Przejdź do treści strony WCAG

2012-08-09 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu z wnioskiem na przedsiewziecie polegajace na rozbudowie fermy drobiu w Zalesiu Śląskim

                                          Leśnica 09.08.2012

Nr ZP.6220.7.2012
 
 
ZAWIADOMIENIE   BURMISTRZA   LEŚNICY 
 
Na podstawie art.33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz.1227) w związku z art. 97 § 2. Kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960r (Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) Burmistrz Leśnicy
Informuje społeczeństwo o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu w skład której wchodzi zespół 6 kurników i urządzenia towarzyszące w Zalesiu Śląskim
 
1.      Postępowanie prowadzone jest na wniosek : Krzysztofa Mielimączki z Zalesia Śląskiego, ul. Strzelecka 13/1, 47-150 Leśnica.
2.      Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach, której sporządzony jest raport .
3.      Informacje o wniosku i raporcie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urzad Miejski w Leśnicy.
 
Informuje się o
 
·        Możliwości zapoznania się z raportem zawierającym wniosek o oddziaływaniu przesiewzięcia na środowisko.
·        Możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w terminie 21 dni (od dnia wywieszenia obwieszczenia ) w Urzedzie Miejskim
w Leśnicy ul. 1 Maja 9 pok.116,  w godz. od 9:00 - 15:00
 
 
 
 
    
 
Burmistrz
Łukasz Jastrzembski
 

Podmiot udostępniający: Urzad Miejski w Leśnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Kempny
Data wytworzenia: 2012-08-09