Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012-08-14 Zawiadamiam strony postępowania dla przedsiewzięcia pod nazwą budowia ścieżki rowerowej w ciągu dr. pow 1401 O Zdzieszowice-Leśnica

Leśnica 14.08.2012
Nr ZP.6220.8.2012. 
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227)
w związku z art. 49 Kpa.*
 
 Zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 14 sierpnia  2012 roku na wniosek Powiatu Strzeleckiego ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Op. w imieniu, którego działa pełnomocnik Żurakowski Arkadiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AR-DOM Biuro Projektowo-Usługowe 48-200 Prudnik ul. Ludwika Mirosławskiego 19, wszczęto postępowanie i wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Op., oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Zdzieszowice – Leśnica. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie ewidencyjnym na działkach:
 
Gmina Leśnica, obręb Leśnica, nr działek:
3705; 3938; 4016; 3834.
 
 
Jednocześnie informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, pokój nr 116 (stanowisko ds. zamówień publicznych), strony mogą zapoznać się z przedmiotowym wnioskiem w terminie 14 dni.      
 Na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz.1227) jeżeli liczba stron przekracza 20 stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
           
*art.49 Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Z up. Burmistrza
Andrzej Iwanowski
Z-ca Burmistrza
 

Podmiot udostępniający: Urzad Miejski w Leśnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Kempny
Data wytworzenia: 2012-08-14