Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA Nr XXXIX/222/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/222/06

Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 6 marca 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica w roku 2006

 

Na podstawie art. 30 ust. 6, art.49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203 poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526) oraz §§ 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica w roku 2006 wprowadza się następujące zmiany:

 

1) Rozdział VII (§ 27 i § 28) otrzymuje brzmienie:

„VII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

 

§ 27.

1.       Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.

2.       Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły z tym, że:

a)      0,8 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

b)      0,2 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

3.       Minimalna wysokość nagrody wynosi 5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

4.       Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i mogą być przyznawane nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów:

1)      w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:

a)      osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b)      podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c)      osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,

d)      posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

e)      przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

f)       prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

g)      organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h)      prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

i)        osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;

2)      w zakresie pracy opiekuńczej:

a)      zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b)      prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c)      organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d)      organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami;

3)      w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a)      udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b)      udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

5.       Nagrody nauczycielom przyznają:

a)      ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt. a) – dyrektor szkoły,

b)      ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt. b) – Burmistrz Leśnicy.

6.       Organy uprawnione do przyznawania nagród przyznają nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek.

7.       Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:

a)      w stosunku do nauczyciela – dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Związki Zawodowe,

b)      w stosunku do dyrektora szkoły – Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy, kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Związki Zawodowe.

8.       Wnioski o przyznanie nagród powinny być złożone w terminie do 20 września danego roku w przypadku wnioskowania o nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej odpowiednio do osób przyznających nagrody zgodnie z ust. 4.

9.       Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

 

§ 28.

Zawiadomienie o przyznaniu nagrody przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnej. Kopię zawiadomienia dołącza się do akt osobowych nauczyciela.”

 

2) § 31 otrzymuje brzmienie:

” 1. Wysokość dodatku mieszkaniowego ulega obniżeniu:

a)      z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko, od którego posiadania uzależnione jest prawo do dodatku, kończy 16 rok życia,

b)      w okresie umieszczenia dziecka, od posiadania którego uzależnione jest prawo nauczyciela do dodatku, w domu dziecka lub innej placówce oświatowo – wychowawczej,

c)      w okresie zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem, od posiadania którego uzależnione jest prawo nauczyciela do dodatku.

W przypadku obniżenia dodatku § 29 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt a), kontynuuje naukę po osiągnięciu pełnoletności, prawo do dodatku wygasa z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło ukończenie szkoły – nie później jednak niż z końcem miesiąca, w którym dziecko, będące na wyłącznym utrzymaniu rodziców, kończy 20 rok życia.

3. Prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.”

 

3) § 32 otrzymuje brzmienie:

„1. Wypłacanie przysługującego dodatku ulega zawieszeniu na okres urlopu bezpłatnego nauczyciela, dłuższego niż miesiąc kalendarzowy.

2. Wznowienie wypłacania dodatku po ustaniu przyczyny zawieszenia następuje po złożeniu przez nauczyciela pisemnego wniosku.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

        Leśnicy

                                                                                 mgr inż. Ryszard Froń

 

 

informację wytworzył(a): Agnieszka Nowak
za treść odpowiada: Agnieszka Nowak
data wytworzenia: 06.03.2006 r.