Przejdź do treści strony WCAG

2010-11-29 BURMISTRZA LEŚNICY informuje strony postępowania przedsiewzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śl.

Leśnica 29.11.2010
ZP 7615/11/2010
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku   o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 49 Kpa.*
 
 Zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 29 listopada 2010 roku na wniosek Pana Erwina Michalskiego z Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska ERGA sp. z o.o.  45-273 Opole ul. Sosnkowskiego 40-42, działającego z pełnomocnictwa Gminy Leśnica ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, wszczęto postępowanie i wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Op., oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śl, .
 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie ewidencyjnym Zalesie Śl. oraz Cisowa na działkach:
 
Zalesie Śląskie 2 - 146/5; 146/6; 146/2; 146/9; 130; 151; 147/2; 147/1; 152; 156/2; 158/1; 157; 170; 94; 93; 95; 92; 91; 90; 88; 99; 87; 86; 85; 84; 83; 82; 80; 79; 78; 77; 76; 75; 76; 74; 73; 72; 70; 69; 112; 113; 68; 67; 66; 65; 64; 63; 61; 60; 59; 58; 57; 56; 55/2; 55/1; 53; 2208; 52; 51; 50; 49; 48; 47; 46; 2207; 44; 43; 42; 42; 41; 41; 40;
Zalesie Śląskie 3 - 509/1; 543/1; 542; 516/2; 516/1; 515/2; 515/1; 513; 514; 509/2; 544; 562; 546; 547; 548/1; 2550; 551/3; 551/2; 540/1; 552; 555; 556/1; 556/2; 557/1; 557/4; 558/1; 558/2; 560/2; 565;
Zalesie Śląskie 5 - 1127/1; 1127/2; 1128; 1125/3; 1125/2; 1125/5; 1125/4; 1124; 1101; 1051/4; 1100; 1095; 1089; 1073; 1067; 1081; 1072; 1066; 1099; 1097; 1093; 1106; 1103; 1102; 1121; 1120; 1115; 1114; 1111; 1105/1; 1092; 1087/2; 1086; 1083; 2221; 1105/4; 1080/2; 1080/1; 1079; 1076; 1051/3; 1075; 1069; 1070; 1068; 1050/6; 1050/4; 1063; 1049; 1048; 1062; 1046/3; 1059; 1045/3; 1044; 1053; 1042/2; 1052; 1036; 1027; 996/1; 996/2; 1037; 1117; 1116/1; 1118/1; 1118/2; 1122; 1123; 1108/1;
Zalesie Śląskie 6 - 1345; 1349/6; 1349/3; 1270; 1344; 1288/1; 1343/4; 1343/3; 1343/1; 1342; 1341; 1340; 1339; 1338; 1337; 1335;1334; 1333; 1332/2; 1332/1; 1331; 1330; 1329; 1328/1; 1327; 1326; 1325; 1324/1; 1324/2; 1323; 1322; 1321;1320; 1319; 1318; 1317; 1316; 1315; 1314; 1313; 1312; 1311; 1310; 1309; 1307; 1304/1; 1304/2; 1305; 1302;1303; 1300; 1301; 1298; 1299; 1296; 1297; 1294; 1295; 1291; 1293; 1292; 1290; 1289/1; 1287; 1286; 1285; 1289/2; 1289/3; 1284; 1283; 1289/5; 1289/6; 1282; 1281/2; 1281/3; 1289/7; 1289/10; 1289/9; 1107; 1274/4; 1274/3; 1274/2; 1274/1; 1274/8; 1071; 2240; 1245; 1254; 1253; 1247; 1246; 1255/4; 1279; 1278; 1277; 1275;1274/23; 1274/20; 1274/22; 1274/17; 1274/24; 1274/10; 1274/12; 1274/16; 1274/31; 1256;
Zalesie Śląskie 7 -  1541/1; 1517; 1518; 1515; 1516; 1567; 1566/2; 1566/1; 1565; 1564; 1571; 1572; 1573; 1574; 1575; 1583/4; 1584; 1585/1; 1586; 1587; 1588; 1577/2; 1577/1; 1791; 1576; 1775; 1771; 1769; 1766; 1762; 1761; 1759; 1757/1; 1756; 1752; 1753/1; 1621; 1620; 1618; 1616/2; 1615; 1614; 1613; 1612; 1609; 1607; 1606; 1604; 1600; 1599; 1598; 1597; 1596; 1595/1; 1595/2; 1594; 1593/2; 1592; 1590; 1591/2; 1591/1; 1589; 1582; 1581; 1580; 1579; 1578;
Zalesie Śląskie 8 -  2061;
Zalesie Śląskie 12 - 2325; 2322; 2326;
Zalesie Śląskie 14 - 2549; 2544;
Cisowa 1 -  517; 1133;
 
Jednocześnie informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, pokój nr 11 (stanowisko ds. zamówień publicznych), strony mogą zapoznać się z przedmiotowym wnioskiem w terminie 7 dni.       
 Na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz.1227) jeżeli liczba stron przekracza 20 stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
           
*art.49 Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
         Burmistrz
Łukasz Jastrzembski
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Leśnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Kempny
Data wytworzenia: 2010-11-29