Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 1/06

 

Burmistrza Leśnicy

z dnia 2 stycznia 2006 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

 

 

            Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155 poz. 1298 i Nr 169 poz. 1420) oraz Uchwały Nr XXXVI/205/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 Burmistrz Leśnicy zarządza, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

§ 2. Otwarty konkurs przeprowadzony zostanie w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy (www.bip.lesnica.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

 

                                                                                              Burmistrz Leśnicy

                                                                                        mgr inż. Hubert Kurzał

informację wytworzył(a): Edyta Gola
za treść odpowiada: Edyta Gola
data wytworzenia: 02.01.2006 r.


DOCzał..doc

DOCInformacja dotycząca otwartego konkursu ofert.doc