Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA Nr XXXVIII/218/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

UCHWAŁA Nr XXXVIII/218/06

Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 13 stycznia 2006 r.

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 roku Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz.959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458 i Nr 180, poz. 1495) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

 

       § 1.   Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica oraz sposób ustalania górnych stawek opłat za usługi w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica”, stanowiącym załącznik do uchwały.

 

      § 2.  Kontrolę przestrzegania postanowień Regulaminu sprawuje Burmistrz Leśnicy.

 

      § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

      § 4.  Traci moc uchwała XLV/278/02 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 5 września 2002 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica.

 

     § 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

     § 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leśnicy                

mgr inż. Ryszard Froń     
informację wytworzył(a): Andrzej Jęczmienny
za treść odpowiada: Andrzej Jęczmienny
data wytworzenia: 13.01.2006 r.


DOCUchwała 218 zalacznik nr 1.doc