Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012-07-30 Zawiadamiam strony postępowania dla przedsiewzięcia pod nazwą Padół (zabudowa wyrwy, usunięcie zatorów, remont gruntowy jazu).

 

Leśnica 30.07.2012
Nr ZP.6220.6.2012.ob 
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku   o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 Kpa.*
 
 Zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 30 lipca  2012 roku na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, ul. Katowicka 55,45-061 Opole, wszczęto postępowanie i wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego Padół (zabudowa wyrwy, usunięcie zatorów, remont gruntowy jazu). Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie ewidencyjnym na działkach:
 
Gmina Leśnica, obręb Leśnica, nr działek:
2912; 2915; 3537; 3608,
 
Gmina Leśnica, obręb Krasowa, nr działek:
55,
 
Gmina Leśnica, obręb Raszowa, nr działek:
53; 726/1; 2/2; 3;
 
Gmina Zdzieszowice , obręb Januszkowice, nr działek:
431; 419; 432
 
 Działki sąsiadujące z korytem rzeki Padół.
 
Jednocześnie informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, pokój nr 116 (stanowisko ds. zamówień publicznych), strony mogą zapoznać się z przedmiotowym wnioskiem w terminie 14 dni.      
 Na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz.1227) jeżeli liczba stron przekracza 20 stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
           
*art.49 Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza
Andrzej Iwanowski
Z-ca Burmistrza

 

Podmiot udostępniający: Urzad Miejski w Leśnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Kempny
Data wytworzenia: 2012-07-30