Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 18/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 17 marca 2005 r.

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                  Zarządzenie nr 18/05

Burmistrza Leśnicy

z dnia 17 marca 2005 r.

 

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

w zakresie stałego doradztwa rolnego

 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXVII/145/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10.12.2004 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r. Burmistrz Leśnicy zarządza, co następuje:

 

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie stałego doradztwa rolnego dla rolników z gminy Leśnica.

 

§ 2. Otwarty konkurs przeprowadzony zostanie w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy (www.bip.lesnica.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Leśnicy

Hubert Kurzał

  

informację wytworzył(a): Edyta Gola
za treść odpowiada: Edyta Gola
data wytworzenia: 17.03.2005 r.

 

 

    


DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 18.doc