Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica

Leśnica, dnia 24 września 2015r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA LEŚNICY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Leśnicy uchwały Nr X/47/15 z dnia 31 sierpnia 2015r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica

Obszar objęty planem stanowi obręb ewidencyjny Łąki Kozielskie z wyłączeniem terenu oznaczonego na załączniku nr 1 do uchwały Nr II/11/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia  4 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie - teren przemysłowy, teren zabudowy rzemieślniczej oraz teren zabudowy usługowej.

Teren wyłączony z planu stanowi obszar zakładu produkcyjnego Izobud Sp. z o.o. Granice obszaru objętego planem oznaczono na załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 21 października 2015r.:

1. na piśmie na adres:  Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica,

2. drogą elektroniczną na adres e-mail: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.).

3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy, w godzinach otwarcia Urzędu.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Łukasz Jastrzembski

Burmistrz Leśnicy

PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY.pdf