina czyniła już starania o dofinansowanie przedmiotowego zadania jednak się nie udało. Projekt budowlany został przygotowany w układzie szkoły sześcioklasowej. Starając się rozpoznać przedmiotowy temat przy budowie boiska sportowego w Leśnicy (Orlik) posiada informacje, iż Ministerstwo Sportu dysponuje programem dofinansowania hal przyszkolnych o określonych parametrach i temat ten został w tym zakresie sprawdzony. Przeanalizowano czy hala sportowa narzucona kształtem i rozmiarami przez Ministerstwo zmieści się na terenie przyszkolnym również pod kątem zapisów planu zagospodarowania przestrzennego tej miejscowości. Pan burmistrz poinformował, iż w wyniku  rozpoznanych możliwości w tej sprawie,  sala  która mogłaby zostać dofinansowana ze środków Ministerstwa zmieściłaby się na terenie przyszkolnym.

Pan Kazimierz Mierzejewski podkreślił, iż z przedstawionej analizy wynika, że z chwilą wygaszania gimnazjum żaden nauczyciel z terenu naszej gminy nie straci pracy.

Pan burmistrz zaznaczył, iż takiej informacji nie przekazał. Podkreślił, że wysoki procent nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy będzie miała zapewnioną pracę na etacie. Z zakładanej siatki godzin, która obecnie jest na etapie uzgodnień wynika, że zabraknie godzin dla nauczycieli: matematyki, języka polskiego, historii,  języka angielskiego i zajęć wychowania fizycznego.

Pan Roland Reguła zapytał na jakim poziomie przedstawia się subwencja oświatowa.

Pan burmistrz wyjaśnił, iż subwencja oświatowa przyznana na obecny rok kształtuje się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

Pani Nowak nadmieniła,  iż nie da się przewidzieć środków finansowych otrzymywanych w ramach subwencji, na kolejne lata ponieważ Ministerstwo corocznie w zależności od posiadanych środków finansowych manipuluje wagami oświatowymi.

Pan Kazimierz Mierzejewski zapytał w temacie dowozów uczniów do Szkoły Podstawowej w Leśnicy.

Pan burmistrz wyjaśnił, iż w tym temacie nic się nie zmieni.

Pan Teodor Jahn zapytał jakimi przepisami są objęci nauczyciele, którzy będą musieli dojechać do innej placówki w celu nauczania na przykład przedmiotu chemii.

Pani Nowak wyjaśniła, iż  w takiej sytuacji nauczyciel otrzyma propozycję przyjęcia nowych  warunków pracy. Koszty samego przejazdu do innej placówki nie będą podlegały dofinansowaniu.

Następnie Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem w temacie dotyczącym wyposażenia klasopracowni, ponieważ takowe muszą powstać.

Pani Nowak wyjaśniła, iż przedmiotowy temat ma zostać sfinansowany z rezerwy oświatowej.

Pan burmistrz nadmienił, iż jako samorząd będziemy musieli się zmierzyć z doposażeniem każdej szkoły podstawowej w pomoce niezbędne do realizowania nowych przedmiotów na przykład chemii czy fizyki przy jednoczesnym wykorzystaniu posiadanych  już pomocy dydaktycznych w gimnazjum.

Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem czy nauczyciele szkół podstawowych są świadomi tego, że „stracą” pod kątem finansowym.

Pan burmistrz poinformował, iż nie spotykał się jeszcze z nauczycielami szkół podstawowych ale jest przekonany, że są świadomi tego co dzieje się w przedmiotowym temacie

Pan Ryszard Golly  zwrócił się z zapytaniem jak przedstawia się baza lokalowa w przedszkolach pod względem ilości uczęszczających do tych placówek dzieci.

Pan burmistrz wyjaśnił, iż obecny rok jest mocno obłożony  jeżeli chodzi o miejsca w przedszkolach. Publiczne Przedszkole w Leśnicy na dzień dzisiejszy jest maksymalnie zapełnione, ale w miesiącu wrześniu 40 dzieci odchodzi do klasy pierwszej i wówczas sytuacja się zmieni. W pozostałych placówkach przedszkolnych miejsc jest wystarczająco.

Pan Roland Reguła zabrał głos w temacie parkingu przy Publicznym Przedszkolu w Leśnicy. Zapytał czy istniałaby możliwość przeniesienia dotychczasowego parkingu, który obecnie znajduje się przed budynkiem przedszkola w sąsiedztwie drogi powiatowej na teren przedszkola.

Pan burmistrz wyjaśnił, iż temat parkingu przedszkola był poruszany kilka lat temu i wówczas radni podjęli decyzję o powiększeniu istniejącego parkingu przy drodze powiatowej.

W wyniku szerokiej dyskusji w temacie dotyczącym zmian wynikających z zapisu  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe członkowie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy sformułowali odpowiedni wniosek w tej sprawie.

Połączone Komisje Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisja Finansowo – Gospodarcza, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Społecznej oraz Komisja Rewizyjna w Leśnicy jednogłośnie przychylają się do wdrożenia wariantu pierwszego, który spowoduje stopniowe wygaszanie Publicznego Gimnazjum, którego proces będzie przebiegał od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku przy równoległym kształtowaniu się nowych klas w placówkach szkolnych  tj. klasy VII i klasy VIII (głosowało 13 członków komisji tj. wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu).

Pan burmistrz poinformował, iż w związku z powyższym na najbliższą sesję zostanie przygotowana uchwała w sprawie projektu dostosowującego sieć szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Ad. pkt 2

Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy zgodnie z § 17 ust. 2 statutu gminy Leśnica stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VIII/42/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami przedstawili kolejno Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2016 rok. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 3

Pani Nowak tytułem uzupełnienia poinformowała, iż wszystkie samorządy otrzymały z Ministerstwa Oświaty wzór projektu uchwały dostosowującej sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podkreśliła, iż nowy projekt uchwały w tej sprawie będzie obrazował:

-  plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019,

- plan sieci prowadzonych przez Gminę Leśnica publicznych gimnazjów oraz granice obwodu dotychczasowego publicznego gimnazjum od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 roku,

- projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica od dnia 1 września 2019 roku.

Ponadto Pani Nowak poinformował, iż oprócz wyżej wymienionego projektu uchwały na najbliższej sesji zostaną przedłożone dwa projekty uchwał celem ich podjęcia.  Przedmiotowe projekty członkowie komisji otrzymali do zaopiniowania w dniu dzisiejszym. Pierwszy projekt uchwały dotyczy opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstaw programowych. 

Poinformowała, iż na ostatniej sesji w dniu 23 stycznia 2017 roku  podjęto uchwałę Nr XXVII/136/17 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniającą uchwałę Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez gminę Leśnica. Wydział Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego zakwestionował jej treść w związku ze zmianą przepisów prawnych w tym zakresie i ponownie  zachodzi potrzeba przygotowania nowego projektu uchwały w tym temacie.

W związku z powyższym przedstawiła nowy projekt uchwały w tej sprawie. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Podkreśliła, iż przedłożona treść uchwały zawiera pełne uregulowania dotyczące płatności za przedszkola prowadzone przez gminę oraz uchyla poprzednie uchwały dotyczące tej materii.

Następnie Pani Nowak przedstawiła kolejny projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do protokołu. Podkreśliła, iż z uwagi na zmianę przepisów prawnych moc straciła obowiązująca dotychczas uchwała w tej sprawie. Następnie szczegółowo omówiła zapisy przedmiotowego dokumentu. Pani Nowak podkreśliła, na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe organ prowadzący do 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych jak również dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. Rekrutacja do szkół i przedszkoli odbywa się zgodnie z zapisami rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe, który obowiązuje od 26 stycznia 2017 r. W związku ze zmianą podstaw prawnych regulujących postepowanie rekrutacyjne zachodzi potrzeba podjęcia nowych uchwał  określających kryteria oraz dokumentów branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica.

Rekrutacja do przedszkoli – podobnie jak w roku ubiegłym - odbywa się dwuetapowo. Na pierwszym etapie badane są kryteria ustawowe: dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnosprawne albo posiadające niepełnosprawnego rodzica, rodziców lub rodzeństwo, wychowywane samotnie przez matkę lub ojca, dzieci z rodzin zastępczych. Na drugim etapie przyznawane są punkty zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszej uchwale. Organ uchwala nie więcej niż 6 kryteriów.

Rekrutacja do szkół podstawowych dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły podstawowej. Dzieci mieszkające w obwodzie – przyjmowane są z urzędu, nie biorą udziału w postepowaniu rekrutacyjnym. Kryteria proponowane w uchwale zostały przedyskutowane i uzgodnione z dyrektorami placówek.

Członkowie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy pozytywnie zaopiniowali przedstawione projekty uchwał tj. projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez gminę Leśnica oraz projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Leśnica, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej,  który przewodniczył w posiedzeniu dzisiejszych obrad zwrócił się z prośbą do kolegów radnych, aby na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy nie wracać już do tematów będących  przedmiotem  dzisiejszego posiedzenia. Podkreślił, że dyskusja w temacie poruszonych spraw była szeroka i wyczerpująca.  Komisje wypracowały wspólne stanowisko w omawianych tematach.

Nie poruszono innych spraw.

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFPROTOKÓŁ Nr 17/2017/REW ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 6 lutego 2017 roku.pdf