Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXIX/225/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA Krasowa

 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/225/06

Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 6 marca  2006r.

 

w  sprawie przystąpienia do   sporządzenia zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA Krasowa

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Dz. U. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Dz. U. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa  Krasowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/214/2001 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001r. ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 105 poz. 875 z 13 listopada 2001 r.), obejmującej tereny oznaczone ww. planie:

obejmującej tereny oznaczone ww. planie symbolem 4.ZL, 5.ZL, 6.ZL, 1.GK, 1.P, 2.P, 1.UR i 2.UR  (działki o nr ewid. gruntu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,  17/1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26/1 27, 89, 90, 91 i 92  k.m. 1 położone na gruntach wsi Krasowa).

2.      Granice terenu, dla którego sporządza się zmianę planu, zostały określone na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 5000, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Leśnicy.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  w Leśnicy

                                                                                    mgr inż. Ryszard Froń

 

informację wytworzył(a): Marian Gorgosch
za treść odpowiada: Marian Gorgosch
data wytworzenia: 06.03.2006 r.


JPEGUCHWAŁA Nr 225 zalacznik 1.jpeg