Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr OR. 0151-11/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie umożliwienia aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież

Zarządzenie nr OR. 0151-11/06

 

Burmistrza Leśnicy

z dnia 13 lutego 2006 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

w zakresie umożliwienia aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież

 

 

            Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,        z 2004 r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135 oraz z 2005 r.     Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175, poz.1462 i Nr 249, poz. 2104) oraz Uchwały Nr XXXVI/205/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 Burmistrz Leśnicy zarządza, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego  w zakresie umożliwienia aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

 

§ 2. Otwarty konkurs przeprowadzony zostanie w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy (www.bip.lesnica.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

 

                                                                                            Burmistrz

 

mgr inż. Hubert Kurzałinformację wytworzył(a): Barbara Tiszbierek
za treść odpowiada: Barbara Tiszbierek
data wytworzenia: 13.02.2006 r.


DOCzałącznik do zarządzenia.doc