Przejdź do treści strony WCAG

2012.03.28 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu na uruchomienie Przemysłowej Produkcji Energii Odnawialnej ? Leśnica

                                          Leśnica 28.03.2012

Nr ZP.6220.1.r.2012
 
ZAWIADOMIENIE   BURMISTRZA   LEŚNICY 
 
Na podstawie art.33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz.1227) w związku z art. 97 § 2. Kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960r (Dz. U. z 2000r Nr98 poz. 1071 z póź. zm.) Burmistrz Leśnicy
Informuje społeczeństwo o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przemysłowa Produkcja Energii Odnawialnej – Leśnica”.
 
1.      Postępowanie prowadzone jest na wniosek : Energo 8 Sp. z o. o., ul. Poznańska 62/69, 60-853 Poznań.
2.      Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest  postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach, której sporządzony jest raport .
3.      Informacje o wniosku i raporcie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urzad Miejski w Leśnicy.
 
Informuje się o
 
·         Możliwości zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji oraz z raportem o oddziaływaniu przesiewzięcia na środowisko.
·         Możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w terminie 21 dni (od dnia wywieszenia obwieszczenia ) w Urzedzie Miejskim w Leśnicy ul. 1 Maja 9 pok.116,  w godz. od 9:00 - 15:00
 
 
 
 
 
Burmistrz
Łukasz Jastrzembski
 

 

Podmiot udostępniający: Urzad Miejski w Leśnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Kempny
Data wytworzenia: 2012-03-28