Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXIX/226/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego

 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/226/06

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

z dnia  6 marca 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się , co następuje:

 

 

§ 1. Rozdział 6 i 7 Załącznika do Uchwały Nr XXI/106/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego ( w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXV/131/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2004 r.) otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                     w Leśnicy

                                                                                         mgr inż. Ryszard Froń

 informację wytworzył(a): Marian Gorgosch
za treść odpowiada: Marian Gorgosch
data wytworzenia: 06.03.2006 r.


DOCUCHWAŁA Nr XXXIX 228 06 zalacznik1.doc