Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA Nr XXXVIII/220/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/220/06

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

z dnia  13  stycznia  2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania .

 

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr  64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493 )  uchwala  się, co następuje :

 

    § 1. W uchwale  Nr XXX/156/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania § 1 otrzymuje brzmienie :

 

§ 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się na kwotę 10,80 zł .”

 

  § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy .

                                    

  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

 

  § 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

                        Leśnicy

mgr inż. Ryszard Froń

 

 
informację wytworzył(a): Marianna Malinowska
za treść odpowiada: Marianna Malinowska
data wytworzenia: 13.01.2006 r.