Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 6/2005 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 lutego 2005 r.


 

Zarządzenie nr 6/05
Burmistrza Leśnicy

z dnia 7 lutego 2005 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXVII/145/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10.12.2004 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r. Burmistrz Leśnicy zarządza, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

§ 2. Otwarty konkurs przeprowadzony zostanie w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urządu Miejskiego w Leśnicy (www.bip.lesnica.pl), na tablicy ogłoszeń Urządu Miejskiego w Leśnicy oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach.


Burmistrz Leśnicy

Hubert Kurzał

 

informację wytworzył(a): Edyta Gola
za treść odpowiada: Edyta Gola
data wytworzenia: 07.02.2005 r.

 

 

 

 

 


DOCZałącznik do Zarzadzenia Nr 6_2005.doc