Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA Nr XXXVIII/219/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego

UCHWAŁA Nr XXXVIII/219/06

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

z dnia 13 stycznia 2006 r.

w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) uchwala się , co następuje:

 

 

 

§ 1. Uchwala się wieloletni plan inwestycyjny Gminy Leśnica na lata 2006-2010,

stanowiący załącznik do uchwały

 

§ 2. Tracą moc:

1)      Uchwała Nr XI/54/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego.

2)      Uchwała Nr XVI/81/04  Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 stycznia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego

3)      Uchwała Nr XXI/110/04  Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego

4)      Uchwała Nr XXII/111/04  Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego

5)      Uchwała Nr XXV/132/04  Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 299 września 2004 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego

6)      Uchwała Nr XXVI/135/04  Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego

7)      Uchwała Nr XXXII/181/05  Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leśnicy

mgr inż. Ryszard Froń

 
informację wytworzył(a): Marian Gorgosch, Andrzej Jęczmienny
za treść odpowiada: Marian Gorgosch, Andrzej Jęczmienny
data wytworzenia: 13.01.2006 r.


XLSUchwała 219 załącznik nr 1.xls