Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI/82/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie przekształcenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Leśnicy

UCHWAŁA Nr XVI/82/04
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 30 stycznia 2004 r.
w sprawie przekształcenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Leśnicy


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568) oraz art. 58 ust. 2 i art. 59 ust.1 i 2 w związku z art. 5 c pkt 1 i z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz.1176, Nr 137 poz.1304 i Nr 203 poz. 1966 ) po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2004 r. Szkoła Podstawowa w Leśnicy ulega przekształceniu organizacyjnemu poprzez zlikwidowanie podporządkowanej tej szkole Szkoły Filialnej
w Górze Świętej Anny.

§ 2. Uczniowie uczęszczający dotychczas do Szkoły Filialnej w Górze Świętej Anny kontynuują naukę z dniem 1 września 2004 r. w Szkole Podstawowej w Leśnicy.

§ 3. Dokumentacje przebiegu nauczania zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Górze Świętej Anny przejmuje z dniem 1 września 2004 r. Szkoła Podstawowa w Leśnicy.

§ 4. Mienie ruchome zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Górze Świętej Anny przejmuje
z dniem 1 września 2004 r. Szkoła Podstawowa w Leśnicy a pozostałe mienie Gmina Leśnica.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.