Przejdź do treści strony WCAG

2010.10.01 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu na uruchomieniu innowacyjnej linii technologicznej do produkcji papy (membran bitumicznych jako ulepszonych produktów) z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w miejsce zlikwidowanej linii starej

                                          Leśnica 01.10.2010
Nr ZP 7615/7/du/sp/2010 
 
 
ZAWIADOMIENIE   BURMISTRZA   LEŚNICY 
 
Na podstawie art.33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz.1227) w związku z art. 97 § 2. Kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960r (Dz. U. z 2000r Nr98 poz. 1071 z póź. zm.) Burmistrz Leśnicy
 
Informuje społeczeństwo o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „uruchomieniu innowacyjnej linii technologicznej do produkcji papy (membran bitumicznych jako ulepszonych produktów) z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w miejsce zlikwidowanej linii starej”
 
1.      Postępowanie prowadzone jest na wniosek : IZOBUD Sp. z o.o. Łąki Kozielski, ul. Leśna 4, 47-150 Leśnica,
2.      Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach, której sporządzony jest raport .
3.      Informacje o wniosku i raporcie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urzad Miejski w Leśnicy.
 
Informuje się o
 
·        Możliwości zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji oraz z raportem o oddziaływaniu przesiewzięcia na środowisko.
·        Możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w terminie 21 dni (od dnia wywieszenia obwieszczenia ) w Urzedzie Miejskim w Leśnicy ul. 1 Maja 9 pok.11 w godz. od 9:00 - 15:00
 
        Z up. Burmistrza
mgr inż. Andrzej Iwanowski
    Zastepca Burmistrza
  
Otrzymują :
1.       Sołtys wsi Łąki Kozielski (zamieścić na tablicy ogłoszeń).
2.      Gmina Leśnica ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, działka nr 765,
3.       Skarb Państwa Starosta Strzelecki ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Op. działka nr 280/5; 280/4
 
Do wiadomości:
1.       IZOBUD z siedzibą w Łąkach Kozielskich działki nr 730/2; 763;762/2; 692/2; 729/1; 698
 
 
Informacje w sprawie udziela Maria Kempny, Tel.(077) 463-9859 lub 461-52-81wew.49,pok.11
 
Podmiot udostępniający: Urzad Miejski w Leśnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Kempny
Data wytworzenia: 2010-10-01